SİRKÜLER
Arşiv 
Sirkü No Konu İndir
2018-35 31.10.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Geçici süreli KDV, ÖTV ve Tapu harcı İndirimleri, İndir...
2018-34 30.09.2018 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması, İndir...
2018-33 04.09.2018-04.03.2019 tarihleri arasında fiili ihracatı yapılan satışların ihracat bedellerinin yurt içine getirilme zorunluluğu İndir...
2018-32 Taşınmazlarda yeniden değerleme imkânı İndir...
2018-31 30.06.2018 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.06.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması İndir...
2018-30 Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesisi ve damga vergisi beyannamesi verilmesi İndir...
2018-29 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun vergi indirimi ile ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler İndir...
2018-28 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalarla ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler İndir...
2018-27 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun matrahla ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler İndir...
2018-26 7143 Sayılı Kanun’un varlık ve bazı yurtdışı kazançların beyanına ilişkin hükümleri İndir...
2018-25 7143 Sayılı Kanun’un matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümleri İndir...
2018-24 Yatırım teşvik belgesi işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi İndir...
2018-23 7143 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanunu İndir...
2018-22 Ticaret Kanunu Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterlerinde Yapılan Değişiklikler İndir...
2018-21 Aralık 2017, Ocak ve Şubat 2018 aylarına ait elektronik defter beratlarının alınmasına ilişkin süreler, Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması, 2017 yılına ilişkin kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin kapanış tasdiki İndir...
2018-20 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun iadelerle ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler İndir...
2018-19 İşyeri Teslimlerinde 31.10.2018 tarihine kadar KDV oranının %8’e indirilmesi, Konutlarda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek satılan ihtiyaç fazlası elektrikten yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir., 7103 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesi kapsamında 16 ve daha büyük yaştaki araçlardan hurdaya ayrılan veya ihraç edilenlere karşılık aynı cins yeni araçların ilk iktisabında terkin edilecek ÖTV tutarı İndir...
2018-18 31.03.2018 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 31.03.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması İndir...
2018-17 KDV Oranı %18 olan konutların, KDV oranlarının 31.10.2018 tarihine kadar %8’e indirilmesi, Konut ve işyeri satışlarında tapu harcı oranının binde 15’e indirilmesi, Kadın çalışanlara her bir çocuk için sağlanan kreş ve gündüz bakım evi yardımında gelir vergisinden istisna tutarın aylık brüt asgari ücretin %50’sine artırılması, Sanayi sicil belgesini haiz imalatçıların imalat sanayinde kullanmak üzere alacakları makine teçhizattan KDV istisnası ve artırımlı amortisman desteğinden yararlanabileceklerin belirlenmesi, 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin ÖTV tutarı değişikliği İndir...
2018-16 15 milyon USD ve üstü yabancı para ve/veya dövize endeksli kredi borcu bulunanların TCMB’ye veri bildirim ve bu bildirime ilişkin bağımsız denetim zorunluluğu İndir...
2018-15 7103 Sayılı Kanun ile sigorta primlerinden geçmişe dönük yararlanma ve bazı kurum ve kuruluşlara sigorta primi teşviklerinden yararlanmasına açıklık getirilmesi İndir...
2018-14 7103 Sayılı Kanun ile işverenlere sağlanan Sigorta primi, ücret, gelir vergisi tevkifatı ve damga vergisi desteği İndir...
2018-13 7103 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler İndir...
2018-12 Gelir ve kurumlar vergilerinde 5 puanlık indirim hatırlatması İndir...
2018-11 7103 Sayılı Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler İndir...
2018-10 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı VUK’nun Ceza Hükümlerinde Yapılan değişiklikler İndir...
2018-09 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı VUK’nun Değerleme Hükümlerinde Yapılan değişiklikler İndir...
2018-08 7103 Sayılı Kanun ile Makine Teçhizat Alımlarına Sağlanan Destekler İndir...
2018-07 2018 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler İndir...
2018-06 31.12.2017 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı, 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Nakit Sermaye İndiriminde 2017 Yılı İçin Dikkate Alınacak Faiz Oranı İndir...
2018-05 Cazibe Merkezleri Programının yeni uygulama usul ve esasları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda, 2017/11133 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler İndir...
2018-04 2018 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar İndir...
2018-03 İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2018 yılında yapılacak harcamalar için uygulanacak ilave destek oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 2018 yılında gerçekleştirilecek indirimli KDV oranına tabi Teslim ve hizmetlerle ilgili iade alınamayacak KDV sınırı, Bireysel katılımcı indiriminde süre uzatımı İndir...
2018-02 Bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları ve tutarları İndir...
2018-01 7061 Sayılı Kanun ile FATİH Projesine Sağlanan Destekler İndir...
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM