MAKALE & YORUM DETAYI
  • Tarih:  28.08.2015
  • Konu:  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına Girebilmek İçin 10 Yılı Beklemeyin.
  • Yazar:  Bilgi Yok -   Bilgi Yok -   Bilgi Yok

3568 sayılı kanunun “Yeminli Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları” başlıklı 9.maddesinde Yeminli Mali Müşavir olabilmek için:


a) En az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak,
b) Yeminli malî müşavirlik sınavını vermiş olmak,
c) Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak,

Şartlarının aranacağı belirtilmiş ve aynı maddenin son fıkrasında Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlara bir ayrıcalık getirilerek yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilecekleri Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki 10 yıllık süreyi tamamlamaları gerektiği belirtilmiştir. 

Maddenin başlığından da anlaşılacağı üzere 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak şartı Yeminli Mali Müşavirlik sınavına girebilmenin değil Yeminli Mali Müşavir olabilmenin özel şartı olup kanunun “Yeminli malî müşavirlik sınavı” başlıklı 10. Maddesinde de böyle bir sınırlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

Peki, serbest muhasebeci malî müşavirlerin sınava girebilmek için 10 yıl çalışmış olma şartı nerden geliyor bir bakalım

Kanunun 10. Maddenin 4. Fıkrasında belirtilen “Sınav komisyonunun çalışma usulleri, sınav konuları ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmüne göre TÜRMOB tarafından “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hazırlanarak 16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahsedilen yönetmeliğin “Sınavlara İlişkin Esaslar” başlıklı ikinci bölümünün “Aranacak Belgeler” başlıklı 10. Maddesinin (d) bendinde “
Yeminli Mali Müşavir adayları için Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini kanıtlayan belgeler,” denilmek suretiyle kanunda Yeminli Mali Müşavir olabilmenin özel şartlarından olan 10 yıl çalışmış olma hükmü sınava girme şartı olarak tasnif edilerek Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin hukuka aykırı olarak sınava girme hakkı engellenmektedir.

Diğer taraftan vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlarda bu şart olması gerektiği gibi uygulanarak sınava girmelerine müsaade edilerek tam bir garabete yol açılmaktadır. Zira vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar kanunun 5. Maddesinin (c) fıkrasında belirtildiği üzere yeminli mali müşavirlik sınavını kazanarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmış olma şartını da sağlayabilmekte ve dolayısıyla Yeminli Mali Müşavirlik sınavına Serbest Muhasebeci Mali Müşavir dahi olmadan girebilmektedirler. Hukuki düzenlemenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olanlara verilmeyen bir hakkın dolaylı olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayılanlara verilmesi gibi bir eşitsizliği hedeflediği düşünülemez. 

10 yıllık çalışma koşulunun sınavlara girebilmenin ön koşulu olarak tanımlanması Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlerin meslek hayatlarında sürekli yenilikleri takibe, araştırmaya, kendini geliştirmeye olan ihtiyaçlarının sınava girmek ve yarışmak suretiyle desteklenmesinin engellenmesi sonucunu doğurmaktadır. Diğer taraftan sınavlara 10. yıldan sonra girilmesi, bugünkü sınav sistemine bakıldığında da görüleceği üzere bu sınavlara girmek ve başarmak üzere geçirilen süre ile birlikte yukarda belirtilen Serbest Muhasebeci Malî Müşavir sayılanlar dışında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin 10. yıl sonunda Yeminli Mali Müşavir olma hakkı engellenmek suretiyle eşitsizliğe yol açılmaktadır.

Tüm bu söylenen nedenlerle serbest muhasebeci mali müşavir olarak 4 yıllık tecrübe ile 19.01.2015 tarihinde Yeminli Mali Müşavirlik sınavına girmek üzere yaptığım başvurum TÜRMOB tarafından ret edilmiştir. İlgili ret işlemi tarafımdan dava konusu yapılmış ve ayrıca yönetmeliğin iptali için girişimlere başlanmıştır. 

3568 sayılı kanunun 28. Maddesinde zikredildiği üzere “... mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve meslek mensuplarının menfaatlerini korumak …” üzere kurulmuş olan TÜRMOB, Yönetmeliğin yasaya aykırı ilgili maddesinin iptali için dava sonucunu beklemeden yönetmelik değişikliği yaparak bu hatalı uygulamaya son vermelidir. 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 

DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM