SİRKÜLER
Arşiv 
Sirkü No Konu İndir
2017-33 Vergi dilimi değişikliği sebebiyle Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2017 aylarında asgari geçim indirimi dahil aldığı ücret 1.404,06 TL.’nin altına düşenlerin ücretlerinin 1.404,06 TL.’ye tamamlanması İndir...
2017-32 Yurtdışından bilgisayar yazılımı alımlarında tevkifat yükümlülükleri İndir...
2017-31 30.09.2017 Tarihli Döviz Kurları,Eylül/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları,2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı,30.09.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı,2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması İndir...
2017-30 Vergi Dilimi Değişikliği Sebebiyle Asgari Ücretin Net Tutarında Meydana Gelen Azalmanın Telafi Edilmesine İlişkin Tasarı İndir...
2017-29 Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifat oranı değişikliği, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde edilen bazı gelirlerden yapılacak tevkifat oranı değişikliği İndir...
2017-28 30.06.2017 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması İndir...
2017-27 Elektronik fatura düzenleme zorunluluğu bulunanların mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracında elektronik fatura düzenleme zorunluluğu 01.07.2017 tarihi itibariyle başlamıştır. İndir...
2017-26 Kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu, Araç kiralamalarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu,Gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin zirai ürünlerinin ticaret borsalarına tescil ettirilerek satışlarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu. İndir...
2017-25 Hesap dönemi takvim yılı olan tüzel kişilerin Aralık 2016, Ocak 2017 ve Şubat 2017 dönemi aylık elektronik defter beratlarının alınması,Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması,2016 yılına ilişkin kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin kapanış tasdiki. İndir...
2017-24 31.03.2017 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 31.03.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması. İndir...
2017-23 Bazı mallarda 30.04.2017 tarihine kadar uygulanması öngörülen KDV ve ÖTV indirimlerinin süresi 30.09.2017 tarihine uzatılmıştır. İndir...
2017-22 KVK 13 Seri No.lu Genel Tebliği Taslağı Hakkında Değerlendirmeler. İndir...
2017-21 Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden yapılan alımlara ilişkin ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına çıkarılması. İndir...
2017-20 Bireysel emeklilik sistemine zorunlu/otomatik katılım. İndir...
2017-19 2017//9973 Sayılı BKK ile damga, harç ve KKDF oranlarında yapılan değişiklikler,4447 Sayılı Kanun Geçici 18. Maddesi Kapsamında Damga Vergisi İstisnası. İndir...
2017-18 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 17. ve 18. Mad. kapsamında sigorta primi ve Gelir vergisi stopajı desteği. İndir...
2017-17 Yurtiçinden serbest bölgelere veya serbest bölgelerden yurtiçine yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası İndir...
2017-16 İndirimli oranda teslim ve hizmetlerde KDV iadesine ilişkin değişiklikler. İndir...
2017-15 Cazibe Merkezleri Programı kapsamında teşvik uygulamaları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda, 2017/9917 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler. İndir...
2017-14 6770 Sayılı Kanun ile Yapılan Çeşitli Düzenlemeler. İndir...
2017-13 İhraç kayıtlı satışlarda imalatçı aleyhine oluşan kur farkları . İndir...
2017-12 Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek verilmesi. İndir...
2017-11 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler. İndir...
2017-10 03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülen 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No'lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler. İndir...
2017-09 Sigorta prim teşvikleri muhasebeleştirilmesi. İndir...
2017-08 Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen inşaat harcamalarında KDV iadesi İndir...
2017-07 Asgari ücret sigorta primi teşviki desteğinin bir yıl uzatılması, Aralık 2016, Ocak 2017, Şubat 2017 aylarına ait sigorta prim tutarlarının belli bir kısmının dokuzar ay ertelenmesi İndir...
2017-06 6736 Sayılı Kanun Kapsamında yapılandırılan alacaklara için ilave ödeme imkânı. İndir...
2017-05 31.12.2016 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2016 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı,31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Nakit Sermaye İndiriminde 2016 Yılı İçin Dikkate Alınacak Faiz Oranı. İndir...
2017-04 Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenen illerde sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmada süre uzatımı. İndir...
2017-03 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Dair Kanun ile Sat-Kirala Geri Al İşlemlerine ve Varlık Kiralama Yöntemiyle Yapılan Satışlara İlişin Düzenlemeler. İndir...
2017-02 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler. İndir...
2017-01 2017 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar. İndir...
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM