MAKALE & YORUM DETAYI
  • Tarih:  13.03.2007
  • Konu:  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Gayrimenkul,İştirak Hissesi Satış Kazançları İstisnası Uygulaması.
  • Yazar:  Muzaffer DEMİR -   Yeminli Mali Müşavir -   Sorumlu Ortak Baş Denetçi

21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve kurumlar vergisi mükelleflerin vergilendirilme esasları yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasına ilişkin olarak 5520 Sayılı KVK’nun 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5/e maddesinde “Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmının “ kurumlar vergisinden istisna olduğu açıklanmıştır.  

21.06.2006 tarihinden itibaren yapılacak taşınmaz, iştirak hissesi, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışlarından elde edilen kazançlara uygulanacak bu istisnanın 5520 sayılı kanuna göre uygulanma şartları, muhasebe kayıtları ve istisna uygulamasının kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesine ilişkin açıklamalarımız bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.  
1- İstisna Uygulamasının Şartları
a) İstisna Uygulamasına Konu Olabilecek Kazançlar Aşağıdaki Kıymetlerin Satışından Doğmalıdır.
Taşınmazlar: Taşınmazlar Türk Medeni Kanununda arazi, tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, olarak sayılmıştır. Taşınmazların bu istisnaya konu edilebilmesi için kurum adına tapuda tescil edilmiş olması gerekmektedir. Taşınmaz tanımına taşınmazın mütemmim cüzü (asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parça) niteliğinde olan bütünleyici unsurlarda girmekte olup, eklentiler ise girmemektedir. Binalar bulunduğu arsa veya arazinin mütemmim cüzü niteliğinde bulunduğundan taşınmaz olarak değerlendirilmektedir.  
İştirak Hissesi: Anonim şirketlerin hisse senetlerini, limited şirketlere ait iştirak paylarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık paylarını ve iş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık paylarını ifade etmektedir. Ancak iştirak amacı olmayıp ticari amaçla elde tutulan iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançlara, elde tutulma süresine bakılmaksızın istisna uygulanamayacaktır.
Kurucu ve İntifa Senetleri: Anonim şirket sermayesinde bir payı temsil etmemesi ve ortaklık haklarını (genel kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilebilme hakları vb.) içermemesine rağmen, esasen iştirak kazancı içerisinde yer alan ve kardan pay alma amacı taşıyan senetleri ifade etmektedir. 
Rüçhan Hakları: Anonim şirketlerin sermaye artırmaları esnasında, sermaye artırımı kararı alındığı sırada şirket ortağı olanlara, bu sermaye artırımına öncelikle katılabilme imkânını veren hakkı ifade etmektedir.
b) İstisnaya Konu Kıymetler İki Tam Yıl Süre İle Aktifte Kayıtlı Bulunmalıdır.
İstisnanın uygulanabilmesi için satışa konu olan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması gerekmektedir. Örneğin, 10.12.2004 tarihinde iktisap edilen bir iştirak hissesi 10.12.2006 tarihinden sonraki (bu tarih dahil) bir tarihte satılması halinde, bu iktisadi kıymetin satış kazancı istisnaya konu edilebilecektir. Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınacak olup, devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınacaktır.
 c) İstisna Satışın Yapıldığı Dönemde, Satış Kazancının %75’ine Uygulanacaktır.
İstisna satışın yapıldığı dönemde bu satıştan doğan kazancının %75’lik kısmına uygulanacaktır. Örneğin 30.06.2004 tarihinde satın alınan ve kayıtlı değeri 100.000 YTL. olan ve bir arsanın 15.07.2006 tarihinde 150.000 YTL.’ye satılması halinde, satış karı olan (150.000 – 100.000 =) 50.000 YTL.’nin (50.000 x %75 =) 37.500 YTL. tutarındaki kısmına satış karı istisnası uygulanabilecektir. Satışın vadeli olması istisna uygulamasına mani teşkil etmemektedir. Ancak vadeli satış tutarının aşağıda açıklandığı üzere satışın yapıldığı yılı izleyen iki takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi gerekmektedir.
d) İstisnadan Yararlanan Kısım Satışın Yapıldığı Yılı İzleyen Beşinci Yılın Sonuna Kadar Pasifte Özel Bir Fon Hesabında Tutulmalıdır. 
Bu satış karının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gerekmektedir. Fona alınan tutardan, beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılacaktır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanacaktır.
e) Satış Bedelinin Satışın Yapıldığı Yılı İzleyen İkinci Takvim Yılının Sonuna Kadar Tahsil Edilmesi Gerekmektedir.
Diğer şartların gerçekleşmesi halinde satışın peşin veya vadeli yapılması satışın yapıldığı dönemde istisna uygulamasına mani teşkil etmemektedir. Ancak vadeli satışlarda satış bedelinin en geç satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde satış bedelinin tahsil edilmemesi halinde, tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılacaktır. Yani satış bedelinin tahsil edilmeyen kısmına ilişkin olarak daha önce yararlanılan istisna tutarı, tahsil edilmeyen kısmın toplam satış bedeline bölünmesi sonucu bulunacak oranın istisna uygulanan kazanç ile çarpılması suretiyle bulunacak olup, tahsil edilmeyen kısma isabet eden istisna kazanç üzerinden hesaplanacak vergi, vergi ziyaı cezası ile birlikte tahsil edilecektir.
Örneğin 10.10.2004 tarihinde alınan ve kayıtlı değeri 200.000 YTL. olan bir bina 15.11.2006 tarihinde 280.000 YTL. bedelle vadeli olarak satılmış ve satış karının %75’lik kısmı olan ((280.000 – 210.000) x %75 =)) 52.500 YTL.’ ye 2006 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde istisna uygulanmıştır. 31.12.2008 tarihine kadar satış bedelinin 210.000 YTL.’si tahsil edilebilmiştir. Buna göre gayrimenkul satış bedelinin tahsil edilmeyen kısmına isabet eden istisna tutarı aşağıdaki şekilde bulunacaktır.
Satış Bedeli    = 280.000
Tahsil Edilen Tutar = 210.000
Tahsil Edilmeyen Tutar = (280.000-210.000 =) 70.000
Tahsil Edilmeyen Tutarın Toplam Satış Bedeline Oranı = (70.000/280.000 =) %25
Tahsil Edilmeyen Kısma İlişkin Yararlanılmaması     = (52.500 x %25 =) 13.125
Gereken İstisna Tutarı 
f) Menkul Kıymet veya Taşınmaz Ticareti ve Kiralanmasıyla Uğraşan Kurumların Bu Amaçla Ellerinde Bulundurdukları Değerlerin Satışından Elde Ettikleri Kazançlar İstisna Kapsamı Dışındadır.
Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamına girmemektedir. Örneğin faaliyet konusu konut inşası olan bir kurumun bina yapmak üzere aldığı arsasını satması halinde satış karına bu istisna uygulanamayacaktır. Ancak bu mükelleflerin ticaret veya kiralama amacı dışındaki menkul ve gayrimenkulleri için bu istisna uygulanabilecektir.  
g) İstisna Uygulanan Kazanca İlişkin Giderlerin %75’inin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 5. maddesinin son bendinde “İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez” açıklaması yapılmıştır. Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasına ilişkin olarak, bu hükümden, satıştan bir kâr doğması ve bu kâra istisna uygulanması şartıyla, satış organizasyonu sırasında doğan gider ve zararların istisnaya isabet eden kısmının kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmasının gerektiği anlaşılmalıdır. Taşınmaz ve iştirak hissesi satışından kazanç doğması ancak bu kazanca istisna uygulanmaması halinde veya satıştan zarar doğması halinde, istisna hükümlerinden yararlanılmayacağı için satışa ilişkin olarak yapılan giderlerin veya satıştan doğan zararın kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bentteki “istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez” hükmünden hareketle satıştan zarar doğduğu durumlarda satışa ilişkin gider ve zararın, kar olsaydı istisna uygulanacaktı varsayımıyla gider yazılmasının kabul edilmemesi, kanun hükümlerinin amaçlamadığı bir yorum yapılması anlamına gelmektedir. 
Örneğin, (A) Ltd. Şti. 200.000,00 YTL. kayıtlı değeri olan arsasını 250.000 YTL.’ye satmış ve arsanın satışına ilişkin olarak toplam 5.000 YTL. komisyon gideri veya tapu harcı ödemiştir. (A) Ltd. Şti.’nin arsa satış karına istisna uygulaması halinde, mükellefin arsa satışı yaptığı 5.000 YTL. tutarındaki giderin %75’inin kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alması gerekmektedir.
2- İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası Uygulaması
3065 Sayılı KDV Kanununun 17/4-r maddesinde “Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinin” KDV’den istisna olduğu açıklanmış olup, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapanların, bu amaçla ellerinde bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu ve bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisinin, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.
KDV Kanunundaki bu istisna hükmünün; 01.01.2004 tarihinden itibaren kurumlar vergisi kanunundaki gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası ile ilişkisi kesilmiş bulunduğundan, kurumlar vergisi kanununa göre gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazancına istisna uygulanmasa bile bunların teslim ve devrinde gerekli şartların oluşması halinde KDV istisnası uygulanabilecektir. Ancak söz konusu maddeye göre KDV istisnası uygulanarak teslim edilen gayrimenkul veya iştirak hissesinin satışından elde edilen kazanca, satış kazancı istisnasının da uygulanması halinde, yukarıdaki (g) bendinde belirtildiği üzere gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazancına istisnasına uygulandığı durumlarda istisna kazançlara ait giderlerin kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerektiği yönündeki kısıtlayıcı hüküm gereğince bunların iktisabında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemediği için KDV Kanunu 17/4-r maddesine göre gider yazılan KDV’lerin istisnaya isabet eden %75’lik kısmının dönem kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. 
3- İstisna Uygulamasına İlişkin Muhasebe Kayıtları ve İstisna Tutarın Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi  
1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin, gelir tablosu ilkelerine ilişkin III/C-1 bölümünün birinci paragrafında “Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararların gelir tablosunda brüt tutarları üzerinden gösterileceği ve hiç bir satış, gelir ve kâr kaleminin bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamayacağı”, tebliğin hesap planına ilişkin açıklamaların yer aldığı V-C bölümünde ise “Arızi bir karakter taşıyan duran varlık satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların” 679- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabında izleneceği açıklanmıştır.
Söz konusu tebliğ düzenlemelerine göre düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararlar 689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabında izleneceğinden, satışa konu kıymetlerin varsa birikmiş amortisman tutarları arasındaki farkın, yukarıda belirtilen gelir tablosu ilkesi gereğince sabit kıymet satış zararı olarak 689-hesapta izlenmesi gerekmektedir.
Bu satışların, ilgili dönem KDV beyannamesinde gösterilmesi ve beyanname ile mizan arasındaki mutabakatın sağlanması açısından, satış bedelinin 600-Yurtiçi Satışlar hesabı altında bu satışa ilişkin maliyetlerin 623-Diğer Satışların Maliyeti hesabında izlenmesi daha yararlı olacağından tebliğin bu yönden tadil edilmesi düşünülmelidir.
Taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu ve intifa senetleri ile rüçhan hakları satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması hükmü gereğince ve istisnanın kazanç istisnası olması sebebiyle özel fon hesabı için özsermaye grubunda kar yedekleri içinde 549-Özel Fonlar hesabı kullanılmalıdır. 
İstisna işlemi vergi mevzuatımızda kazanç veya işlemin vergilendirme dışında bırakılmasında uygulanmakta olup, söz konusu satış karının satışın yapıldığı dönemde 679- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabı aracılığıyla dönem gelirlerine dahil edilerek, istisna tutarın beyanname üzerinde indirim konusu yapılması daha uygun olacaktır. Bu sebeple taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu ve intifa senetleri ile rüçhan hakları satış kazancı 679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabında izlenmeli, istisna uygulanan tutar beyanname üzerinde indirim konusu yapılmalı ve satışın yapıldığı yılı takip eden yılbaşında satışın yapıldığı yılın dönem karından çıkarılarak 549-Özel Fonlar hesabına kaydedilmelidir. 
20.08.2004 tarihinde alınan ve 200.000 YTL. kayıtlı bedeli bulunan bir arsanın 15.09.2006 tarihinde peşin olarak 300.000 YTL. bedelle satan ve satış karına istisna uygulayan A işletmesinin satış ve istisna işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları ve istisna tutarın kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesi aşağıdaki gibidir.
3.1- Muhasebe Kayıtları  
1. Tebliğ Düzenlemesi Gereğince
 
 
2. Önerilen Kayıt Şekli
 
    Yapılması Gereken Kayıt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Satış Kaydı
 
 
a) Satış Kaydı
 
 
(15.09.2006)
 
 
 
(15.09.2006)
 
 
102-Bankalar                                300.000
 
 
102-Bankalar
300.000
 
679- Diğer Ol. Dışı Gel. ve Kârlar
300.000
 
600- Yurtiçi Satışlar
300.000
 01- Duran Varlık Satış Kârı  
 
 
 20- Duran Varlık Satışları  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Maliyet Kaydı
 
 
b) Maliyet Kaydı
 
 
(15.09.2006)
 
 
(15.09.2006)
 
 
689-Diğer Old. Gid. ve Zararlar   200.000
 
 
623-Diğer Satışların Maliyeti                 200.000
 
01- Duran Varlık Satış Zararı  
 
 
 01-Duran Varlık Satış Maliyeti
 
250-Arsalar
200.000
 
250-Arsalar
200.000
 
 
 
 
 
 
 
c) Gayrimenkul Satış Kârından İstisna Edilecek Tutarın Nazım Hesaplarda İzlenmesi
 
c) Gayrimenkul Satış Kârından İstisna Edilecek Tutarın Nazım Hesaplarda İzlenmesi
(30.09.2006)
 
 
 
(30.09.2006)
 
 
970-Matrahtan İndirimler                75.000
 
 
970-Matrahtan İndirimler                         75.000
 
 01- Duran Varlık Satış Kârı İstisnası 
 
 
 01- Duran Varlık Satış Kârı İstisnası 
 
971- Matrahtan İndirimler Karşılığı
75.000
 
971- Matrahtan İnd. Kar.
75.000
 01- Dur. Var. Sat. Kârı İstisnası
 
 
 01- Dur. Var. Sat. Kârı İst.
 
 
 
 
 
 
 
 
d) İstisna Kazancın Kâr Yedeklerine Alınması
 
d) İstisna Kazancın Kâr Yedeklerine Alınması
(01.01.2007)
 
 
 
(01.01.2007)
 
 
590-Dönem Net Kârı                      75.000
 
 
590-Dönem Net Kârı                               75.000
 
01- 2006 Yılı Kârı  
 
 
01- 2006 Yılı Kârı  
 
549- Özel Fonlar
75.000
 
549- Özel Fonlar
200.000
 01- Arsa Satış Kârı   
 
 
  01- Arsa Satış Kârı   
 
 
3.2- İstisna Kazancın Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Gösterilmesi
Gayrimenkul, iştirak hissesi satış kazancı istisnasının, istisna işlemine konu olan kazancın kendisinin vergileme dışında bırakılması için düzenlenmiş olması sebebiyle, bu kazanç istisnasından ilgili hesap döneminde, dönem kazancın yeterli olmaması sebebiyle yararlanılamaması halinde istisnanın yararlanılmayan kısmı gelecek yıllara devredebilecektir. Bu kazanç istisnasından hesap dönemi faaliyetleri zararla sonuçlansa bile yararlanılabilecektir. Bu sebeple gayrimenkul, iştirak hissesi satış kazancı istisnasının geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde beyannamenin “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümüne yazılarak, dönem faaliyetleri zararla sonuçlanmış ise dönem mali zararını artıracak, dönem sonuçları kârla sonuçlanmış ise kurumlar vergisi matrahını azaltacak yönde işlem yapılmalıdır.
Hesap dönemi kârla ve zararla sonuçlanan iki ayrı işletmenin gayrimenkul satış karı istisnasının öncelikle satışın yapıldığı ve takip eden geçici vergi dönemlerine ait geçici vergi beyannameleri ile kapatılan hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesi aşağıdaki şekilde olacaktır.
- Hesap Dönemi Kârla Kapanan İşletme
A- Ticari Bilânço Kârı                                                                 560.000
B- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler                                          35.000
CZarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler                       (-)75.000
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası                                      
DKâr ve İlaveler Toplamı (A+B)                                                 595.000
ECari Yıla Ait Zarar, İstisnalar ve İndirimler Toplamı (C) (-)         (-)75.000
F- Dönem Safi Kurum Kazancı (Matrah) (D-E)                              520.000
G- Hesaplanan Kurumlar Vergisi (F x %20)                                  104.000
-Hesap Dönemi Zararla Kapanan İşletme
A- Ticari Bilânço Zararı                                                          (-) 300.000
B- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler                                          40.000
C- Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler                      (-) 75.000
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası                                      
DKâr ve İlaveler Toplamı (B)                                                       40.000
ECari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı (A+C)         (-) 375.000
F- Dönem Safi Kurum Kazancı (Matrah)                                             -----
G- Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararı (E-D)                        (-) 335.000
Gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasının pasifte bir fon hesabına alınması kuralı gereği, hesap dönemi zararla sonuçlanan işletmelerde fona alınacak tutarın dönem zararını artırarak kayda alınması gerekmekte ise de bu işlem bilânçonun özkaynak grubunun genel toplamında bir farklılığa yol açmamaktadır.    
4- SONUÇ 
Yukarıdaki bölümlerde 21.06.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası hükümlerine ilişkin uygulama şartları, yapılması gereken muhasebe kayıtları ve istisna kazancın kurumlar ve geçici vergi beyannamelerinde gösterilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış olup, bu açıklamalar 21.06.2006 tarihinden itibaren gerçekleştirilen taşınmaz ve iştirak hissesi satışlarına uygulanacaktır. Bu tarihten önceki dönemlerde gerçekleştirilen taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasına ilişkin olarak 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 8/12 maddesindeki hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Yeni düzenleme ile eski düzenleme arasındaki önemli farklardan biri satış kârının sermayeye eklenmesi şartının kaldırılmış olmasıdır. Bu düzenleme ile istisnadan yararlanma şartları kolaylaştırılmıştır. Ancak eski düzenlemede istisna satış kârının tamamına uygulanırken yeni düzenlemede istisna satış kârının %75’ine uygulanacak olup, kurumların bağlı değerlerinin ekonomiye kazandırılması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesi amacıyla 1987 yılından beri uygulanan taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasının sınırlandırılması, amaçlanan faydayla çelişmektedir.         

 

 

DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM