MAKALE & YORUM DETAYI
  • Tarih:  14.08.2010
  • Konu:  Yatırım İndirimine İlişkin Olarak Hazırlanan Tebliğ Taslağı ve Taslağa İlişkin Şirketimizce Yapılan Değerlendirmeler
  • Yazar:  Ahmet KUTSAL -   Yeminli Mali Müşavir -   Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 12.08.2010 tarihinden itibaren yayımlanan 276 Seri No.lu GVK Genel Tebliği taslağına ilişkin olarak Şirketimizce yapılan ve Gelir İdaresi Başkanlığına sunulan ilgili değerlendirmelerimizden 3 madde halinde sayılan hususlar aşağıdaki gibi olup, bu hususlarında dikkate alınarak taslağın yeniden değerlendirilmesi, bu konuda doğacak birçok ihtilafı önleyecek ve tereddütlü hususları aydınlatacaktır.

1-2009 yılında yatırım indiriminden yararlanmayanların (ihtirazi kayıt ve dava açmayanların) 2009 yılında matrahları bulunsa dahi yatırım indirimi haklarının 2010 yılına herhangi bir düzeltme veya hak kaybı olmaksızın endekslenerek aktarılacağı açıklanmalıdır.

2-Anayasa Mahkemesi Kararının (C) bendinde 5479 sayılı Kanunun yatırım indirimini kaldıran hükümlerin yürürlüğü ile ilgili 15. Maddesinde yer alan ve yatırım indirimini 2006 yılı başından itibaren kaldıran hükmün de iptali sebebiyle yatırım indirimi uygulamalarını 5479 sayılı kanunun yayım tarihi olan 08/04/2006 tarihinden itibaren kaldırılması sonucu doğuran hukuki sorun aydınlatılmalı ve 2006 yılında 08/04 tarihine kadar yapılan yatırım harcamaları üzerinden yatırım indirimi hesap edileceği, sonraki yıllarda kazanç yetersizliği sebebiyle bu tutarların devretmiş olması halinde 2010 yılında bu tutarlardan da yararlanılabileceği açıklanmalıdır. Ayrıca 6009 sayılı kanunun yatırım indirimi ile ilgili değişikliklerinde bu tarih kayması dikkate alınmadığı için yeni düzenlemeler de Anayasa Mahkemesi kararına uygun olmamıştır.  

3-2010 yılı ilk iki geçici vergi döneminde yatırım indirimi uygulayanların bu dönemlerde uygulanan haklarının mahfuz tutularak III. geçici vergi döneminden itibaren elde edilen ilave gelirler için yeni düzenlemelerin uygulanması yani 2010 gelirlerinin ikiye ayrılarak ilk (6) ay ve ikinci (6) ayda farklı hükümlerin uygulanması maddenin yürürlük hükmüne aykırılık teşkil edecektir. III Geçici vergi döneminde yeni hükümlerin yılbaşından itibaren toplam gelire uygulanması halinde ise ilk iki dönemde mevzuata uygun işlem yapan mükelleflerden ilave gelir beyan etmeyenlere 3. dönemden itibaren gelir/kurumlar vergisi tarh edilmesi gerekecek ve bu ise kazanılmış haklara aykırılık teşkil edeceğinden, 2. Maddede yazılı kanunun yürürlük tarihini 01.01.2010 tarihine çeken mevzuatın mükelleflerin haklarını kısıtladığı hallerde yeniden davalaşmalara mahal verilmemesi için ilk altı ayda yapılan yatırım indirimi kullanımlarının müktesep hak olarak kalmasının sağlanması doğru olacaktır. Bunun içinde mükelleflerden tercih hakkı kullanmaları isteyerek, yatırım indirimi kullanımları bu tercihe göre yönlendirilmelidir.

DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM