аЯрЁБс>ўџ UWўџџџTџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅСIПH`bjbjВГВГvайай<.џџџџџџ]ЈЈЈЈЈЈЈМММММ Ш<Мю b‡ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ $P єD`­ AЈ­ RЈЈRRR:ЈЈ‡ ММЈЈЈЈ‡ RtRЦўЗ ИЈЈ‡ Cг[ІСММRo B0LANЧO D0PNOTLARI Kay1tl1 Sermaye sistemini kabul etmi_ bulunan Ortaklarda kay1tl1 sermaye tavan1 .................................................................................... TL.- Yіnetim Kurulu Ba_kan ve ќyeleri ile genel mќdќr, genel koordinatіr, genel mќdќr yard1mc1lar1 ve genel sekreter gibi ќst yіneticilere: Cari dіnemde verilen her чe_it avans ve borcun Bakiyesi .................................................................................................................... TL.- Cari dіnem sonundaki avans veya borcun Bakiyesi...................................................................................................................... TL.- 3. Aktif deerlerin toplam sigorta tutar1 .................................................................,- TL.- 4. Alacaklar iчin al1nm1_ ipotek ve dier teminatlar1n toplam Tutar1 .............................................................................................................................. TL.- 5. Yabanc1 kaynaklar iчin verilmi_ ipotek ve dier teminatlar1n toplam tutar1 ................................................................................................................. TL.- 6. Pasifte yer almayan taahhќtlerin toplam tutar1 .................................................................. TL.- 7. Kasa ve bankalardaki dіviz mevcutlar1 : Dіviz Cinsi Miktar1 TL. Kuru Toplam Tutar ............. ............ ............. .................... TL.- ............. ............ ............. .................... TL.- ............. ............ ............. .................... TL.- ............. ............ ............. .................... TL.- 8. Yurt d1_1ndan alacaklar (avanslar dahil) : Dіviz Cinsi Miktar1 TL. Kuru Toplam Tutar ............. ............ ............. .................... TL.- ............. ............ ............. .................... TL.- ............. ............ ............. .................... TL.- ............. ............ ............. .................... TL.- 9. Yurt d1_1na borчlar (avanslar dahil) : Dіviz Cinsi Miktar1 TL. Kuru Toplam Tutar ............. ............ ............. .................... TL.- ............. ............ ............. .................... TL.- ............. ............ ............. .................... TL.- ............. ............ ............. .................... TL.- 10. Tedavќldeki tahvil ve finansman bonolar1ndan banka garantili olanlar1n tutar1 ................................................................................................................. TL.- 11. Cari ve gelecek dіnemlerde yararlan1lacak yat1r1m indiriminin toplam tutar1 .................................................................... ................................................. TL.- 12. Tedavќldeki tahvillerden hisse senedine dіnќ_tќrќlebilir niteliktekilerin tutar1 .......................................................... ................................................. TL.- 13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dіkќmќ : Tќrќ Tertibi Adedi мsleri Toplam Tutar1 ........... ............ ......... .......... ..................TL ........... ............ ......... .......... ..................TL ........... ............ ......... .......... ..................TL ........... ............ ......... .......... ..................TL 14. Cari dіnemde ihraч edilmi_ hisse senedi tutar1 ................................................................... TL.- 15. 0_letme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlas1na sahip ortaklar1n : Ad1 Pay oran1 Pay Tutar1 ............ ............. ................... ............ ............. ................... ............ ............. ................... ............ ............. ................... 16. Sermayesinin %10 ve daha fazlas1na sahip olunan i_tirakler ile mќessese ve bal1 ortakl1klar1n : Ad1 Pay oran1 Top. Sermayesi Son Dіnem Kar1 ............ ............... .....................TL .......................TL ............ ............... .....................TL .......................TL ............ ............... .....................TL .......................TL 17. Stok deerleme yіntemi : a) Cari dіnemde uygulanan yіntem .............................. ................................................. b) жnceki dіnemde uygulanan yіntem ............................................................................ c) Varsa, cari dіnemdeki yіntem dei_ikliinin stoklarda meydana getirdii art1_ (+) veya azal1_ (-) tutar1 ................................................................ ................................................. TL.- 18. Cari dіnemdeki maddi duran varl1k hareketleri Sat1n al1nan, imal veya in_a edilen maddi duran varl1klar1n Maliyeti .......................................................................................................,- TL.- Elden ч1kar1lan veya hurdaya ayr1lan maddi duran varl1klar1n Maliyeti ..............................................................................................................,- TL.- c) Cari dіnemde ortaya ч1kan yeniden deerleme art1_lar1 ..............................,- TL.- Varl1k maliyetlerinde (+) ..........................................- TL.- Birikmi_ amortismanlarda (-) ......................................- TL.- 19. Ana kurulu_, bal1 ortakl1k ve i_tiraklerin ticari alacak ve ticari borчlar iчindeki paylar1 Ticari Alacak Ticari Borч 1- Ana kurulu_ .................. ................. 2- Bal1 ortakl1k .................. ................. 3- 0_tirakler .................. ................. 20. Cari dіnemdeki ortalama toplam personel say1s1 ..... 21. Bilanчo tarihinden sonra ortaya ч1kan ve aч1klamay1 gerektiren hususlara ili_kin bilgi Belli bir іneme sahip olan, ancak tutarlar1 tahmin edilemeyen _arta bal1 zararlar ile her tќrlќ _arta bal1 kazanчlara ili_kin bilgi, (i_letmeyi borч alt1na sokacak ve dіnem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilaflar1n mahiyetleri bu bіlќmde aч1klan1r.) 0_letmenin gayri safi kar oranlar1 ќzerinde іnemli іlчќde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde dei_ikliklere ili_kin bilgi ve bunlar1n parasal etkileri, 24. Bankalardaki mevduat1n bloke olan1na ili_kin tutarlar .......................................... .......... TL.- Menkul k1ymetler ve bal1 menkul k1ymetler grubu iчinde yer al1p i_letmenin ortaklar1, i_tirakleri ve bal1 ortakl1klar taraf1ndan ч1kar1lm1_ bulunan menkul k1ymet tutarlar1 ve bunlar1 ч1karan ortakl1klar .............. .......................................................................................................................... TL.- 0_tirakler ve bal1 ortakl1klarda iчsel kaynaklardan yap1lan sermaye art1r1m1 nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarlar1 ....................................................................................... TL.- K1sa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak al1nan kredilerin ve ч1kar1lm1_ menkul k1ymetlerin (kat1lma intifa senedi dahil) kredi ve menkul k1ymet tќrleri itibariyle tahakkuk etmemi_ gelecek dіneme ili_kin faiz borчlar1 tutarlar1 .................................................................................................... ........... TL..- Ortaklar, i_tirakler ve bal1 ortakl1klar lehine verilen garanti, taahhќt, kefalet, aval, ciro gibi yќkќmlќlќklerin tutar1 ........................................................................................... ........... TL.- Mali tablolar1 іnemli іlчќde etkileyen ya da mali tablolar1n aч1k yorumlanabilir ve anla_1labilir olmas1 aч1s1ndan aч1klanmas1 gerekli olan dier hususlar. 30. Bilanчonun onaylanarak kesinle_tii tarih. GEL0R TABLOSU D0PNOTLARI Gelir Tablosunda ek bilgi olarak a_a1daki aч1klamalar yer al1r: 1.) Dіnemin tќm amortisman giderleri ile itfa ve tќkenme paylar1 ...........................,- TL.- a) Amortisman giderleri .....................................................................................,- (TL.-) aa) Normal amortisman giderleri ..................................................................,- (TL.-) bb) Yeniden deerlemeden doan amortisman giderleri .............................,- (TL.-) b) 0tfa ve tќkenme paylar1 .............................................. ...................................................... (TL.-) 2.) Dіnemin Kar_1l1k giderleri ............................................. ...................................................... TL.- 3.) Dіnemin tќm finansman giderleri ................................... ...................................................... TL.- a) мretim maliyetine verilenler ........................................ ...................................................... (TL.-) b) Sabit varl1klar1n maliyetine verilenler .......................... ...................................................... (TL.-) c) Dorudan gider yaz1lanlar .......................................... ...................................................... (TL.-) 4.) Dіnemin finansman giderlerinden ana kurulu_, ana ortakl1k, mќesseseye bal1 ortakl1k ve i_tiraklerle ilgili k1sm1n tutar1 (Toplam tutar iчindeki paylar1 %20 yi a_anlar ayr1ca gіsterilecektir.) ....... ..................TL.- 5.) Ana kurulu_, ana ortakl1k, mќessese, bal1 ortakl1k ve i_tiraklerle yap1lan sat1_lar (Toplam tutar iчindeki paylar1 % 20 yi a_anlar ayr1ca gіsterilecektir.) ............................................................... .................TL.- 6.) Ana kurulu_, ana ortakl1k, mќessese, bal1 ortakl1k ve i_tiraklerden al1nan ve bunlara іdenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar iчindeki paylar1 % 20 yi a_anlar ayr1ca gіsterilecektir.) ...........................TL.- 7.) Yіnetim kurulu ba_kan ve ќyeleriyle genel mќdќr, genel koordinatіr, genel mќdќr yard1mc1lar1 gibi ќst yіneticilere cari dіnemde salanan ќcret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar1 .......................,-TL.- 8.) Amortisman hesaplama yіntemleri ile bu yіntemlerde yap1lan dei_ikliklerin dіnemin amortisman giderlerinde meydana getirdii art1_ (+) veya azal1_ (-) ...................................................................TL.- 9.) Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipari_) ve stok deerleme yіntemleri (a1rl1kl1 ortalama maliyet, ilk giren ilk ч1kar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi) 10.) Varsa, tamamen veya k1smen fiili stok say1m1 yap1lamamas1n1n gerekчeleri ................................. 11.) Yurtiчi ve yurtd1_1 sat1_lar hesap kalemi iчinde yer alan yan ќrќn, hurda, dіkќntќ gibi maddelerin sat1_lar1 ile hizmet sat1_lar1n1n ayr1 ayr1 toplamlar1n1n brќt sat1_lar1n yќzde yirmisini a_mas1 halinde bu madde ve hizmetlere ili_kin tutarlar1 ................................................................................. ..................... 12.) жnceki dіneme ili_kin gelir ve giderler ile іnceki dіneme ait gider ve zararlar1n tutarlar1n1 ve kaynaklar1 gіsteren aч1klay1c1 not ..................................................................................................... ..................... 13.) Adi ve imtiyazl1 hisse senetleri iчin ayr1 ayr1 gіsterilmek ko_uluyla, hisse ba_1na kar ve kar pay1 oranlar1 ............................................................................................................................. ..................... ЮЎАJL(tі !œ!""f"h"Ь"Ю"2# $В&v'x'D*F* -"-ў-в03~3€3b8d8<:; ?Д?tAvAdHpH~IŠIDJJJЮJдJ”L LЊMЖMТOЮOДQРQ€SŠSўV W8YBYќ[\^^`$`H`ћєёэёэёъёэёъцъцъцъцёъёэёэёрэёъёрёэёэёэёэёэёэёэёэёэёэёэёэёэёэёэёэёэёэё 56CJ6CJCJ6CJCJ CJOJQJOJQJE(*†€‚юіFP R > @ Р к м ` x z npЦ§њ§яццязЮзЮЧЧЧЧццЧЧЧЧЧЧ Ц9!Ч!B@ „а Ц9!Ч!B@ & F„а Ц hа9!Ч!B@ „h Ц9!Ч!B@ & F Ц9!Ч!B@$(*†€‚юіFP R > @ Р к м ` x z npЦШІ.Ж>@œžє>‚Ц TVЌ4МDЬЮTrtњ šКМ(Ќ^Тtvn p ј !š!"f"Ь"2#4#М# $Š$R%&В&Д&ю&о'Ъ(4)–)Д*Ж*+”+Š,ќіѓэыыыыыыыыш     YЦШІ.Ж>@œžє>‚Ц TVЌ4МDЬЮTrtњјююююююююююююююююююююююјјјј Цс Иy@Р@Р Ц9!Ч!B@њ šКМ(Ќ^Тtvn p ј !š!"f"Ь"2#4#М# $Š$R%&јјјјјјѓ№№№№јјјјјы№№№№јјј№№ѓ$„Ф$$„Ф Ц9!Ч!B@&В&Д&ю&о'Ъ(4)–)Д*Ж*+”+Š,-.в.j/ў/0’0ќѕѕѕѕѕььььнднЫЫЙЙЏЈ Ц”"B@ Ц”"9!Ч!B@B@ & F„н ЦСн”"9!Ч!B@B@ „ Ц9!Ч!B@ „8 Ц9!Ч!B@ & F„„ Ц h89!Ч!B@ Ц 9!Ч!B@ Ц9!Ч!B@$Š,-.в.j/ў/0’0в0.1Ф1b233€3‚384:4^6`6–7˜7„8†8@;B;==Ц?Ш?˜AšAвBдBtCvCxCzC|C~C€C‚C„CЖCИC:D.џџERCIYES.Y.M.M.9C:\WINDOWS\TEMP\Otomatik Kurtarma kayd1B0L-GEL-D0PNOT.asdERCIYES.Y.M.M.9C:\WINDOWS\TEMP\Otomatik Kurtarma kayd1B0L-GEL-D0PNOT.asdERCIYES.Y.M.M.9C:\WINDOWS\TEMP\Otomatik Kurtarma kayd1B0L-GEL-D0PNOT.asdERCIYES.Y.M.M.9C:\WINDOWS\TEMP\Otomatik Kurtarma kayd1B0L-GEL-D0PNOT.asdERCIYES.Y.M.M.1\\CENGIZ\WINWORD\CENGIZ\ERCYMM\B0L-GEL-D0PNOT.docERCIYES.Y.M.M.3\\Cengiz\d\Winword\CENGIZ\ERCYMM\B0L-GEL-D0PNOT.docERCIYES.Y.M.M.3\\Cengiz\d\Winword\CENGIZ\ERCYMM\B0L-GEL-D0PNOT.docERCIYES.Y.M.M.3\\Cengiz\d\Winword\CENGIZ\ERCYMM\B0L-GEL-D0PNOT.docmemduh:D:\Winword\CARI-DOSYALAR\жRNEK Tablolar\B0L-GEL-D0PNOT.docosman@\\Memduh\winword\CARI-DOSYALAR\жRNEK Tablolar\B0L-GEL-D0PNOT.doc ЌJљ/RеџџџџџџџџџжCЪ @ЫњhџџџџџџџџџЌZQџџџџџџџџџ= )2ŽЮtџџџџџџџџџ4л6џџџџџџџџџŸAb?Vs–_џџџџџџџџџеuSKl-–oџџџџџџџџџI7kUџџџџџџџџџл?Mrџџџџџџџџџ „h„˜ўЦhOJQJo( „h„˜ўЦhOJQJo(„h„˜ўЦho(. „С„˜ўЦСOJQJo(-„h„˜ўЦho() „h„˜ўЦhOJQJo(„h„˜ўЦhCJo(.„h„˜ўЦho()„h„˜ўЦho(. ЌZQ4л6I7kU= )2еuSKл?MrжCЪ ЌJљŸAb?џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џ@€б-б-Кdннб-б-<      ! #$%,<.PPP PPP$@PPPPPPP P"P&P(P*P,P.P2P8PFP”@PLPNP\G‡ŸTimes New Roman5€Symbol3& ‡ŸArialiTimes New Roman TurArial NarrowA& ‡ŸArial Narrow"qˆФЉJгaЦQгaЦ!е%FА&ƒQ!ЅРДД€0а.tџџB0LANЧO ERCIYES.Y.M.M.osmanўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ЌИамь ќ $ 0 < HT\dlц BнLANЧO нLAERCIYES.Y.M.M.RCINormal.osman.4maMicrosoft Word 8.0@^аВ@жРЕдˆН@tЩўYІС@^ љZІСА&ўџ еЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ8є hp€ˆ˜  ЈАИ Р ецESCORTQа.ц BнLANЧO Title˜ 6> _PID_GUIDцAN{80BC05EE-F497-11D1-86AB-000001000D23} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;ўџџџ=>?@ABCўџџџEFGHIJKўџџџMNOPQRSўџџџ§џџџVўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFћ\ZІС 3э[ІСX€1Tableџџџџџџџџ<WordDocumentџџџџџџџџvSummaryInformation(џџџџDDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџLCompObjџџџџџџџџџџџџiџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Belgesi MSWordDocWord.Document.8є9Вq