ࡱ> 685[*bjbj;;4,Y\Y\42222 > 2`hJJJJJ999$~b!99999JJ9"JJ9J0[oZ[(00`(9999999999`9999999999999> :VEKALETNAME _irketimiz muhasebesinin sevk ve idaresinde grevli ve sorumlu olmak zere taraf1m1zdan vekil tayin edilen................................... olu........................................................................... , Trkiye Cumhuriyeti hudutlar1 dahilinde bulunan Vergi Dairesi Ba_kanl1klar1, Defterdarl1klar, Mal mdrlkleri, Vergi Daireleri, Sosyal Gvenlik Kurumu Mdrlkleri ve ^ubeleri, al1_ma ve 0_ Kurumu il Mdrlkleri ve Hizmet Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odalar1, Ticaret Sicili Mdrlkleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odas1, Belediye Ba_kanl1klar1 ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde _irketimizi tam yetkili olarak temsile, i_lemleri takibe ve sonuland1rmaya, her trl izin ve ruhsatlar1 almaya, kay1t ve tescillerini yapt1rmaya, gerektiinde kay1tlar1 sildirmeye, tapu sicil memur mdrlkleri nezdinde belge, evrak eki almaya ve zel kurum ve kurulu_larda beyanlarda bulunmaya, ilgili mercilere tefti_ler vermeye, ticari defterlerimi ve belgelerimi sunmaya, tarhiyat ncesi veya tarhiyat sonras1 her trl vergi ve cezalardan dolay1 uzla_ma ve takdir komisyonlar1nda, vergi mahkemelerinde beni temsile, hak ve menfaatlerimi savunmaya, uzla_ma talebinde bulunmaya, uzla_maya, tutanaklar1 imzaya, ilgili vergi dairelerine ba_vurarak fi_, fatura, irsaliye, gider pusulas1, vesair belge tasdik ve bas1m izinlerini almaya, matbaalarda defter, belge (fi_, fatura, gider pusulas1, irsaliye ve sair) bast1rmaya, gerektiinde say1lan bu defter ve belgeleri Noterliklerde tasdik ettirmeye, gerektiinde bas1l1 veya onayl1 belgeleri ilgili vergi dairesine mracaatla iade etmeye, iptal ettirmeye, iptal ve iade tutanaklar1n1 tanzim ve imzaya, teslim almaya, kay1t ve suretler 1kartt1rmaya, her trl yaz1l1 ve szl beyan ve izahatlar da bulunmaya, tahakkuk etmi_ veya edecek olan vergi iadelerini ve fazla yat1r1lanlar1 denecek olan her trl vergilerden mahsup ettirmeye, tebli ve tebelle, Sosyal Gvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmi_ veya ettirilecek olan prim ve ce*Uhp hp CJOJQJaJhp hu5CJOJQJaJhp hp 5CJOJQJaJ**$[$\$a$gdp $a$gdp $a$gdp zalar1na itiraza, esnaf ve sanatkarlar odas1na kay1t ve tescil i_lemlerini yapt1rmaya, Maliye Bakanl11, Vergi Dairesi Ba_kanl1klar1, Defterdarl1klar, Vergi Daireleri ve Mal Mdrlklerine verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri elektronik ortamdan ve internetten yararlanarak verilmesi iin gerekli _ifre kullan1c1 kodlar1n1 almaya, Vergi Dairelerinde yap1lacak her trl demelerin ve borlar1n izlenmesi iin, elektronik ortam ve internet kullan1m _ifrelerimi almaya, bu _ifreleri kullanmaya, elektronik ortamda beyannamelerin ve tahakkuklar1n al1nmas1 ve denmesi iin gerekli ba_vurular1 yapmaya, dzeltme talebinde bulunmaya, elektronik adresi ba_vurusunda bulunmaya, belirttiim konularla ilgili olarak yap1lmas1 gereken her trl yasal i_lemleri tm resmi makam ve merciler nnde yapmaya ve imzalamaya, ayl1k prim ve hizmet belgesinin Sosyal Gvenlik Kurumuna internet ortam1nda verilebilmesi iin an1lan kuruma veya il mdrlklerine ba_vuruda bulunmaya, e-bildirge ve e-beyanname szle_mesini imzalamaya, kullan1c1 kodu ve kullan1c1 _ifresi zarf1n1 kurumdan imza kar_1l11nda almaya, i_ yerinde al1_an sigortal1lara ili_kin ayl1k prim ve hizmet belgesinin internet ortam1nda kuruma gnderilmesi ve bu konudaki dier i_lemlerin yerine getirilmesi hususunda _irketimizi temsil ve ilzama, resmi kurum ve kurulu_larda gerekli i_ ve i_lemleri yapmaya, yazar kasa veya yazar kasal1 P.O.S. cihaz1 izin ve ruhsatlar1n1 almaya, onaylatt1rmaya, EPDK ile ilgili bildirgeleri dzenlemeye, lisans i_lemlerimizin talep ve gereklerinin yerine getirilmesine ilgili vergi daireleri, mal mdrlkleri ve S.G.K.'na mracaatla _ube i_yeri a1l1_ ve kapan1_ i_lemlerini yapmaya, _ube ve i_yeri a1l1_ ve kapan1_ tutanaklar1n1 imzaya, bu hususlarda yap1lmas1 gereken her trl i_ ve i_lemleri yapmaya, takip etmeye ve imzas1 ile neticelendirmeye yetkili k1l1nm1_t1r. 21h:pp . A!"#$%  s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok `^@` p 0 Normal (Web)ddd[$\$CJOJQJ^JaJtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VvnB`2ǃ,!"E3p#9GQd; H xuv 0F[,F᚜K sO'3w #vfSVbsؠyX p5veuw 1z@ l,i!b I jZ2|9L$Z15xl.(zm${d:\@'23œln$^-@^i?D&|#td!6lġB"&63yy@t!HjpU*yeXry3~{s:FXI O5Y[Y!}S˪.7bd|n]671. tn/w/+[t6}PsںsL. J;̊iN $AI)t2 Lmx:(}\-i*xQCJuWl'QyI@ھ m2DBAR4 w¢naQ`ԲɁ W=0#xBdT/.3-F>bYL%׭˓KK 6HhfPQ=h)GBms]_Ԡ'CZѨys v@c])h7Jهic?FS.NP$ e&\Ӏ+I "'%QÕ@c![paAV.9Hd<ӮHVX*%A{Yr Aբ pxSL9":3U5U NC(p%u@;[d`4)]t#9M4W=P5*f̰lk<_X-C wT%Ժ}B% Y,] A̠&oʰŨ; \lc`|,bUvPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!R%theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 4%, * * L# @0(  B S  ?4:796 x6ES p uGw46@4((UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7. [ @Verdana7.@CalibriA$BCambria Math"q88D D !20--KHX  $Pp 2!xx mustafa kutsalmustafa kutsalOh+'0|  8 D P\dltmustafa kutsal Normal.dotmmustafa kutsal2Microsoft Office Word@@ԊA@ԊAD ՜.+,0 hp|  -   Konu Bal  !"#$&'()*+,./012347Root Entry F0[oZ91TableWordDocument4,SummaryInformation(%DocumentSummaryInformation8-CompObjq  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q