HİZMET VERDİĞİMİZ ALANLAR

BAĞIMSIZ DENETİM

Global ekonomik koşullarda, gerek uluslararası gerekse ulusal iş dünyasının içinde bulunduğu ortam, şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmaktadır.

Şeffaflık ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir.

ERCİYES uluslararası muhasebe standartları “IFRS” ile, “SPK” ve ulusal muhasebe ilke ve standartlarına göre; şirket, kurum, kuruluş ve fonların mali tablolarının incelenmesi, yeniden düzenlenmesi ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması konularında uzman bir kuruluştur.

ERCİYES aşağıda belirtilen alanlarda bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunmaktadır:

ü  Halka Açık Şirketler

ü  Halka Açık Sayılan Şirketler

ü  Aracı Kurumlar

ü  Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

ü  Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

ü  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

ü  Finansal Kiralama Şirketleri

ü  Faktoring Şirketleri

ü  Yatırım Fonları

ü  Emeklilik Fonları

ü  Finansman Şirketleri

ü  EPDK Lisans Sahibi Tüzel Kişiler

ü  EPDK Sertifika Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişliler

ü  EPDK Yetki Belgesi Sahibi Resmi ve Özel Şirketler

ü  Organize Sanayi Bölgeleri

ü  İşsizlik Sigortası Fonu

ü  UFRS ve SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri

ü   “Due Dilligence” Raporlarının hazırlanması

ü  Ham Petrol ve Petrol ürünleri İthali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler

ü  İsteğe Bağlı Özel Denetim Hizmetleri

ü  Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması

ü  Finansal Analiz

ü  Kooperatifler

ü  Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca Yaptırılacak Denetimler

VERGİ ve MALİ HUKUK

Tam tasdik hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltabilmektedir.

Ayrıca Maliye Bakanlığınca, tasdik raporu düzenlenmiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç, incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak inceleneceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetleri, vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi imkânını verecektir.

Ayrıca, tasdik hizmetleri ile ilgili denetim çalışmaları sırasında vergi planlama fırsatları da değerlendirilerek firmalara önemli bir katma değer sağlanmaktadır.

ERCİYES mali mevzuattaki bilgi ve deneyimi ile müşterilerine sürekli danışmanlık hizmetleri vererek devamlı değişmekte olan mevzuat ve sonuçları konusunda onları bilgilendirmekte ve sorunlarını çözmektedir.

ERCİYES vergi ve mali hukuk alanında başlıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

ü  Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki (Tam Tasdik)

ü  Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporu

ü  KDV İadesi Tasdiki

ü  Yatırım İndirimi Tasdiki

ü  Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinin Tasdiki

ü  İç Kaynakların Sermayeye İlavesi

ü  Vergi Muafiyet ve İstisnaları

ü  ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri

ü  Dahilde İşleme Belgesi Tespit ve Değerlendirme Raporları

ü  Serbest Bölge Vergi Uygulamaları

ü  Stok Değerlemeleri

ü  Gerçek Kişilerin ve Yabancı Uyruklu Kişilerin Vergilendirilmesi

ü  Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ile İlgili Tasdik İşlemleri

ü  Vakıfların Vergi Muafiyet Şartlarını Koruduklarının Tasdiki

ü  Vakıf Mali Tablolarının Tasdiki

ü  SSK İlişiksizlik Belgesi

ü  RTÜK Tasdik Raporu

ü  Sermayenin Ödendiğinin Tespit ve Tasdiki

ü  Servet ve Varlık İncelemeleri

ü  Vergi Uyuşmazlıkları ( Vergi İnceleme ve Dava ) Konusunda Danışmanlık

ü  Vergi Uzlaşma Hizmetleri

ü  İlaç Fiyatlarının Tespiti ve Değerlemesi

ü  Hakemlik ve Bilirkişilik

ü  Firmaların Muhasebe Sistemlerinin Kurulması

ü  Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri

SERMAYE PİYASASI

Günümüzün globalleşen ekonomik koşullarında gerek uluslararası ve gerekse ulusal sermaye piyasası faaliyetleri çok hızlı bir gelişim göstermektedir.

Bu bağlamda, sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili mevzuat ve uygulamalar da aynı ölçüde artmakta ve kompleks bir yapıya dönüşmektedir.

Firmalara kazandırdığı finansman imkanları ve prestij nedeniyle firmaların halka açılma ve kurumsal bir yapıya dönüşme eğilimleri giderek yaygınlaşmaktadır.

Halka açık ya da halka açılma sürecinde olan firmaların, piyasa koşullarından en iyi şekilde faydalanmaları için, bu alandaki mevzuat ve gelişmeleri çok yakından takip etmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, halka açık firmaların çeşitli mali, idari ve cezai sorunlarla karşılaşmamaları için yetkili otoriteler nezdindeki yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır.

ERCİYES Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesine sahip uzmanları vasıtasıyla sermaye piyasası faaliyetleri ve mevzuatı hakkında yetkin bir danışmanlık hizmeti vermektedir.

ERCİYES sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında başlıca aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir:

ü  Halka açık firmalara genel olarak sermaye piyasası uygulamaları ve mevzuatı ile ilgili danışmanlık

ü  Firmaların halka açılma avantajlarının değerlendirilmesi

ü  Halka açılma stratejisinin oluşturulması

ü  Halka açılma sürecinde firma yapılandırmaları

ü  Halka açılma sürecinde; aracı kuruluşların seçimi, halka açılma politikasının oluşturulması ve halka arzın gerçekleştirilmesinde firma adına aracı kuruluşlarla işbirliği

ü  Halka açık firmalara sermaye piyasası faaliyetleri ve borsa işlemleriyle ilgili yükümlülükleri hakkında sürekli danışmanlık

ü  SPK ve ilgili diğer otoriteler tarafından yürürlüğe konulacak mevzuatla ilgili yorum ve açıklamalar yapılması ve uygulamaya yön verilmesi

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ve KURUMSAL FİNANSMAN

Şirketlerin kurumsal finansmanla ilgili operasyonları ve bununla ilgili yapılandırma çalışmaları genellikle son derece kompleks ve ileri derecede uzmanlık bilgisini gerektirmektedir.

Diğer taraftan, rekabet koşullarının sertleştiği ve karmaşık bir yapıya dönüştüğü günümüzde etkin bir şirket yönetimi giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.

ERCİYES kurumsal finansman ve yönetim danışmanlığı konusunda uzun yıllara dayanan deneyim ve birikime sahiptir.

ERCİYES yönetim danışmanlığı ve kurumsal finansman kapsamında başlıca aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir:

ü  Şirket Devir, Birleşme ve Bölünme İşlemleri

ü  Şirket Kuruluş İşlemleri

ü  Şirket Tasfiye İşlemleri

ü  Due Diligence

ü  Şirket Değerlemeleri

ü  Yeni Organizasyonlar Kurulması

ü  Hisse Değerlemeleri

DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM