ࡱ> 92345678 T8\pmustafa kutsal Ba==G.8X@"1Arial1Calibri1Calibri1Calibri1Arial1Arial1Arial1 Arial1Arial1Arial1Arial1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1 Segoe UI3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q*6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_- %0.00                            ` P P   )     ff      , * a>  +        8@ @ 8 <  < 8@ @ 8 8@ @ )8 (8 )<@ @ )<@ @ 8@ @ <@ @  )<@ @ )<@ @ 8@ @ 8@ @ <@ @  8@ @ <@ @ )8@ @ )x@ @ x@ @ x@ @ |@ @ X <@ @ )<@ @ )<@ @ <@ @ 1)<@ @ |@ @ )|@ @ )|@ @ X 1)|@ @ X )<@ @ )8@ @ )<@ @ |@ @ 1)<@ @ <@ @ <@ @ 1!<@ @ !8@ @ 1!< 8 <  ! | 8 !< !< )x@ @ |@ @  |@ @  |@ @  H 8@ @ 5 | ||}-}# _ _-}A}% _ _-#0.0}A}& _ _-?#0.0}A}' _ _-23#0.0}-}( _ _-}A}. a_ _-#0.0}A}/ _ _-#0.0}A}1 e_ _-#0.0}}+ ??v_ _-̙#0.0-;_-?\ _ @_-@ }}* ???_ _-#0.0???-;_-????\ _ ???@_-@ ???}}, }_ _-#0.0-;_-?\ _ @_-@ }A}$ }_ _-#0.0}}- _ _-#0.0???-;_-????\ _ ???@_-@ ???}-}5 _ _-}x}0_ _-#0???-; ????\ ???@_}-}" _ _-}U}4 _ _-#0-; }A}7 _ _-#0}A} _ _-ef#0}A} _ _-L#0}A} _ _-23#0}A}8 _ _-#0}A} _ _-ef#0}A} _ _-L#0}A} _ _-23#0}A}9 _ _-#0}A} _ _-ef#0}A} _ _-L#0}A} _ _-23#0}A}: _ _-#0}A} _ _-ef#0}A} _ _-L#0}A} _ _-23#0}A}; _ _-#0}A} _ _-ef#0}A} _ _-L#0}A} _ _-23#0}A}< _ _- #0}A} _ _-ef #0}A} _ _-L #0}A}! _ _-23 #0 %20 - Vurgu1K %20 - Vurgu1 ef % %20 - Vurgu2K" %20 - Vurgu2 ef % %20 - Vurgu3K& %20 - Vurgu3 ef % %20 - Vurgu4K* %20 - Vurgu4 ef % %20 - Vurgu5K. %20 - Vurgu5 ef % %20 - Vurgu6K2 %20 - Vurgu6 ef % %40 - Vurgu1K %40 - Vurgu1 L % %40 - Vurgu2K# %40 - Vurgu2 L渷 % %40 - Vurgu3K' %40 - Vurgu3 L % %40 - Vurgu4K+ %40 - Vurgu4 L % %40 - Vurgu5K/ %40 - Vurgu5 L % %40 - Vurgu6K3 %40 - Vurgu6 Lմ % %60 - Vurgu1K %60 - Vurgu1 23 % %60 - Vurgu2K$ %60 - Vurgu2 23ږ % %60 - Vurgu3K( %60 - Vurgu3 23כ % %60 - Vurgu4K, %60 - Vurgu4 23 % %60 - Vurgu5K0 %60 - Vurgu5 23 %! %60 - Vurgu6K4 %60 - Vurgu6 23 %!"A1klama MetniC5A1klama Metni %# Ana Ba_l1k; Ana Ba_l1k I}%$ Bal1 HcreK Bal1 Hcre }%%Ba_l1k 1EBa_l1k 1 I}%O&Ba_l1k 2EBa_l1k 2 I}%?'Ba_l1k 3EBa_l1k 3 I}%23(Ba_l1k 47Ba_l1k 4 I}%)8Binlik Ayrac1 [0]*1k1_u1k1_ ???%????????? ???+Giri_uGiri_ ̙ ??v% , Hesaplama} Hesaplama }% !-0_aretli Hcre0_aretli Hcre %????????? ??? .0yi90yi a% /Kt;Kt %"Normal0Not` Not  1Ntr;Ntr e%2* ParaBirimi32ParaBirimi [0] 4ToplamOToplam %OO5 Uyar1 Metni= Uyar1 Metni %6"Virgl 7Vurgu1?Vurgu1 O % 8Vurgu2?!Vurgu2 PM % 9Vurgu3?%Vurgu3 Y % :Vurgu4?)Vurgu4 d % ;Vurgu5?-Vurgu5 K % <Vurgu6?1Vurgu6 F %= YzdeXTableStyleMedium9PivotStyleLight16`0{Genel Liste-Birle_ikZZ! ; ;fNf8@?7bkX7jVr7sX\XnkX7jVr7sX\PNG IHDRsBIT|.wPLTEٟtRNS0JbKGDH cmPPJCmp0712Om IDATc@DIENDB`3 A@@  Otobs, Minibs, Midibsler Elektrik piyasas1 faaliyetleri5Doal gaz ve gaz retimi ve bunlarla ilgili hizmetlerDoalgaz retim aralar1 OBelediyelere veya belediye iktisadi te_ekkllerine ait at1k su ar1tma aralar1 GBelediyelere veya belediye iktisadi te_ekkllerine ait kanalizasyonlar 0lk tesis ve taazzuv giderleri /zel maliyetler (Kira mddeti belli olmayanlar)Konaklama i_letmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, k1raathane, pavyon, k1r bahesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplant1 yerlerinde kullan1lan iktisadi k1ymetlerMafsall1 tenteler)Turistik tesisler ve elence faaliyetleriSuda yap1lan faaliyetler5Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullan1lanlar)^amand1ra tesisat1/Srtme aleti komple (Sngercilikte kullan1lan)2Dal1_ faaliyetlerinde kullan1lan ara ve gereler 4Tp dolum sistemleri (Endstriyel, t1bbi, g1da v.b.)Dkm rnleri ve Bunlar1n 0malat1: Dkm ve gbek yap1m1 gibi ilgili i_lemleri de ieren demir ve eliin dkmnde kullan1lan k1ymetler ve ayn1 zamanda arazi dzenlemeleri ve zel aralar *5elik rnleri 0malat1: Maden cevheri, maden klesi ve hurdadan elde edilen demir ve eliin eritilmesi, ayr1_t1r1lmas1 ve bir araya getirilmesinde; eliin yuvarlanmas1, ala_1m haline getirilmesi, bklmesi; ivi, byk ivi, in_aat kal1plar1, tel, kablo ve borular1n yap1m1nda kullan1lan ve sahibine bakmaks1z1n kok kmrnn retiminde kullan1lan ve de elik retim merkezleri ve demir kar1_1ml1 metal dken dkmhaneler taraf1ndan kullan1lan iktisadi k1ymetler ve ayn1 zamanda da ilgili arazi dzenlemeleri ve yukar1daki faaliyetlerde kullan1lan zel aralar *#ama_1r y1kama ve s1kma makineleri Fotoraf makineleri ve kamera)t makineleri(Kolalama makineleri dahil)Radyo ve Televizyon Yay1nc1l11: Yay1n istasyon kuleleri d1_1nda radyo ve televizyon yay1nc1l11nda kullan1lan iktisadi k1ymetler ve telgraf, deniz kablolar1, uydu ileti_im aralar1, yurt ii ve yurt d1_1 radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolar1n1 ve uydu ileti_im sistemlerini temin etmek iin kullan1lan, ileti_imi salayan ilgili iktisadi k1ymetler; ayn1 zamanda araziyle ilgili benzeri iyile_tirmeler (S1n1flama, benzer ekipmanlar olarak sadece ileti_im arac1 olacak _ekilde kullan1lan kablolu televizyon ekipmanlar1n1 ve kar_1la_t1r1labilir ara-gereleri ve sadece tek ynl haberle_mede kullan1lan kablolu televizyon ara-gerelerini ise kapsamaz.)Vericiler : Kuleler, antenler, n amplifikatrler, dei_tiriciler, tadilat ara-gereleri ve kopyalanmayan sistem programlar1 gibi iktisadi k1ymetler (Verici binalar1 ve program yazmaya yarayan iktisadi k1ymetler hari) TelevizyonlarPlastik kasalar Tahta kasalar>Buzdolab1, derin dondurucu ve bunlara benzer soutma dolaplar118.1.1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.#Amortismana Tabi 0ktisadi K1ymetlerFaydal1 mr (Y1l)Normal Amortisman Oran1Beton, kargir, demir, elik Yar1 kargirAh_apKerpi"Galip malzemesi sa, inko, tenekeAh_ap, kerpi Sarn1 ve benzerleri 8.1.1.1.2.1.3.1.4.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.10.3.11.3.12.4.1.4.2.4.3.5.1.6.1.6.2.6.3.6.4.6.6.6.7.6.8.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.7.1.7.2.7.3.7.4.7.6.7.7.7.8.7.9.7.10.7.11.8.1.8.2.9.1.9.2.9.3.9.4.23.1.27.1.28.1.31.1.31.3.43.2.43.3.43.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.3.5.1.3.5.2./Kazanlar (S1cak su, k1zg1n su, buhar kazanlar1)Is1tma borular1Pompalar'Vanalar, pislik tutucular, ek valflar S1cak hava apareyleri HidroforlarSu yumu_atma cihazlar1Genle_me depolar1 BrlrlerFan-coil cihazlar1JKomple borulu ve kapal1 tip soutma ve 1s1tma malzemeleri (VRF sistemleri)Su soutma gruplar1,Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazlar1Et k1yma makineleri MikserlerYemek pi_irme tencereleriF1r1nlarKuzine ve yer ocaklar1Bula_1k y1kama makineleriKomple souk odalar3.8.1.3.8.2.3.8.3.3.8.4.BinalarFabrika, atlye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral bin< alar1 ile emsali hizmetlere mahsus binalar Demirba_larZLiman stoklama ve ykletme tesislerinin in_aat1nda kullan1lan kaz1k temeller (Palplan_lar)Elektrik Malzemeleri^eftali aalar1Kay1s1, erik, badem aalar1!Elma, armut, ayva, incir aalar1Vi_ne, kiraz aalar1Sair meyveli aalarSeralarSAbone Balant1 ve Da1t1m Sistemleri: Ana hat yard1mc1 kablolar1, balant1 salay1c1 donan1mlar, amplifikatrler, enerji tehizatlar1, pasif aletler, ynlendirici balant1lar, altl1klar, bas1n giri_leri, balant1 kablolar1, balant1 kurucu transformatrler, ok ynl balant1 salay1c1 ekipman ve dn_trcler gibi iktisadi k1ymetler Program Yap1m1: Kameralar, film makaralar1, video teyp kaydedicileri, 1_1kland1rma aralar1, aralar d1_1ndaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi k1ymetler (Binalar ve onlar1n yap1sal mtemmim czleri kapsam d1_1ndad1r)Elektrik Enerjisi Da1t1m Sistemleri: Tadilat, ar1za giderimi, _ebeke d_eme, kontrol ve da1t1m yollar1 ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullan1lan iktisadi k1ymetler (Tketicilere ait bina ve bunlar1n m_temilat1na yerle_tirildikleri zaman bu k1ymetler kapsam d1_1ndad1r.)mYar1 kargir, yar1 ah_ap (Ah_ap yap1lar zerine beton ve emsali pskrtmek suretiyle yap1lm1_ binalar dahil)^ofbenler ve kombiler9Oksijen, vakum, azot, bas1nl1 hava priz ve abone fi_leriTraktr, bierdver, triyr (0ki tekerlekli, arkas1na pulluk ve benzeri ekipman tak1lan hareketli ara v.b.) gibi aralar1n yard1mc1 ekipmanlar1 Mand1ralar&Ceviz, kestane, antep f1st11 aalar1Ss aalar1, gllklerPetrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullan1lan kimyasal i_lemler, kuyular1n kapat1lmas1 beton ile kaplanmas1, kuyu ve boru yataklar1n1n delinmesi gibi i_lemlerde kullan1lan iktisadi k1ymetlerEk Dei_ik Tebli No.BCam rnleri imalat1nda kullan1lan dier makine, tesis ve cihazlar28.5. 31.2.2.9.%Alminyum ekstrzyon presi ve hatlar131.7.UGalvanizli sac retimi ve rulo saclar1n haddelenmesinde kullan1lan iktisadi k1ymetler31.7.1.Galvanizli sac retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler: Dilme hatt1, boy kesme hatt1, ince kesme hatt1, kal1n sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yalama makinesi, boyama hatt131.7.2.Rulo saclar1n haddelenmesinde kullan1lan iktisadi k1ymetler: Temizleme hatt1, asit regenerasyon hatt1, souk hadde tesisi, tavlama f1r1nlar1, temper haddesi, demineralize su retim cihaz131.8.0Dvme elik para imalat1nda kullan1lan kal1plar31.9.Pirin yzeylerin zerine e_itli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yntemiyle nikel ve krom kaplama i_inde kullan1lan iktisadi k1ymetler ile pirin yzeylerin zerinde bulunan kur_un metalinin kaplama esnas1nda ayr1_t1r1lmas1 i_leminde kullan1lan kur_un giderme tesisleri*Elektrik salayan hidrolik retim aralar145.1.2.1PBaraj gvdesi, arklar, kanallar, tneller ve su oluklar1 gibi iktisadi k1ymetler45.1.2.2DCebri boru, trbin, jeneratr gibi elektromekanik iktisadi k1ymetler45.1.7XRzgar enerjisi santralleri: Trbin, kule, jeneratr ve kanatlar gibi iktisadi k1ymetler2Gayri Maddi 0ktisadi K1ymetler: 0mtiyaz haklar1 (Franchising), patent, forml, dizayn, rnek kal1p, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakk1 ve benzeri kalemler, lisans, kullan1m hakk1 ve izni veya devlet kurum ve kurulu_lar1 taraf1ndan verilen dier haklar (0_letme hakk1 gibi) ve bunlar1n benzerleri 55.1. Pe_temall1k55.2.KTurizm amal1 arazi tahsislerine ili_kin olarak denen altyap1 kat1l1m pay166.8Denizcilik sektrnde kullan1lan baz1 iktisadi k1ymetler66.1.5Fener cihaz1, sis dd, racon cihaz1 ve solar panel66.2.6Fener kumanda tablosu, _arj reglatr, _arj redresr66.3.Projeksiyon cihazlar1, slayt makinesi, tepegz, sinema film makinesi, video konferans cihaz1, stdyo tipi veya mobil olarak kullan1lan al1c1 cihazlar1 v.b. 3.49.7.MBilgi i_lem makinelerinde kullan1lan ses, TV, radyo ve grnt faks modemleri3.49.8.=GPRS ve benzeri uydular yard1m1 ile konum belirleme cihazlar13.49.9.!Elektronik optik alet ve cihazlar3.50.DLPG, doalgaz ve benzeri yak1tlara ynelik ara dn_m kitleri v.b.3.51.LYanma tadilat sistemleri ve < benzeri yak1t tasarruf sistemleri ve ekipmanlar13.52.3.53.3.54.EGaz, yang1n, gvenlik ve benzeri amalarla kullan1lan alarm cihazlar13.55.PElektrik sprgeleri, hal1 y1kama makineleri, yer y1kama ve temizleme makineleri3.56.p tcler3.57.0lalama makineleri3.58.El kurutma makineleri3.59.Elektronik kantar3.60.Baskl3.61.Hidrolik ara kantarlar13.62.<Her trl standlar (Te_hir ve dier amalarla kullan1lanlar)3.63._Sabit konteynerler (Beki kulbesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerle_ik bulunan konteynerler)3.64.Maaza (showroom), istasyon, spermarket ve benzeri yerlerde d1_ mekanlara belirli bir marka veya bir i_letmeyi tan1tmak iin konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunlar1n benzerleri (58.1. ve dier s1n1flamalada yer alanlar hari)3.65.Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sand1k, f11, damacana, termosifon ve benzeri saklama kaplar13.66.Maaza ii yerle_imde ve te_hir amal1 yerlerde kullan1lan ara gereler (Panolar, metal ayaklar, raf dzenleri ve bunlar1n benzerleri)3.67.vHer trl helezon ta_1y1c1lar (Ta_, ak1l, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullan1lanlar)3.68.Vidalama makineleri3.69.,Kal1plar (Dier s1n1flarda say1lanlar hari)3.70.RElektronik kap1 dedektr, el dedektr, telsiz, beki kulbesi, x-ray cihaz1 v.b.3.71.$Bayrak, flama, ayd1nlatma direkleri 3.72.Otomobil, kamyon, minibs, midibs, yk arabalar1, zel amal1 olarak kullan1lan aralar ve benzeri aralara ait lastikler (Yeni sat1n al1nan aralarda haz1r olanlar hari) 3.73.6.16.7.4.2.K1rk1m makinesi7.4.3.Gaga kesme makinesi7.4.4.Krema makinesi7.4.5.Tavuk yolma makinesi7.4.6.Budama makinesi7.4.7.Motorlu el testeresi7.4.8.Meyve tasnif makinesi7.4.9.Buza1 emzirme makinesi7.14.23.am f1st11 tesisi7.14.24.Kavakl1k tesisi20.10.xHam kuma_ boyama i_lemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, y1kama, _ardo_, t1ra_ v.b.) kullan1lan iktisadi k1ymetler23.5.YBebek bezi, kad1n ba1 ve bunlar1n benzerlerinin imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler25.11.zPestit (Ha_arat ilac1) ve dier zirai kimyasal rnler, boya, sentetik rnler, vernik ve benzeri kaplay1c1 maddeler, matbaa mrekkebi ve macun imalat1, eczac1l1kta ve t1pta kullan1lan kimyasal ve bitkisel kaynakl1 rnler, sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler ve bunlar1n benzerleri25.12.6Nkleer yak1t imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler29.1.-Ta_ ve Topraktan/Kilden Yap1lan rnlerin 0malat1: Kilden yap1lm1_ iniler, yal1t1m i_levi gren toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, haz1r beton, tula, kiremit, mermer, granit, anak mlek ve benzeri rnler gibi toprak ve kilden yap1lan rnlerin imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler30.1.Ta_ ve Topraktan/Kilden Yap1lan rnlerin 0malat1nda Kullan1lan Ana Makine ve Tehizatlar: amur, s1r ve pasta deirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, f1r1nlar v.b.30.2.Ta_ ve Topraktan/Kilden Yap1lan rnlerin 0malat1nda Kullan1lan Yard1mc1 Makine ve Tehizatlar: Kil k1r1c1lar, konveyrler, elektrler, pompalar, havuz kar1_t1r1c1lar, elik silolar, ar1tma, toz emme, kompresr, pres-1k1_1, kurutma giri_-1k1_1, s1rlama bantlar1, s1r havuzlar1, s1r aplikasyon makineleri, stok arabalar1, stok arabalar1 transfer sistemleri, f1r1n giri_-1k1_lar1, kalite-ayr1m makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink f1r1nlar1, kesme makineleri, dekorlama hatlar1 v.b.30.3.,Ta_ ve Topraktan/Kilden Yap1lan rnlerin 0malat1nda Kullan1lan Kalite Kontrol Sistemleri, Labaratuar cihazlar1: Otoklav, fiziksel lm cihazlar1, kar1_t1r1c1lar, elektronik teraziler, s1r eplikasyon 1k1_lar1, elek bask1 cihazlar1, kumpaslar, proses kontrol cihazlar1, kimyasal lm cihazlar1 v.b.30.4.pTa_ ve Topraktan/Kilden Yap1lan rnlerin 0malat1nda Kullan1lan Yksek Teknolojili rnler (Robot ve benzerleri)31.5.Metal Yzeylere Uygulanan 0_lemlerde Kullan1lan 0ktisadi K1ymetler: Bu i_lemler, metallerin yzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya girmesinden nce, metalde pas ve crufun bulunmas1, tuz, toz, gres ve ya gibi yzeyde kir bulunmas1 ve yzey profili gibi faktrlerden ar1nd1r1lar< ak yzeyin kumlama i_lemi ile temizlenmesi, metalin tm yzeyine gzenek a1lmas1, yksek bas1nta elik granl-grit pskrtlerek yzey, boya ve dier koruyucu malzemelerin uygulanmas1 iin gerekle_tirilen i_lemleri ve bunlar1n benzerlerini iermektedir.31.6.bPVC kap1 ve pencere sistemleri ve bunlar1n benzerlerinin imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler 31.6.1.PVC imal kal1plar132.1.CEl aletleri ve ev aletleri imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler34.2.Motorlu aralar yan sanayiinde kullan1lan iktisadi k1ymetler (Amortisr, yay, bask1, disk, debriyaj ve bunlar1n benzeri gibi motorlu aralara ait aksam, para ve dier ekipmanlar1n imalat1na kullan1lan iktisadi k1ymetler)35.1.LHavac1l1kta Kullan1lan Mamullerin 0malat1nda Kullan1lan zel Ara Gereler *4Demiryollar1 Makineleri, Ara-Gereleri ve Tesisleri37.1.EPeron ve ykleme yerleri zerindeki kontrksiyonlar (Galeriler dahil)37.2.Peronlar37.3.Rampalar37.4."Kmr ve akaryak1t verme tesisleri37.5.Cruf temizleme tesisleri37.6.%Bak1m, muayene ve temizleme tesisleri37.7.JTriyaj tesisleri (Atma ve kayd1rma yerleri, ray frenleri, kiri_li frenler)37.8."Esas toprak i_leri, dier tesisler37.9.Balastim bime makinesi{Alkoll ve alkolsz iecekler ile bunlara benzer iecekler sanayiinde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve zel ara gereler *EAzot sanayiinde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve zel ara gereler *Demir 0ermeyen Metallerin 0malat1nda Kullan1lan zel Aletler: Delme cihazlar1, kal1plar, _ablonlar, demirba_lar, lm cihazlar1, dkmler gibi zel aletler *Motorlu Aralar 0malat1nda Kullan1lan zel Aletler: Matkap, kal1p, demirba_, dkm, numune, lm aleti ve zel transfer ta_1ma aralar1 gibi zel aletler olarak tan1mlanan iktisadi k1ymetler *Gemi ve Bot 0n_as1nda Kullan1lan zel Ara Gereler: Kal1plar, matkaplar, numuneler, demirba_lar, cerler ve lm aletleri gibi zel ara olarak tan1mlanan iktisadi k1ymetler *Gemi ve Botlar1n 0n_a Edildii Kuru R1ht1m ve Saha Uygulamalar1: (36.1 ve 36.2.) s1n1flar1na dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yzdren dubalar, r1ht1mda kullan1lan delme aralar1 ve zel fabrikasyonlar1n imalat1nda ve tamirinde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yzen ve sabit kuru r1ht1mlar, gemi havuzlar1, iskeleler, gemi gzerghlar1 ve btn dier saha uygulamalar1 (Binalar ve bunlar1n yap1sal eklentileri hari)Gemi ve Bot 0n_as1yla 0lgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) s1n1f1na dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yzdren dubalar, r1ht1mda kullan1lan delme aralar1 ve zel fabrikasyonlar1n tamir ve imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler ve bu k1ymet s1n1f1na dahil edilen k1ymetlerin i_lemlerinde kullan1lan makine ve ekipmanlar da dahil zellikle btn imalat ve tamir makineleri ve ekipmanlar1 (Binalar ve bunlar1n yap1sal eklentileri kapsam dahilinde deildir.){Turistik tesislerde kullan1lan porselen veya camdan yap1lm1_ (Kristal hari) her nevi mutfak ve servis tak1m ve malzemeleriSuyun da1t1lmas146.5.1.46.5.2.Pompalama sistemleriDa1t1m ve borulama sistemleri25.3.{Elektrik, enerji da1t1m ve kontrol ekipmanlar1 (Deniz suyunda al1_an e_anjr, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) <Buhar emi_ fan1 v.b. s1cak ve nemli ortamda al1_an motorlarSeyyar dalg1 pompa motorlar125.4.25.5.25.6.AMadalya, Mcevherat, Oyuncak ve Dier Baz1 Mallar1n 0malat1: Mcevher, mzik aletleri, oyuncak ve spor e_yalar1n1n, sinema filmi, televizyon filmi ve teypler, mrekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat rnleri, sapl1 sprgeler, f1ralar, kutular1n ve benzerlerinin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetlerBoru Hatt1 Arac1l11 0le Ta_1mac1l1k: Boru ve nakil aralar1 vas1tas1yla petrol, gaz ve dier rnlerin bir yerden bir yere ta_1nmas1na yarayan zel, ticari ve anla_ma kabilinde kullan1lan iktisadi k1ymetler'Dier s1n1flarda say1lmayan demirba_lar.Motosikletler (Mopedler ve Triportrler dahil)Tar1mJSadece tar1m ve bahecilik i_lerinde kullan1lmak amac1yla edinilen yap1larOTar1mda kullan1lan hububat ambarlar1, depolama yerleri ve bunlara benzer yerlerAr1larMadencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak 1kar1lmas1nda, tlmesinde, kullan1lmas1nda ve bu tip materyallerin dier _ekillerd< e zel olarak haz1rlanmas1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler^eker ve ^eker rnleri 0malat1: Ham _eker, _urup, _ekerkam1_1 ve _eker pancar1ndan yap1lan _ekerin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler .Mensucat rnleri ve Benzeri rnlerin 0malat1irg rnleri 0malat1: rme, a dokuma, dantel ve benzerlerinin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler 7Pamuk 0_leme: Pamuk i_lemeye yarayan iktisadi k1ymetlerVakum cihaz1 veya buna muadil tertibat, tp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatrl ve termostatl1 suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza iin hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi?Kimyasal rnler ve Balant1l1 rnlerin 0malat1: Tamamlanm1_ kimyevi rnler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri a_amalarda kullan1lan kimyevi rnlerin ve temel organik ve inorganik kimyasallar1n imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler ve film, fotoraf ka1d1, hassas fotoraf ka1d1, geli_mi_ kimyasallar gibi fotoraf1l1kla ilgili gereleri imal etmekte kullan1lan iktisadi k1ymetler ve at1k su havuz ve kanallar1 gibi fabrika arazisi ve retim sreciyle dorudan balant1l1 btn arazi dzenlemeleri (Binalar ve yap1sal eklentiler bu kapsamda deildir.)#Etv, su banyosu, 1s1t1c1 sistemlerKar1_t1r1c1 ve alkalay1c1lar MikroskoplarAnalitik cihazlar5Medikal mobilya (Hasta yata1 ve ta_1ma arabas1 v.b.)Cerrahi termal y1kay1c1Ameliyat masas1Ameliyat lambas1Ameliyathane ve sterilizasyonAnastezi cihaz1 Elektro koter*Video endoskopi ve grntleme ekipmanlar1Cerrahi el aletleriRadyo terapi cihaz1 (Linac)'Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihaz1)3.36.3.37.3.38.3.39.3.40.lm cihazlar1Elektronik test cihazlar1Mekanik test cihazlar1El l aletleriH1zl1 protip makineleri31.2.2.2.1. Paratonerler3.13.7.13.8.3.20.1.20.2.20.3.20.4.20.5.20.6.20.7.20.8.37.44.1.44.3.44.4.44.5.44.6.44.7.54.55.56.21.2.23.2.23.3.23.4.25.2.26.1.31.1.1.31.2.1.31.4.31.4.1.34.1.36.1.36.2.36.3.43.4.43.5.44.2.44.8.44.8.1.44.8.2.44.8.3.44.9.44.9.1.44.9.2.45.1.45.1.1."Sebze soyma ve dorama makineleri Cam _i_eler(Demir ve elikten imal f11lar ve tpler Plastik paletReklam panolar1 ve billboardlarI_1kl1I_1ks1z59.1.\Alkoll veya alkolsz ieceklerin pazarlanmas1 ve sat1lmas1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler18.2.18.3.Paletler,Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b.58.1.58.1.1.58.1.2.58.2.59.2.59.3.59.4.45.1.2.45.1.3.45.1.4.45.1.5.45.2.45.2.1.45.3.45.3.1.45.3.2.45.3.3.47.1.47.2.47.3.47.4.47.5.47.6.47.7.58.59.60.61.1.1.8.Nihai Plastik rnleri 0malat1: Ticari amala retilen zel plastiklerin kal1ba dkmnde ve plastik rnlerin imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler Bas1nl1 hava kompresrleri3.10.1.3.10.2.3.10.3.3.10.4.Balar9.1.1.9.2.1.9.3.1.3.8.5.3.9.1.3.9.2.3.9.3.3.9.4.3.9.5.3.14.3.15._Tiyatro dekorlar1 (Otel ve tatil kyleri animasyon ve gsterilerinde kullan1lan dekorlar dahil)Otoklav cihazlar1Buhar JeneratrleriOksijen ve azot tpleri Jeneratrler Zeytinlikler Dutluklar F1nd1kl1klarTesis ve Arazi Dzenlemeleri: Yaya kald1r1mlar1, otoparklar, kanallar, su yollar1, arklar, setler, bo_altma sistemleri, la1mlar (Belediyelere ait la1mlar hari), r1ht1m ve doklar, mendirek ve dalga k1ranlar, havuzlar (Sabit ve yzer), kuyular, reglatrler, bentler, ihata duvarlar1, havai hatlar1 ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, souk hava tesisleri, bahe ve parklar, spor sahalar1 (Tribnler hari), kprler, itler, araziye yerle_tirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar]Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi _ose ve adi kald1r1m ve bunlara benzeyen yollar) Bilgi sistemleriBilgisayar yaz1l1mlar1Tankerler ve frigorifik gemileruSadece hayvanc1l1k i_lerinde kullan1lmak amac1yla tesis edilen yap1lar (Tavla, ah1r, a1l, kmes, padoks, manej v.b.)Petrol ve gaz sanayiTekstil 0plii 0malat1: 0plii dkme yapmak veya ipliin i_lenmesinde ve bunlarla ilgili i_lemlerde kullan1lan iktisadi k1ymetler (Bu tr imalatta kullan1lan ana makineler _unlard1r: Hatal1 sarma, izme, tartma, kuma_ dolaplar1, yksek h1zl1 burgu sarg1 makineleri ve benzeri makineler) Laboratuvar cihazlar1_Elektrik retimi: Ticari amal1 sat1_1 iin elektriin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetlerElektrik Salayan 0letim Aralar1: Ticari olarak sat1lan elektriin iletiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yap1lan temizleme ve tasnif< etme dzenlemeleri bu s1n1f kapsam1nda deildir.)Elektrik Salayan Buhar retim Aralar1: Temel buhar niteleri ile birle_ik sirklasyonda al1_t1r1lan yanma tribnleri ve ticari olarak sat1_ amac1yla buhar gcnden elektriin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve at1k ayr1_t1rma ve kaynaklar1n geri dn_mn salayan aralar taraf1ndan kullan1ld11 zaman elektrik ve buhar da1t1m sistemleri gibi elektrik jeneratrleri, ve benzeri k1ymetler (Gaz trbinleri hari)Elektrik Salayan Da1t1m Aralar1: Ticari olarak sat1lan elektriin da1t1m1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yap1lan temizleme ve tasnif etme dzenlemeleri bu s1n1f kapsam1nda deildir.) 2Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz retim tesisi)47.8.8.Likit silindirler Asetilen tpleri47.8.9.S1nai gaz tpleri47.8.10.Seyyar tp ta_1ma paletleri47.8.11.Paletli tp kollektrleri 47.8.12.S1v1 gaz buharla_t1r1c1lar1ADeniz k1y1s1, ar1tma tesisi v.b. korozif ortamda al1_an motorlar34.1.1.CMotosiklet, moped ve bisiklet retiminde kullan1lan retim bantlar1-Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatlar1, direk hatlar1, deniz kablolar1, gml kablolar ve muhafaza kablolar1, elektronik sinyal gndericiler, elektronik sinyal gnderme istasyonlar1 ve dier ilgili iktisadi k1ymetler (Bu s1n1f, yksek frekansl1 radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.)Elence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonlar1, bilardo salonlar1, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panay1r alanlar1, sirkler, sergi alanlar1, tiyatrolar, konser alanlar1, stadyumlar ve minyatr golf sahalar1, yama para_t alanlar1 ve bunlar1n benzerleri gibi i_letme yada tesislerin i_letilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi s1ras1nda giri_ creti veya parayla yap1lan demeler kar_1l11nda elence hizmetlerinin gerekle_tirildii yerlerde kullan1lan iktisadi k1ymetler 4Belirli bir k1sm1 i_yeri olarak kullan1lan meskenler60kamet olarak kullan1mdan kiral1k hale getirilen evlerIs1tma malzemeleri[Merkezi mutfak cihazlar1 (Yiyecek ve iecek sektrnde te_hir amac1yla kullan1lanlar dahil)Merkezi ama_1rhane cihazlar1Medikal malzemeler+Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.)TPerde, gne_lik, store ve teferruat1 ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane e_yas13.5.3.VDemir, elik vb. materyallerden mamul para veya deerli e_ya saklamaya yarayan kasalar3.8.13.0ten yanmal1 motorlar3.9.6.Hava perdeleri3.9.7.Havaland1rma sistemleri3.10.11.(Elektrik 1s1t1c1l1 yemek da1t1m tezgah1 3.13.9.1.)Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri3.13.14Kan _ekeri lm cihazlar13.13.15.Medikal enstrmasyon setleri (Di_ilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri t1bbi alanlarda kullan1lan koltuk, set ve benzeri iktisadi k1ymetler) 3.14.4.8Elektrojen gruplar1, rotatif elektrik konvektrleri v.b.3.14.5.zel ^ah1slara Ait Mlkler zerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal ekipman1, g retim ve da1t1m1 sistemleri, zel g toplama merkezi ekipmanlar1 ve dier ilgili ve balant1l1 ekipmanlar gibi zel _ah1slara ait mlklere monte edilen ekipmanlarTelefon Da1t1m Santralleri: Direk hatlar1, al1c1lar, yer alt1 kablosu borular1 v.b.(0lgili ekipman ve araziye yap1lan ilgili yenilikler ve bunlar1n benzerleri de dahildir) =Endstriyel enerji ve endstriyel elektrik retim sistemleri2Endstriyel enerji ve elektrik da1t1m sistemleriArtezyen kuyular&ama_1r kaynatma ve kurutma makineleri3.6.1.3.6.2.3.8.6.3.8.7.3.8.8.3.8.9.3.8.10.3.8.11.3.8.12. 3.10.4.1.3.10.5.3.10.6.3.10.7.3.10.8.3.10.9.3.10.10.3.11.1.3.11.2.3.11.3.3.13.4.3.13.5.3.13.6.3.13.7.3.13.8. 3.13.8.1. 3.13.8.2. 3.13.8.3. 3.13.8.4. 3.13.8.5.3.13.9.3.13.10.3.13.11. 3.13.11.1. 3.13.11.2. 3.13.11.3. 3.13.11.4. 3.13.11.5. 3.13.11.6. 3.13.11.7. 3.13.11.8.3.13.12.3.13.13.3.14.1.3.14.2.3.41.17.1.Dier G1da ve Benzeri rnlerin 0malat1: ( 11, 12,13,14,15,16) numaral1 s1n1flarda yer almayan yiyecek ve ieceklerin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetlerPzel 0_leme Aralar1 ile retilen Yiyecek ve 0eceklerin 0malat1: Geri dn_ml foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve zel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaral1 s1n1flarda tan1mlanan faaliyetlerde kullan1lan sepet, kutu, araba, 1zgara tepsileri, bal1k i_leme tepsileri v.b. iktisadi k1ymetlerPaneller ve panel cihazlar1Enstrmanlar ve saha cihazlar1 (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullan1lan tank, e_anjr, kolon, p< ompa, boru ve vana gibi ekipman) T1bbi Malzeme, 0la ve Di_ Malzemesi 0malat1: Medikal rnler, t1bbi ilalar ve di_le ilgili ila ve mstahzarlar1n retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetlerAh_ap rnler ve Mobilya 0malat1: Kereste ve direklerin i_leme tabi tutulmas1 da dahil kontrplak, s1k1_t1r1lm1_ kereste, d_emelik malzeme, ah_ap kaplamalar, mobilya ve dier ah_ap rnleri ve bunlar1n benzerlerinin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetlerKa1t ve Ka1t Hamuru 0malat1: Hamur materyalleri i_leme ve depolama, beyazlatma i_lemleri, ka1t ve tabaka imalat1 ve otomatik tamamlama i_lemleri iin kullan1lan iktisadi k1ymetler ve imalatta yararlan1lan kimyevi maddelerin yeniden kullan1lmas1 veya ar1nd1r1lmas1 iin kullan1lan belirli bir kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ay1rma sistemleri (Ka1t yap1m1nda kullan1lan kereste yada yap1 sektrnde kullan1lan kontralit imalat1nda kullan1lanlar hari)Yeniden Kullan1labilen Ka1t, Tabaka Ka1tlar veya Ka1t Hamuru rnleri 0malat1: Ka1d1n makinede katlanmas1, ka1t po_et, ka1t kutu, mukavva, zarf gibi ka1t hamurun belirli bir rne dn_trlmesi, ka1d1n yeniden imal1 veya dei_tirilmesinde kullan1lan iktisadi k1ymetler v.b.Deniz ve tatl1 su bal1klar1 Derin kuyular#1r1rlama ve delintasyon tesisleriYoncal1k tesisiKorunganl1k tesisiSuni ay1r mera tesisi7.14.RStlk ve dam1zl1k s11rlar (St inei, dam1zl1k danalar vb. bu s1n1fa dahildir.) 6Yumurtal1k tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hari)Ttn ve Ttn Mamulleri 0malat1: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo ttn v.b. ttn ve ttn mamulleri imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler6.14.ekiciler (Transpaletler dahil)6.15.25.7.25.8.8Polyester elyaf imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler25.9.7Sentetik iplik imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetlerIProses gerei korozyon ve erozyona urayan zel reaktrler ve m_temilat1Mamul ve yar1 mamul rn ta_1mas1nda kullan1lan ve devaml1 sirklasyonda olan veya proses gerei periyodik 1_1l i_lemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi ta_1ma ekipmanlar1XPetro kimya sanayiinde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve bu sektrde kullan1lan tesisler Havac1l1kta Kullan1lan Mamullerin 0malat1: Hidrolik, hava bas1nl1, elektrikli ve mekanik sistemleri de ieren havac1l1kta kullan1lan aralar1n ve onlar1n paralar1n1n imalat1 ve montaj1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, k1lavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberle_me ara-gereleri veya onlar1n paralar1n1n retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler ise kapsam d1_1ndad1r.)Gaz Salayan 0letim Hatlar1 ve Depolama Aralar1: 0letim boru hatlar1, katodik koruma ve telekomnikasyon tesisleri, kompresr istasyonlar1, depolama ile ilgili yer alt1 ve yer st tesisleriMerkezi Bir Sistemle Buhar1n retim ve Da1t1m1: Sat1_ amac1yla buhar1n retimi ve da1t1m1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler (Ba_ka bir s1n1flamada yer alan at1klar1n ayr1_mas1n1 salayan ve kaynaklar1n geri dn_mnn yap1ld11 fabrikalarda kullan1lan iktisadi k1ymetler hari)7.4.1.7.5.7.14.1.7.14.2.7.14.3.7.14.4.7.14.5.7.14.6.7.14.7.7.14.8.7.14.9.7.14.10.7.14.11.7.14.12.7.14.13.7.14.14.7.14.15.7.14.16.7.14.17.7.14.18.7.14.19.7.14.20.7.14.22.7.14.21.Demir 0ermeyen Metallerin 0malat1: Maden cevheri, maden klesi ve hurdadan elde edilen demir iermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi, safla_t1r1lmas1nda; demir iermeyen metallerin yuvarlanmas1, 1kar1lmas1, ala_1m haline getirilmesinde; ayn1 metallerin dier temel rnlerinin kal1plar1 ve dkmlerinin retiminde; ivi, kal1p, tel, kablo, byk ivi ve in_aat kal1plar1n1n imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetlerHBranda bezi, uval, kanavie, bez torba, naylon torba, kfe, su hortumu 7Stlk koyun ve keiler (Dam1zl1k ko ve tekeler dahil)+Dier hayvanlar (Kpek, i_ hayvanlar1 v.b.)9Tar1msal sulama tesisleri (Yamurlama, damla sulama v.b.)31.2.Turistik tesislerde kullan1lan el, yz ve banyo havlular1, yatak ar_aflar1 ve yast1k k1l1flar1, masa rtleri, plato ve her nevi peeteler ve benzerleri0spirto ve benzeri tanklar1.1.8.1.1.1.8.2.1.1.8.3. Dier tanklarTanklarKasalarxHububat ve Unlu Mamuller 0malat1: Un, tah1l ve dier hububat ve unlu mamullerin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetlerBal1k< ya1, bal1k unu, ya_ meyve, kuru meyve, sucuk past1rma, nebati ya, st ve st mamulleri imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler ve zel ara gereler *Traktr, bierdver, tohum temizleme ve s1n1fland1rma makineleri ve bunlar gibi tar1mda kullan1lan makine, tehizat ve tertibatSa1m tesis ve makineleri0Mahsul kurutma ve yem k1rma tesis ve makineleri fGiysi ve Dier Bitmi_ rnlerin 0malat1: Giyim e_yas1/k1yafet, dier tekstil rnleri, krkler ve dokumalar1n kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil rnlerinin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve tamamlay1c1 malzemelerinin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler hari)Deri ve Deri rnleri 0malat1: Ayakkab1, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri rnlerinin imalat1nda, ham krklerin i_leme tabi tutulmas1nda, deri ve postlar1n tabakalanmas1nda, i_lenmesinde ve nihai i_lemlere tabi tutulmas1nda kullan1lan iktisadi k1ymetlerYn Olmayan Dokumalar1n 0malat1: Kee rnleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, stp v.b. retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetlerBas1n Yay1n ve Balant1l1 Sektrler: Bask1, ta_ basmas1, gravr veya yaprak gibi bir veya birden fazla sre arac1l11 ile yap1lan bas1mda kullan1lan; kitap ciltlemesi ve yaz1m1, oymac1l1k, resim oymac1l11 ve elektronik aralarla yaz1m gibi bas1m ticareti ile ilgili hizmetlerin grlmesinde; kitap, gazete ve sreli yay1nlar1n yay1mlanmas1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler ve benzerleri37.10.XTneller ve yer alt1 tesisleri (Tek ve ift hatl1 tneller, yer alt1 trenleri tesisleri)37.11.KMenfezler (Boru merfezleri, karayolu merfezleri, su geitleri ve dierleri)37.12.&Peron ve karayolu alt ve st geitleri37.13.rHemzemin geitleri (Otomatik hemzemin geit i_aretleri, elle idareli bariyerler, otomatik bariyerler ve tesisler) 37.14.Mekanik sinyal tesisleri37.14.1. Kumanda aletleri, blok tesisleri37.14.2. Sinyaller, transmisyon tertibat137.14.3.[0stasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri, transmisyon hatlar137.15.Trafik merkez idaresi (CTC)37.15.1.FKumanda makineleri ve tehizat1, rleler, makas, tahrik cihazlar1 v.b.37.15.2. Sinyaller37.15.3. Transmisyon hatlar1 ve tesisleri37.15.4.Sinyalizasyon kuvvet tesisleri37.15.5.Otomatik fren tevfik tertibat137.15.6.-Heyelan, ta_ d_me ve feyezan ihbar tesisleri37.15.7.Otomatik ve manivelal1 telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlar1n1 gsterir tesisler, kuranportr, dispeing, telgraf, teleprmr, saat ve hoparlr tesisleri gibi tesisler ve bunlar1n tesisleri37.15.8.1Yang1n ihbar tesisleri ve yaz1 gnderme tesisleri37.15.9.!Telekomnikasyon kuvvet tesisleri 37.15.10.Yard1mc1 istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratr gaz1, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri) 37.15.11.Bilgisayar Donan1mlar1: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seiciler, manyetik teyp niteleri, yksek h1zl1 yaz1c1lar, optik karakter okuyucular, yksek saklama kapasitesine sahip niteler, ka1t bant donan1m1, ka1t ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yaz1c1lar, terminaller, teyp srcleri, disk srcleri, grsel imaj koruyucu tpleri ve benzeri aralar (Elence amal1 kullan1lan ekipmanlar bu s1n1fa girmez) POS cihazlar1Elle Veri 0_lenen Aralar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazlar1, kopyalay1c1 ekipmanlar ve benzerlerideme kaydedici cihazlarTa_1ma aralar1 9Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi ta_1tlar1 dahil)=A1r yk kamyonlar1 (Yksz a1rl11 6 ton ve zeri olanlar) %Demiryollar1 aralar1 ve lokomotiflerDeniz aralar1Yk ve yolcu gemileriKay1k ve mavnalar9Ray ve tel zerinde al1_an makineli ve makinesiz aralarqKendinden hareketli yk arabalar1 (Kald1rma tertibat1 ile donat1lm1_ olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. dahil)0zabe potalar1#Madeni emniyet _apkalar1 (Baretler)Pompaj ubuklar1ndan emiciler(Buhar kazanlar1ndan ac1 su kullan1lanlarUPetrol ve gaz rnlerinin pazarlanmas1 ve sat1lmas1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler NBitkisel ya ve bitkisel ya rnleri imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetlerGBiskvi, ikolata ve _ekerleme fabrikalar1nda kullan1lan lehimli kaplarAa rnleri imalat1 < &Demir-elik ve metal rnleri imalat1 Gemi ve bot yap1m1Demiryolu raylar1 Dekovil hatt1%Telefonla verilen ileti_im hizmetleri$Merkezde kullan1lan ynetim binalar1Medya ve ileti_im hizmetleri8Televizyon yay1nc1l11, kablolu TV ve dijital yay1nc1l1kFilm ve kasetler3.14.3.6.5.6.10.1.6.10.2.6.10.3.6.10.4.6.10.5.6.10.6.20.9.GEndstriyel iplik ve kordbezi imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler KOptik alet sanayiinde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve zel ara gereler *Motorlu Aralar1n 0malat1: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobslerin ve benzerlerinin montaj1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler (Ba_ka bir s1n1flamada yer alan iktisadi k1ymetler bu s1n1f1n d1_1ndad1r.)Kanal ve kanaletlerJSuni gbre sanayinde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve zel ara gereler *Cam rnleri 0malat1: Dzcam, i_lenmi_ camlar, cam kaplar, zccaciye ve cam elyaf1 gibi s1k1_t1r1lm1_ cam rnleri veya flenerek _ekil verilmi_ cam retimi (Lens imalat1nda kullan1lanlar hari)Yemek asansrleri (Mon_arjlar)Asansrler (Yk, insan vb.)&Bas1n d_rcler (Oksijen, azot vb.)1Kesintisiz g kaynaklar1 (Statik ve dinamik UPS)MKi_isel bilgisayarlar, el bilgisayarlar1 (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server):Soda sanayinde kullan1lan kalsiyum oksit (Kire) f1r1nlar19Yksek Frekansl1 Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, al1c1lar, antenler, anten destekli yap1lar, cihazlardan antenlere nakil hatlar1, verici soutma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini artt1rma ekipmanlar1) gibi iktisadi k1ymetler (Kablolu ve uzun hatl1 sistemler ise kapsam d1_1ndad1r.)?* zel aralar, retim veya btn blmlere ait sreler iin zel olarak dizayn edilmi_lerdir ve retimde temel bir kullan1_a sahip deillerdir. Bunlar taraf1ndan retilen btn blmlerin model dizaynlar1nda yap1lan dei_iklik ve yeniliklerin arkas1ndan daha sonraki veya farkl1 bir kullan1m iin adapte edilemezler. 3.13.1.3.13.2.3.13.3.33.1.33.2.33.3.40.1.Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis ^alter Tehizatlar1: Telefon merkezi ofis ekipman1 olarak merkezin kapasitesi iinde kullan1lan bilgisayar ve bilgisayar donan1m1 fonksiyonu gren ekipmanlar ve benzerleridMerkezi Ofiste Kullan1lan Kontrol Ekipmanlar1: Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, i_lemleri takip eden ve yerine getiren ift tarafl1 iletim sistemleri, teleks tehizatlar1, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullan1lan aralar1 da ieren ileti_ime yarayan sinyallerin genel kontrol, izlenmesi ve yn verilmesi iin kullan1lan iktisadi k1ymetlerBilgisayarla Kontrol Edilen, Ynlendirilen ve Bunlarla 0lgili Olan Kontrol Ekipmanlar1: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, ayn1 _ebekeye bal1 bilgisayarlar, kontrol amal1 olarak zel yap1lm1_ dier ilgili ekipmanlar ve yer dzenekleriretim0letimDa1t1mGaz Salayan Da1t1m Aralar1: Arazi zerine kurulan ve gazla al1_an su 1s1t1c1lar1 ve gaz dn_trc ekipmanlar, da1m hatlar1, servis hatlar1, bas1n d_rme ve lme istasyonlar1 ve benzeri yer alt1 ve yer st dzenekleri0 Tesisat ve 0lgili Ekipmanlar: 0 tesisat boru hatt1 ve tehizat1, doalgaz sayalar1, kazan ve kombi gibi gaz yak1c1 cihazlarX0mal Edilmi_ Gaz Salayan Aralar: Yer alt1 doalgaz1 ile tamamen dn_mesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel iktisadi k1ymetlere sahip gaz imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler (Gaz retim sistemleri ve ba_ka bir yerde s1n1fland1r1lan at1k ar1t1m1 ve kaynaklar1n geri dn_mnde kullan1lan ilgili sistemler bu s1n1fa dahil edilmez.)Elektrik Salayan 0ten Yanmal1 Trbin retim Aralar1: 0ten yanmal1 trbinler, dizel motorlar, dier iten yanmal1 motorlar ve bunlarla ilgili g trbinleri ve/veya jeneratrleri ve ilgili arazi dzenlemelerinden olu_an zel hareket ettiricilerin kullan1lmas1yla meydana getirilen sat1_ amal1 elektrik retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler (Temel buhar nitelerine sahip ortak sirklasyonla al1_an iten yanmal1 trbinler hari)Doal Gaz Yerine Normal Gaz Salayan retim Aralar1: Yeralt1 doal gaz1yla beraber tamamen gaz yak1t1na dn_trlebilen daha hafif hidro karbonlar, neft ya1 veya doymu_ yalar1n katalitik dn_mnde kullan1lan iktis< adi k1ymetler1. Y1l %60, 2. Y1l %40Filmler7.12.7.11.1.6retimde kullan1lan iktisadi k1ymetler (Tehizat v.b.),Kmes hayvanlar1 retme tesisleri ve binalarTicari, s1nai, zirai ve mesleki i_letmelerin idare binalar1 ile bunlar1n sal1k ve sosyal hizmetlerinde kulland1klar1 binalar, ticarethane, muayenehane, yaz1hane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binalar1, tiyatro ve benzeri elence yerleri, depo, ardiye, kapal1 spor sahalar1 binalar1, spor sahalar1ndaki tribnler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalarSterilizatrlerNarenciye aalar1"Ekili ve dikili araziler, tesisler28.1.1.'Dz cam, buzlu cam ve cam kap f1r1nlar128.1.2.28.1.3.28.1.4.28.1.5.El imalat1 zccaciye f1r1nlar1Cam retim potalar128.2.retim ve i_leme makineleri28.2.1.28.2.2.28.2.3.28.2.4.0Cam retimi, kesme ve i_leme makine ve tehizat16Rodaj, delme, apak alma ve bizote makine ve tehizat1SCam elyaf1, otocam1, ayna, lamine temperleme, kaplama ve 1s1cam makine ve tehizat128.3.kCam rnleri 0malat1nda Kullan1lan zel Aletler: Kal1plar, _ablonlar, f1ralar gibi zel alet ve cihazlar *25.1.25.1.1.25.1.2.25.1.3.25.1.4.25.1.5.25.1.6.25.1.7.25.10.3.16.!Silolar (Kmr, kum, tah1l v.b.) 45.1.6.7Asit tanklar1, yak1t depolama tanklar1, reine tanklar1 Aa tekneDeniz motorlar1 ^i_me botKaynak makinesi3.17. Zincir, halat3.18.Ponton3.19. KondansatrOksijen tak1m1, oksijen saati3.20.3.21.3.22.Gne_ kollektrDepolama raf sistemleri3.23.Bisikletler ve at arabalar13.24.p konteynerleri3.25.3.26.3.27.3.28.3.29.Radyasyon aleti3.30.Nem alma cihazlar13.31.Kart basma makinesi3.32.Kart kesme makinesi3.33.Zarflama makinesi3.34.Projeksiyon cihaz13.35.Kal1plarelik kal1plarSert metal kal1plarSa para kal1plar1Plastik kal1plar Cam kal1plarStrofor kal1plar1Dkm kal1plarDenge a1rl11 kal1plar1 7.14.13.1.Seralarda kullan1lan makine ve aletler ve imlendirme odas1 (Is1t1c1lar, ilalama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunlar1n benzerleri)S1nai gaz retimi47.8.47.8.1.Gaz s1v1la_t1r1c1 tesisler47.8.2.Hava ayr1_t1rma nitesi47.8.3.Gaz merkezi da1t1m sistemleri47.8.4.47.8.5.Tp test niteleri47.8.6.47.8.7.26.wKauuk rnleri 0malat1: Tekerlek, boru, kauuktan yap1lm1_ ayakkab1, mekanik kauuk ieren e_yalar, ke ve tabanlar, d_emelik malzemeler ve taban geirilen lastik kaplama ve tekerlerin onar1m1 gibi doal, sentetik veya i_lemden geirilen kauuk veya bir aatan toplanan reineden olu_an maddelerden yap1lan rnlerin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve benzerleriKPetrol ve Doal Gaz Rezervlerinin Ara_t1r1lmas1 ve Bunlar1n retilmesi: Petrol ve doal gaz rezervlerinin ara_t1r1lmas1 ve bunlar1n retimi, petrol ve doal gaz1n boru hatlar1na toplanmas1 ve benzer saklama faaliyetlerini de ieren kuyular1n kaz1lmas1, petrol ve doal gaz1n retimi iin reticilerce kullan1lan iktisadi k1ymetler.2Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullan1lan)Petrol Ar1t1m1: Dam1tma, paralara ay1rma ve ham petroln gaz ve dier unsurlar iin kataliz olarak ayr1lmas1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler MUydularla Balant1l1 Olarak al1_an Yeryzndeki 0ktisadi K1ymetler: Yeryz istasyonlar1ndaki sabit tehizatlar, antenler, uydu haberle_me tehizatlar1 ve uydu haberle_mesinde kullan1lan yard1mc1 tehizatlar gibi iktisadi k1ymetler (Genel amal1 kullan1lan tehizatlar1 veya uydular1n uzayda kulland1klar1 tehizat s1n1f d1_1ndad1r)[Kablo, kanalet, tava, kondlt, spiral, start-stop butonlar1 ve benzerlerinden olu_an hatlarPamuk ve Yn 0plik, Lif ve Dokuma Kuma_ 0malat1: Erilmi_ ipliin haz1rlanmas1, kar1_t1r1lmas1, bklmesi, iplik ve liflerin sar1lmas1, ipliin zlmesi ve evrilmesi, esnek iplik ve lifle kapl1 rnler, _erit, bez, lastik doku, rg dokumalar, ambalajlama iin bklm_ jt, _ilte, yast1k, ar_af, endstriyel ku_aklar, fiberle kaplanm1_ fabrika at1klar1n1n i_lenmesi, yumaklar ve kuma_ tiftiklerinin i_lenmesinde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve benzerleri@Elektrik ve Elektronik 0_lemlere Dayal1 0malat ve Makine 0malat1#Radar, radyofar ve seyir haritalar1S1v1la_t1r1lm1_ Doalgaz reten Aralar: Ykleme ve bo_altma balant1lar1, alet tak1m-tehizat1 ve kontrol, pompalama, buharla_t1rma ve kuruland1rma, tanklara koyma, doalgaz1n s1v1 hale get< irilmesi, depolanmas1 ve yeniden gaz haline getirilmesinde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve gaz nakil hatlar1 ve da1t1m sistemleri ve denizle ilgili terminal aralar1yla birbirine bal1 olan boru hatlar1 ve benzerleri^At1klar1n Ayr1_t1r1lmas1n1n ve Kaynaklar1n Geri Dn_mnn Yap1ld11 0ktisadi K1ymetler: plerin veya dier kat1 at1klar1n veya 1s1tma iin kullan1lan biyolojik at1klar1n veya kat1, ak1_kan yada gaz halindeki yak1tlar1n geri dn_mnde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve ayn1 zamanda elektrik, gaz, buhar ve s1cak su elde etmek iin yak1t sistemlerinden 1kar1lan at1klar, gaz veya ya prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki i_lemlerden kalma at1klar, dier at1klar yada biyolojik at1klar1 toplamak, elde etmek ve i_lemek iin kullan1lan alanlardaki yap1lar ve btn fabrika i_lem ekipmanlar1n1 ve kat1 at1k toplama, biriktirme, i_leme, ay1rma, s1n1fland1rma ve kat1 p ve dier pler iin kullan1lan destek ve dn_trme i_levi gren iktisadi k1ymetler ve su temini ve i_leme aralar1, at1k ayr1_t1rmas1 ve kaynaklar1n geri dn_mn salayan aralar1n kllerinin temizlenmesi i_ini gren iktisadi k1ymetler (S1n1flar1nda belirtilmi_ elektrik, s1cak su, buhar ve i_lenmi_ gaz retim ekipmanlar1 gibi elektrik jeneratr, ambalaj kazanlar1 ve dier ilgili k1ymetleri ise kapsama dahil edilmez.)fift cidarl1 buhar kazanlar1, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazlar1 ve vas1talar1, tephir kazanlar1, merhem s1va1 haz1rlama kaplar1, merhem kar1_t1rma cihaz1 (Melanjr), merhem ezme makinesi (Melaksr), odistile ve obidistile cihazlar1, biyolojik ve mstahzarlar1 yapan laboratuvarlarda kullan1lan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vas1talarKurutma evt (Elektrikli, havagazl1 ve buharl1), szme tertibat1 (muhtelif cins filtre cihazlar1), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibat1, muhtelif filtre cihazlar1, bakteriyolojik ve immnolojik-serolojik mstahzar yapan laboratuvarlarda kullan1lan cihaz, makine, tesisat ve vas1talar, kal1plar (Tablet ve ka_eler ve dier mstahzarlar iin hususi suretle haz1rlat1lm1_ bulunan kal1plar), t1bbi mstahzarlara ait ambalaj maddelerinin bask1s1nda kullan1lan kli_e, kal1p ve hususi b1aklarElektronik gvenlik sistemleriAAmbulans (0 tertibat ve tehizatlar1 hari) ve itfaiye aralar1 EHafif kamyonlar (Yksz a1rl11 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetlerHal1 0malat1, Hal1 Boyama ve Bu rnlerin Tamamlanmas1 ve Tekstil rnlerinin Paketlenmesi: Hal1, kilim, paspas, ift yzl dokunmu_ yn hal1, saak ve dier saakl1 rnlerin ve dokuma veya iplik hal1lar1n arka ve n yzlerinin birle_tirilmesinde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve elde dokuma hal1 ile fabrikasyon hal1lar1n rneklerinin haz1rlanmas1 veya orap veya klotlu oraplar1n katlanmas1, dikilmesi ve yn olmayan rnleri retmek iin fabrikasyon rnlerin katlanmas1, kesilmesi, dikilmesi, buru_turulmas1, dzeltilmesi gibi elbiselerden daha ok katlanarak, _ekil verilerek, kesilerek, dikilerek olu_turulan tekstil rnlerinin paketlenmesi ve retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetlerEDeniz k1y1s1, ar1tma tesisi ve korozif ortamda al1_an saha cihazlar19Bilgisayar kontroll, kumanda ve kalite kontrol cihazlar1imento 0malat1: imentonun torbalanarak ticari sat1_ amac1yla imalinda kullan1lan iktisadi k1ymetler (Beton ve beton rnleri imalat1nda ve her trl madencilik veya istihra i_lemlerinde kullan1lan iktisadi k1ymetler hari)Alminyum enjeksiyon kal1plar1%Madeni E_ya ve Makine Sanayi: Demiryollar1 malzemesi imal eden tesisler, eme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gnye v.b.), alminyum e_ya imal eden makineler, ate_li silhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soutma cihazlar1 imal makineleri, demir ve elik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi in_a makineleri, 1s1tma (Gaz, elektrik sobalar1, radyatrler v. b.) cihazlar1 imal eden makineler, kazan imalinde kullan1lan makine ve aletler, konserve kutular1 imal makineleri, motor, makine ve trbin imal makineleri, tar1m makine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve in_a eden m< akineler, c1vata ve somun imal makineleri, di_li imal makineleri, eme makineleri (Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktr imal edici makineler, bro makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, diki_ makineleri imal eden makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine v. b.) BKereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanlar1 ile benzerleriCam suyu (Slikat) f1r1nlar1JK1zaklar, merdaneler (Asit s1y1rma), konveyr kay1_1, _erit sarma tamburu Fabrikasyon Metal rnlerinin retiminde Kullan1lan zel Aletler: Delme aletleri, kal1plar, demirba_lar, lm cihaz1, dkmler ve dn_trlebilir konteynerler gibi zel aralar *0Fabrikasyon Metal rnleri 0malat1: Metal kutular, teneke kaplar, yap1sal fabrikasyon metal rnler, metal kal1plar ve dier demir bile_imli yada demir iermeyen metallerin retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler (Elektrikle al1_mayan 1s1tma cihazlar1n1n imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler hari)YElektronik Para, rn ve Sistemlerinin 0malat1: Havadan gerekle_tirilen uygulamalar da dahil elektronik ileti_im, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; ayn1 zamanda frekans, modle edilmi_ dalga geni_lii olan al1c1 ve vericiler, elektrik salayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameralar1, kay1t cihazlar1, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanlar1, elektronik enstrmanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tpleri, kondansatrler, bobinler, rezistanslar, stnde i_aret ta_1yan alt devreler, _alterler, lazerler, fiber optik aralar, manyetik medya aralar1 ve haz1r kablolar ve bunlar1n benzerlerini imal etmede kullan1lan iktisadi k1ymetler (Fotokopi makineleri, yaz1c1lar, posta lm cihazlar1, dier elektro mekanik ve mekanik i_ makineleri ve ba_ka bir yerde s1n1fland1r1lan iktisadi k1ymetler kapsam d1_1ndad1r.)Demiryolu Vagonlar1n1n 0malat1: Demiryolu yk veya yolcu vagonlar1n1n (Demiryolu transit vagonlar1 da dahil) yap1m1 ve yenilenmesinde kullan1lan iktisadi k1ymetlerLokomotif 0malat1: Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve endstride kullan1lan lokomotifler de dahil) yap1m1 ve yenilenmesinde kullan1lan iktisadi k1ymetlerTelefonla Haberle_meyi Salayan 0ktisadi K1ymetler: Ticari faaliyet olarak yrtlen ve bir kontrata bal1 olarak verilen telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullan1lan iktisadi k1ymetlerTelefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Tehizatlar: Telefon istasyonu cihazlar1, kulbe, telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi k1ymetler"Linyit ve maden ocaklar1n1n yer alt1 imalat1nda kullan1lan, ihra havaland1rma, su ihra tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye tehizat1, nakliye, kaz1, delme, ykleme, y1kama ve zenginle_tirme tesisat1 ile ocak ayd1nlatmas1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler ve malzemelerDay sanayiinde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve zel ara gereler *Kauuk rnleri 0malat1nda Kullan1lan zel Alet ve Cihazlar: Delme cihaz1, damga, kal1p gbei, kal1p, kundura kal1b1, _ablon, zel variller, f1ra, madeni levhalar ve benzerlerinden olu_an zel alet ve cihazlar *)Otomatik zccaciye ve cam elyaf f1r1nlar1 31.2.2.1. 31.2.2.2. 31.2.2.3. 31.2.2.4. 31.2.2.5. 31.2.2.6. 31.2.2.7. 31.2.2.8.Yang1n sndrme cihazlar1Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Dier Mekanik rnlerin 0malat1: Makineli aralar, endstrinin genelinde kullan1lan ve zel endstri alanlar1na ait makineler, elektrik trafolar1, da1t1m ve iletim sistemleri, mahal 1s1tma ve soutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullan1lan aralar, tarla ve bahelerde kullan1lan makineler, in_aat makineleri, petrol ve maden yataklar1nda kullan1lan makineler, iten yanmal1 motorlar, trbinler, akler, lambalar, ayd1nlatma demirba_lar1, karbon ve grafiti rnleri, t1bbi aralar, di_ilikle ilgili ekipman ve aralar, bitmi_ makine, ekipman ve ek paralar1 imal etmek iin kullan1lan iktisadi k1ymetler ve benzerleri_Her Trl Yar1 0letken 0malat1: Her trl yar1 iletken imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler&Is1t1c1lar (Radyatr, konvektr v.b.) < *S1cak su reteleri (Boyler, e_anjr v.b.);Klima santralleri (Vantilatr, aspiratr, 1s1t1c1-soutucu)21.1.21.3.Galip malzemesi sa, inko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ah_ap tesisler ile benzeri binalar WGalip malzemesi teneke muvakkat barakalar, in_aat _antiye binalar1 ve prefabrik yap1lar46.1.BarajlarBentlerKuyular%Kaya arazide a1lan derin su kuyular146.2.46.3.46.3.1.46.3.2.46.3.3./Kumlu-kalkerli arazide a1lan derin su kuyular146.4.Suyun depolanmas1 ve ar1t1lmas146.4.1.Depo ve tanklar46.4.2.Ar1tma sistemleri46.5.PSuyun elde edilmesi, depolanmas1, ar1t1lmas1 ve da1t1lmas1n1 salayan hizmetlerDner yada yrr kprler, vagonlar1 evirerek bo_altan tesisler, y1kama ve temizleme tesisleri, l kontrol ve tart1 tesisleri 37.15.12.4Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler 37.15.13.1Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler 37.15.14.9Madeni olmayan maddeleri i_leyen dier makine ve tesisler 37.15.15.Hurufat ve tertip makineleri 37.15.16.ODz bask1 makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif bask1 makineleri v.b. 37.15.17.MTala_ alan ve almayan tezgahlar, kereste i_leyen tezgahlar ve dier tezgahlar 37.15.18.qYol makineleri (Buldozer, greyder, kompresr, betonyer, elevatr, traktr ve benzerleri ile bunlar1n eklentileri) 37.15.19.Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir hatlar1 v.b. 37.15.20.!Yksek ve orta gerilimli tesisler 37.15.21.=Elektrik l ve kontrol tertibat1, dner elektrik makineleri37.16.&Nakil vas1talar1 mefru_at ve tehizat137.17.Dier mefru_at ve tehizat 44.10.Telekomnikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet zerinden sesli balant1 hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri salamak amac1yla kullan1lan iktisadi k1ymetlerGerekle_tirilen 0_ ve Hizmetler: Toptan ve perakende sat1_ ile ki_isel yada profesyonel hizmetlerde kullan1lan iktisadi k1ymetler ile dier s1n1flara girmeyen iktisadi hizmet sektrleri ile ilgili iktisadi k1ymetler52.1.JKi_isel ve ev aletlerinin tamir ve bak1m1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler52.2.Eitim hizmetleri (0lkretim, ortaretim, yksekretim, zel kurslar ve yeti_kinlerin eitildii kurs ve okullarda kullan1lan iktisadi k1ymetler s1n1flama iinde yer almaktad1r.)52.3.Sal1k hizmetleri52.4.Otomotiv ve benzeri motorlu aralara ili_kin olarak verilen hizmetler (Motorlu aralardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri aralar1n sat1_1, bunlar1n servis hizmetleri ve yedek para hizmetlerinin verilmesinde kullan1lan iktisadi k1ymetler)52.5.Gvenlik hizmetleri 52.6.8Tan1t1m ve Da1t1mla 0lgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler52.7.vFotoraf bask1 ve hizmetlerinde kullan1lan iktisadi k1ymetler (Bask1, banyo ve bunlara benzer makine ve ara gereler)FPetrol ve petrol rnlerine ili_kin da1t1m ve pazarlama faaliyetleri 53.1.-Dolum hatt1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler 53.2.Boru hatlar1 (Eski harmanlama tank1 aras1 boru hatt1, soutma kulesi boru hatt1, vagon dolum- eski harmanlama boru hatt1, gres kazan dairesi k1zg1n ve souk devre ya1 boru hatt1 ve bunlar1n benzerleri)53.3.#Laboratuar lm ve test cihazlar1 53.4.bAr1tma i_lemlerinde kullan1lan tesis, ara gere ve bu i_lerde kullan1lan dier iktisadi k1ymetler53.5..Dolum adalar1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler53.6.;Hizmet Binalar1, Tesis ve arazi dzenlemeleri (0skele ve eklentileri, kanal, havaland1rma sistemleri, tan1t1c1 amala kullan1lan aralar, kpr, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri ara sahalar1, sundurma, tel rg, telefon ve su gibi _ebeke hatlar1, topraklama sistemleri, yang1n sistemi ve bunlar1n benzerleri)59.4.1. ]Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlar1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler59.5.4Toplu yemek retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler61.1.61.2.61.3.61.4.61.5.62.[Berber, kuafr, gzellik salonlar1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler ve zel ara gereler *63.>0zolasyon malzemeleri imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler63.1.Naylon film kaplama64.Sterilizasyon i_lemlerinde kullan1lan iktisadi k1ymetler (T1bbi rn, ambalaj malzemeleri, laboratuar rnleri, farmastik, kozmetik ve bunlar1n hammaddelerinin sterilizasyonunda ve g1da ve hayvan yemlerinin< patojen mikroorganizmalar1ndan ar1nd1r1lmas1nda, ar_ivlerin ve antikalar1n korunmas1, polimerilerin modifikasyonu, apraz balama, zincir molekllerin k1r1lmas1 i_lemlerinde kullan1lan iktisadi k1ymetler ve bunlar1n benzerleri) 64.1.ASterilizasyon i_lemlerinde kullan1lan kaynak (radyoaktif kobalt) 65.Savunma Sanayi 65.1.Savunma sanayiine ili_kin makine ve tehizat imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler (35. numaral1 s1n1flamada ve ba_ka bir s1n1fta yer alan iktisadi k1ymetler kapsam d1_1ndad1r.)65.1.1. USavunma sanayiine ili_kin makine ve tehizat imalat1nda kullan1lan zel ara gereler65.2.wSavunma sanayiine ili_kin makine ve tehizat imalat1 iin kullan1lan yan sanayi rnlerini imal eden iktisadi k1ymetler65.2.1. Savunma sanayiine ili_kin makine ve tehizat imalat1 iin kullan1lan yan sanayi rnlerinin imalat1nda kullan1lan zel ara gerelerAGalip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri20_yerinde Kullan1lan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Dier Demirba_lar: Bu s1n1f, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullan1lan ileti_im aralar1 gibi k1ymetler ile i_letmelerde m_teriler iin tahsis edilen oturma gruplar1n1 kapsar. (Ba_ka bir s1n1flamada yer alan ileti_im aralar1 hari)&Cep telefonu ve cep telefonu ara kiti3.8.14.Soba 3.13.10.1.Portatif sedye3.14.12.Orta gerilim yedek g retim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek g sistemi iin enerji senkronizasyon ve yk da1l1m niteleri3.49.10.Kapal1 devre TV sistemi (CCTV)Ambalajlama, etiketleme, bas1m, markalama, kodlama, i_aretleme, dald1rma, damgalama ve benzeri i_lemlerde kullan1lan makine ve dzenekler ile banknot bantlama makinesiYang1n tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan olu_an komple yang1n sndrme tesisat1)3.74.<Su tesisi (Su depolama ve da1t1m1na ili_kin komple tesisat)3.75.ZAt1k su ar1tma tesisi (Her trl i_letmede at1k sular1n ar1t1lmas1nda kullan1lan tesisler)3.76. Duvar saati3.77.-Matkaplar (Dier s1n1flarda say1lanlar hari)3.78.Otopark cretlendirme sistemi3.79.Fotoselli kayar kap1lar3.80.<LPG ve doalgaz tesisat1 (Dier s1n1flarda say1lanlar hari)3.81.Kartl1 gei_ sistemleri3.82. Yanmaz elbise3.83.4.4.Router (ynlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolamas1 ve balant1 elemanlar1, UPS kablolama ve balant1 elamanlar14.5.Data koruma kasas16.10.7.Kurtarma gemileriUak ve helikopterler[zel amal1 aralar ve bunlar1n st ekipmanlar1 (Kar krme aralar1, karavan, vidanjr ve tamir aralar1, vinli ta_1tlar, beton kar1_t1r1c1 ile mcehhez ta_1tlar, yol ve evre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gbre, zift, su ve benzerlerini saan arabalar, atlye arabalar1, radyoloji cihazlar1 ile donat1lm1_ arabalar ve bunlar1n benzerleri)6.16.1.%p temizleme aralar1 ve ekipmanlar1 6.16.1.1.p temizleme aralar1 6.16.1.2."p temizleme aralar1 ekipmanlar1 7.14.13.2.Cam rt malzemeli seralar 7.14.13.3.Plastik rt malzemeli seralar 7.14.13.4.*elik konstrksiyon yap1 malzemeli seralar 7.14.13.5.%Galvanizlenmi_ yap1 malzemeli seralar 7.14.13.6.)Dier yap1 malzemeleri kullan1lan seralar 7.14.13.7.+Topraks1z retimde kullan1lan sera plastii 7.14.13.8.Kaya yn yata19.4.1.S1v1 gaz buharla_t1r1c1lar10.1.0n_aat kal1plar1 ve iskeleler10.1.1.Ah_ap in_aat kal1plar110.1.2.Tnel kal1plar10.1.3.EYap1 in_aatlar1nda kullan1lan zel imal edilmi_ haz1r elik iskeleler10.1.4.iKaro ta_1, kilit ta_1, bordr ta_1, park mantar1, it direi vb. rnlerin imalat1nda kullan1lan kal1plar10.1.5.R0_ iskelesi ve iskele balant1 elemanlar1 (Sanayi borusundan imal edilmi_ olanlar)10.1.6. Aa kalaslar10.2.W0n_aat demiri iskeleti retiminde kullan1lan ok amal1 kaz1k demirleri i_leme makinesi10.3.rKum, m1c1r, ak1l k1rma ve eleme i_inde kullan1lan iktisadi k1ymetler: Kum deirmeni, kum-ak1l k1rma-eleme tesisi17.2.3Rafine tuz imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler20.1.1.Nak1_ makineleri20.11.Tekstil rnlerinin test i_lemlerinde kullan1lan iktisadi k1ymetler: Kesim presi makinesi, diki_ makinesi, overlok makinesi, ama_1r makinesi20.12.NDiki_ makinesi (Terzilik, tekstil rnleri tamirat1 vb. i_lerde kullan1lanlar)23.4.1.Elektronik mifer boru makinas1, tuvalet ka1d1 ve mutfak havlu sarma hatt1, otomatik paket makinas1, otomatik denetleme makinas1, bobin asansr23.6.RKa1t ve karton am< balajlar1n zerine yap1lan bask1larda kullan1lan kauuk kli_elerTransmisyon kay1_lar1, konveyr bantlar1, V kay1_lar1n1n imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler: S1vama b1a1, kr f1r1n1 ve n 1s1tma grubu, laminasyon ve _ekillendirme nitesi, soutma grubu ve sar1m makinesinden olu_an konveyr bant retim hatt126.2.Plastik para ve kal1plar1n imalat1na ili_kin olarak boyama nitesinde kullan1lan iktisadi k1ymetler: Ya_ boya kabini ve ekipmanlar1, boya pi_irme f1r1n1, pozitif bas1n nitesi ve ekipmanlar1 vb.27.2.Nihai Plastik rn 0malat1nda Kullan1lan zel Aletler: Delme cihaz1, damga aleti, kal1p, _ablon, l aletleri ve benzerlerinden olu_an zel alet ve cihazlar *cErgitme ve _ekillendirme proseslerinde yak1t olarak kullan1lan doalgaza ili_kin iktisadi k1ymetler28.3.1.%Doalgaz bas1n ve lme istasyonlar128.3.2.,Doalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri28.3.3.(Doalgaz i tesisat ve ilgili ekipmanlar28.4.Transformatrler3.14.6. Redrserler3.14.7. Akmlatrler3.14.8.Ak _arj redresr3.14.9.^alt cihazlar1, kontaktrler 3.14.10.;Elektrik panolar1, benzeri anahtarlama ve kontrol niteleri3.14.11.&Elektrik motorlar1, elektrik trafolar1GKompresrler (3.13.6. s1n1f1nda say1lanlar hari) ve pnmatik makineler3.42.6Tak1m tezgahlar1, tala_l1 ve tala_s1z kesme makineleri3.43. Redktrler3.44.~Metal i_lemeye mahsus ara gereler (Torna tezgahlar1, frezeler, bileme aparatlar1, ta_lama makineleri ve bunlar1n benzerleri)3.45.Delme, kesme, z1mparalama, planyalama, 1s1tarak yap1_t1rma, lehimleme ve bunlara benzer i_lemlerde kullan1lan ta_1nabilen elektrikli makine ve el aletleri 3.46.Asfalt-beton kesme makineleri, atlak derz geni_letme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu sat1h mastar1, kompaktrler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratr, betonyerler, beton test ekici ve benzerleri3.47.7Hidrolik k1r1c1 ve deliciler ile bunlara ait ata_manlar3.48.Elektrik sprgeleri ve temizlik makineleri (Her trl zeminin 1slak yada kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanmas1 i_levlerini yerine getiren makineler)3.49.-Elektronik telekomnikasyon alet ve cihazlar13.49.1. 3.49.2.HTelefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonlar13.49.3./Ara ii konu_ma kitleri, setleri ve benzerleri3.49.4.XTelsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yay1n1 al1c1 cihazlar ve bunlara ait sistemler3.49.5.Video kay1t ve gsterme cihazlar1, mzik seti, dijital ve dier ses kaydediciler, amplifikatr, ekolayz1r, ses mikser cihazlar1, uydu antenleri ve uydu al1c1 cihazlar1, uzaktan kumanda cihazlar v.b. 3.49.6.1.2.6.Polyester izolasyonlu ad1rlar (Ta_1y1c1 iskeleti a1rl1kl1 olarak elik civatalar ile monte edilmi_ elik konstrksiyondan veya elektro galvanizle kaplanm1_ demir konstrksiyondan olu_an ad1r niteliinde in_a edilmi_ yap1lar) 339-3651.5.Gergili membran sistemleri3.14.13.Ticari ama d1_1nda elektrik ve 1s1 formlar1 retimi iin kullan1lan kojenerasyon sistemleri (Ticari amala kullan1lan sistemler, sistem bnyesindeki iktisadi k1ymetler baz1nda ayr1 ayr1 itfa edilecektir.)Otopark sistemleri3.78.1.3.78.2.Otopark ynlendirme sistemi[Ticari amal1 kiralanan i_ elbiseleri (i_i nl, i_i tulumu, i_i pantolonu ve benzeri)3.84.aMuhtelif paralardan olu_an, paralar1 birbirinden ayr1 olarak muhafaza edilen ve dei_ik yerlere kurulmas1 mmkn olan reklam, tan1t1m veya benzeri amalarla kullan1labilen, zerinde ses sistemleri veya dei_ik elektronik sistemler de bar1nd1rabilen kule benzeri yap1lar ile pilon (hava kap1s1) olarak kullan1lan plastik maddeden yap1lm1_ _amand1ralar 3.85.8ift koval1 temizlik arabalar1 (1slak paspaslamada kullan1lan, pres ile s1kma zelliine sahip metal-plastik materyallerden maml tekerlekli temizlik aralar1), temizlik malzemelerinin dzenli bir _ekilde bulundurulmas1nda ve ta_1nmas1nda kullan1lan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunlar1n benzerleri. 3.86.6.10.8.Rmorkr6.12.1.Uak simlatrleri&Sabit ve gezer vinler, tavan vinleri6.17.Bahelerde, d1_ sahalarda veya evre dzenlemesi gibi alanlarda at1k maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin ta_1nmas1nda kullan1lan el arabalar1, malzeme ta_1mada kullan1lan ve tekerlekleri saa sola dnebilen ta_1ma arabalar1 ve bunlar1n ben< zerleri.7.4.10.Meyve bahelerinde olu_abilecek don riski zararlar1n1n asgariye indirilmesi iin kullan1lan, plastik malzemeden maml ve demir direkler zerine kurulmu_, motor desteiyle al1_an rzgar pervaneleriAtlar 7.7.1.RDam1zl1k olarak kullan1lmak zere iktisap edilen atlar (4 ya_1ndan byk olanlar) 7.7.2.FDierleri (Aktife al1nd11 dnemde 2 ya_1ndan byk yar1_ atlar1 vb.) 7.14.13.9.Seralarda kullan1lan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazlar1, sensrler, 1s1tma, havaland1rma, glgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gbreleme sistemleri (sulama pompaj ve gbre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar 10.1.7.!Demir veya elik in_aat kal1plar116.1.Meyve suyu konsantresi ve pulp retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler (evarporatr, ultra filtre makinesi, pre i_leme hatt1, filtre tanbur ve pastarazatr vb. )20.5.1.aGiysi ve dier bitmi_ rnlerin imalat1nda kullan1lan boyutlu vcut tarama ve lm sistemleri25.13.*Filtre ve havaland1rma sistemleri imalat1nda kullan1lan filter ka1d1 pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, ift kompenantl1 dozaj miks makineleri, poliretan conta dkm robotlar1, ambalajlamada kullan1lan shrink makineleri, pistonlu dndrme makineleri, kprl gnyemele makineleri 27.3.(Plastik enjeksiyonda kullan1lan kal1plar29.2.wimento retiminde dner f1r1nlarda kullan1lan ate_e dayan1kl1 har ve anker tulas1 (spiral ve magnezit ate_ tulas1) 29.3.}imento retiminde kullan1lan hava krkleri (blower), yksek bas1nl1 su pompalar1, imento deirmeni ana tahrik redktr 31.10.8Demir ve profil retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler31.10.1.?Haddeleme i_leminde kullan1lan profil giri_ ve 1k1_ yolluklar131.10.2.KMaml istenilen boyuta getiren testere blmne sevk eden transfer hatlar131.10.3.Hammaddenin retim prosesine uygun haddeleme s1cakl11na ula_mas1n1 salayan f1r1nlar, hammaddenin f1r1ndan stok blgesine kadar takip etti retim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme i_leminde kullan1lan; lopper, maniblatr, maniblatr role yolu ve redktrlerin, yataklar1n yalanmas1n1 salayan prosesteki tm hidrolik ve pnmatik pistonlar ile retilen mamllerin standartlara uygunluunu tespit edilmesini salayan laboratuar malzemeleri31.10.4.Sistemin kulland11 elektriin konpanzasyonu saalayan panolar, elektrik ve kumanda odalar1n1n1n havaland1r1lmas1n1, soutulmas1n1 salayan sistemler, mamln istenilen boyuta getirilmesini salayan hareketli testereler31.10.5.-Haddeleme i_leminde kullan1lan n redktrler31.10.6.Hammaddenin f1r1ndan stok blgesine kadar takip etti retim peryodunda kullan1lan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyac1 olan enerjinin da1t1lmas1n1 salayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddele_me i_leminde kullan1lan merdane dei_tirme sisitemleri, mamuln paketlenmesinde ve stoklanmas1nda kullan1lan ta_1ma sistemleri, retim prosesinde kullan1lan tm ekipman1n altyap1 sistemleri31.10.7.?Haddeleme prosesinde kullan1lan merdanelerin i_lenmesini ve stoklanmas1n1 salayan sistemler, elektrik ve kumanda odalar1nda yer alan sistemler, haddeleme i_lemlerinde kullan1lan universal hadde tezgahlar1, i_gcnn ihtiyac1n1 salayan sosyal tesislerde kullan1lan iktisadi k1ymetler (Genel s11flarda say1lanlar hari)32.2.Madeni e_ya ve demir elik metal rnleri imalat1nda mamllerin elektrostatik toz boya ile boyanmas1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler, kontin toz boya tesisleri vb.(Eksenel konveyrl f1r1n, eksenel kabin konveyr, toz boya kabini, toz boya cihaz1 ve bunlar1n benzerleri)32.3.eC1vata ve somun imalat1nda souk retim prosesinde kullan1lan c1vata ve somun souk dvme makineleri 34.3.SOtomobil ve benzeri aralar1n saclar1n1n boyanmas1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler52.7.1.Minilab fotograf bask1 makinesi#Ara_t1rma-Geli_tirme harcamalar1** 66.4.!Kara kutu ve h1z gsterge sistemi67.zBiodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine ya retiminde kullan1lan iktisadi k1ymetler67.1.Otomatik younluk ler, parlama noktas1 tayin ciha< z1, bak1r _erit korozyonu test aparat1, akma bulutlanma test cihaz1, iletkenlik lm cihaz1, gaz kromotografisi, autosampler, dijital bret, saf su cihaz1, nem tayin cihaz1, cam tutucu, kinematik vizkozite lm cihaz1, mikro karbon kal1nt1 test cihaz1, renk lm cihaz1, souk filtre t1kanma noktas1 test cihaz1, hassas terazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre, membran filtre, sterilizatr ve benzeri laboratuar cihazlar1 67.2.`Esanjr, kar1_t1rma tank1, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol lm cihaz1 gibi makineler67.3.!retim prosesi otomasyon makinesi67.4.Metil alkol tank1, reaktr 67.5.bDekantr, statik mikser, buharla_t1r1c1 rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok tank1, separatr, kondenser, katalizr haz1rlama tank1, kurutma, ara tank, sabunla_t1rma tank1, ham asit ya tank1, gliserin aartma makinesi, su soutma kulesi, vakum grubu, at1k su art1ma tesisi ve aerobik - anaerobik tanklar, kantar, kompresr, degazr gibi makineler67.6.=Gliserin i_leme kulesi, hammadde ve maml tank1, buhar kazan1Yrrlk Tarihi 2004-20065rnlerin te_hir ve muhafazas1 amac1yla kullan1lanlar339-399 2004-2010Jeton, madeni para ve zel kart gibi sistemlerle al1_an, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazlar1 _arj etmek iin kullan1lan makineler3.14.14.3.87.$Otomatik para ekme makineleri (ATM)6.10.9.Acenta botlar1 (pilot botlar)6.14.1.JLimanlarda kullan1lan mobil vinlerin otomatik konteyner kald1rma ataman10n_aat 0_leri: Kamu binalar1, zel ticaret binalar1, limanlar, i_letme ve ynetim binalar1, gayrimenkuller ve eklentileri, karayollar1 ve demiryollar1n1n yap1m1nda kullan1lan iktisad k1ymetler (A_a1daki s1n1flarda say1lanlar hari)10.4.Petrokimya sanayiinde kullan1lan katalizrler (reaktrde sabit bir yatakta bulunup tketilmeksizin reaksiyonun gerekle_mesini salayanlar) 25.14.EPS ve EPP olarak adland1r1lan strafor hammaddelerinden tavan levhalar1, ambalaj malzemeleri, in_aat i-d1_ 1s1 izolasyon levhalar1 ile otomobillerin baz1 i aksamlar1n1n imalat1nda kullan1lan iktisad k1ymetler25.14.1.*Enjeksiyon makine tesisat1 ve aksesuarlar125.14.2.25.14.3.Blok makineleri25.14.4.Buhar kazanlar125.14.5.(Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar 25.14.6..Besleme tabancalar1 (enjektr) ve aksesuarlar125.14.7.Alev test cihazlar127.4.Cam-elyaf takviyeli plastik su borular1 retiminde kullan1lan, boru retim makinesi, boru ta_lama ve pah k1rma nitesi, hidrostatik boru s1zd1rmazl1k nitesi, boru ve man_on kanal ama nitesi, hidrostatik man_on s1zd1rmazl1k nitesi, rijitlik lme test makinesi gibi nite ve makineler32.4.Balant1 elemanlar1 retim prosesinde ve elik metallere esneklik, sertlik zellii kazand1rmakta kullan1lan 1s1l i_lem f1r1n1 tesisleri 45.1.8.Jeotermal enerji santrallerinde kullan1lan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatlar1 dahil tm teknolojik tehizat8Salma alar1 (bal1k1l1kta avlanma amal1 kullan1lanlar)61.6.FBal1k yeti_tirme ve retim tesislerinde kullan1lan iktisad k1ymetler 61.6.1STatl1 su bal1k1l11nda kullan1lan kafes, apa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 61.6.2.bTatl1 su bal1k1l11nda kullan1lan alar, balant1 sistemleri, sistem halatlar1 ve yemleme borusu 61.6.3.iDeniz suyunda yap1lan bal1k1l1k faaliyetinde kullan1lan kafes, apa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 61.6.4.yDeniz suyunda yap1lan bal1k1l1k faaliyetinde kullan1lan alar, balant1 sistemleri, sistem halatlar1 ve yemleme borusu 68.RSualt1 canl1lar1n sergilendii akvaryum tesislerinde kullan1lan iktisad k1ymetler68.1.8Akrilik camtan maml su tneli ve tehizat1, ana tanklar68.2.Karantina blmnde kullan1lan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina tanklar1, sistem ekipmanlar1), yem haz1rlama blmnde kullan1lan ekipmanlar (bal1k bak1m tehizat1), laboratuar ekipmanlar1, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanlar 68.3.rAkvaryum filtre ekipmanlar1, soutma ve 1s1tma tehizat1, akvaryum ya_am destek nitesi iin gerekli olan tehizat365-399 2006-20103.9.#Konfor ve klima tesisat malzemeleriaTe_his ve tedavi cihazlar1 (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihaz1, Endoskopik ameliyat robotu v.b.)339-418 2004-20123.13.16.Hasta simlasyon cihaz13.88.4Optik ereve ve camlardan deneme numunesi gzlkler6.10.10.6.10.11.?Enerji retim/evrim gemileri, Enerji retim/evrim de< niz arac1Bal1k Nakliye Gemisi10.5.Kaz1k akma makinesi69.9Havaalan1 yer hizmetlerinde kullan1lan iktisadi k1ymetler69.1. Merdiven arac1, merdiven ekilir69.2.Konveyr arac1, konveyr69.3. Apron Otobs69.4.wDeicing (buz zme) arac1, foseptik arac1,su ikmal arac1, hasta nakil arac1, loader, air starter arac1, bak1m platformu69.5.Foseptik tank1, su ikmal tank169.6.!Towbar, towbarless, uak traktr69.7.Air starter ekilir69.8.$Yay1n ve anons sistemi, saat sistemi69.9.Bagaj konveyr sistemi, 4 set yolcu kprs, havaland1rma sistemleri,bina ynetim sistemi, ayd1nlatma otomasyon sistemi,Uu_ bilgi sistemi69.10.J400 Hz g sistemi, uak yana_t1rma sistemi, PCA Uak Havaland1rma Sistemi69.11.Uak park alan1 ofis ekipman169.12. Yang1n alarm ve gvenlik sistemi69.13.Dahili telefon sistemi69.14.Enerji otomasyon sistemi 44.9.1.1.Sineme Filmleri1. Y1l %85, 2. Y1l %153.65.1.Su ta_1maya mahsus damacanalarMimentolu yonga ve lif imento levha imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler29.1.1.29.1.2.elik sac kal1plar ve ayralar339-439 2004-201445.1.9.Gne_ enerjisi santraliBasit tahta palet 2004-20153.6.3.fYounluu ve k1r1lma direnci yksek, esnemeye ve bask1ya dayan1kl1 keresteden imal edilmi_ ah_ap palet333-4583.14.15.*Ta_1tlarda kullan1lan lityum iyonlu piller ** Mkelleflerin 5220 say1l1 Kurumlar Vergisi ve 193 say1l1 Gelir Vergisi Kanunlar1nda yer alan, mkelleflerin i_letmeleri bnyesinde gerekle_tirdikleri mnhas1ran yeni teknoloji ve bilgi aray1_1na ynelik ara_t1rma ve geli_tirme harcamalar1 kapsam1nda i_letmeleri bnyesinde gerekle_tirdikleri ara_t1rma ve geli_tirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliinde aktifle_tirilmesi gereken bir k1ymete ula_1lmas1 halinde, gayrimaddi hakka ynelik olarak yapt1klar1 ara_t1rma ve geli_tirme harcamalar1 bu s1n1f uyar1nca itfa edilecektir. Ancak, mezkur Kanunlar kapsam1nda ar-ge faaliyeti olarak deerlendirilmeyen, mkelleflerin i_letmeleri bnyesinde gerekle_tirmedikleri, d1_ar1dan hizmet sat1n alma yoluyla veya benzeri _ekilde gerekle_tirdikleri gayri maddi hakka ynelik harcama tutarlar1, iktisap edilen veya yap1lan ara_t1rmalar sonucu ortaya 1kan k1ymetin niteliine gre (patent, forml, dizayn, rnek kal1p vb.), 339 ve 365 S1ra Numaral1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblileri ile dei_ik 333 S1ra Numaral1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ekindeki listenin "55. Gayri Maddi 0ktisadi K1ymetler" s1n1f1 uyar1nca itfa edilecektir. (Yrrlk 2008) { 0n_aat i_lerinde kullan1lan i_ makinesi ve benzeri aralar (Boru d_eyici, ekskavatr ve lastik tekerlekli ykleyici gibi) ;z3.37.1.0klimlendirme kabini3.37.2.Y1rt1lma test cihaz13.37.3.PH metre cihaz13.37.4.*I_1k hasl11 ve hava ko_ullar1 test cihaz1Teleks vedatamodem cihazlar1, data terminal ara birim cihazlar1,interaktiftelekontrolsistemleri, network yan bile_enleri, veri ileti_im sistemleri, plaka tan1ma sistemi v.b.339-458PYryen merdivenler, platformlar, konveyrler, bariyerler ve bunlar1n benzerleri 339-365-4582004-2006-2015Bas1n odalar13.89. Ss bitkileri3.90.Modler sistem tuvalet3.91.Su ar1tma cihazlar13.92.Masaj koltuklar13.93.Dijital bask1 makinesi3.94.0_letmelerde kullan1lan el, yz ve banyo havlular1, yatak ar_aflar1 ve yast1k k1l1flar1, masa rtleri, plato ve her nevi peeteler ve benzerleri3.95.6.7.1.HTa_1ma ve ykleme amal1 kullan1lan robotlar, robotlu ykleme sistemleri=Treyler ve treylere bal1konteynerler(yar1 rmorklardahil)17.3.Hayvansal ya ve kemik hammaddesi kullan1larak elde edilen don ya1, don ya1 asidi, et ve kemik unu imalat1nda kullan1lan iktisadi k1ymetler24.1.Metal ofset bask1 makinesiGaz Trbinleri: Kompresr ile bas1nland1r1lm1_ hava ile doalgaz, motorin, nafta ve benzeri yak1tlar1n kar1_t1r1larak yak1lmas1 sonucunda ortaya 1kan 1s1 enerjisini mekanik enerjiye dn_trenekipmanlar365-458 2006-201545.4.8Elektrik enerjisi tketimini lmede kullan1lan sayalar49.1.Izgara Temizleme Makinesi52.5.1.TabancaTurizm Sektrnde Kullan1lan zel Ara-Gereler: Deniz spor malzemeleri ve aralar1 (Bot,katamaran, srat teknesi ve bunlar1n motorlar1, jet ski, _i_me deniz sporu oyun aletleri,parasailingv.b. ), k1_ spor malzemeleri, (Kayak ayakkab1s1, kar motoru v.b.), golf arac1, kongre-konferans organizasyon ekipmanlar1 (Ses sistem<leri,projeksiyoncihaz1 v.b.), mzik aletleri (Piyano v.b.), s1cak hava balonlar1 n4 ;xJTKK9K+L-MM 9җj%4 &5 ,7Fx"| ]IZF(>* O W\$! A$W&*B1567N=/VDUNZTC\^_= `7 wa b dU#o00M RV RV"&t 0K+"|K f Q#k 0!#5>x@. FJiuOT"VB5Y[*]Y^jm}p=tccB T8 dnȐʟ2,0&6ETbr@d` dMbP?_*+% Sayfa &P&HzG?'?(Q?)= ףp=?MHP LaserJet 1018304 24244 54`64744 XX`5555@5555 555 5`555SDDMHP LaserJet 1018 Z(dAg4" YXXףp= ?ffffff?&dfU} Iy} y} I z} z} ISv} s} x} $ r} r} $ > d L R L L L L L L L L L L L L L L L L L L L R Z R R L L L LHHII JO EP KQ E E5 M MNN O PQE~ CP@H HZ II SM CTC~ CP@ HH II SRCI@T@C~ CP@ HH II S~ C@@TsF?C~ CP@ HH II SWC4@T@C~ CP@ HH II S~ C.@T镲 ?C~ CP@ HH II SC$@T$@C~ CP@F F) F F) DL~ @.@B镲 ??v@CX@ HH I I SX CI@T@ C~ CP@ HH I I S CTC~ CP@ HHU I S~ C.@ T镲 ? C~ CP@ HHU I Sp C$@T$@ C~ CP@ HHU I S~ C.@ T镲 ? C~ CP@H H[ II S CTC~ CP@ HH II SRCD@T@C~ CP@ HH II SSC9@T@C~ CP@ HH II ST~ C.@T镲 ?C~ CP@ HH II SUC$@T$@C~ CP@ HH II SVC$@T$@C~ CP@ {V VV WX@Y?CPx@C`@H H\ II S;CI@T@C~ CP@H H] II S<CI@T@E~ CP@{ V VV W~ X@Y&S?CPx@C`@ H HII S~ C.@T镲 ?E~ CP@H H II SC @T?E~ CP@ H HII S CT?v@CX@ F) F^ F) F) DM@@A4@C~ CP@H H_ II [C@T4@?v@CX@ F) F` F) F) DN~ @@BioT?C~ CP@H Ha II SC@T?C~ CP@H Hb II S CTC~ CP@DlXJRblblbxbRdZdRbblbbVbbjdbPtV~b L! L" L# L$ L% L& L' L( L) L* L+ L, L- L. L/ L0 L1 L2 L3 L4 L5 6 L7 L8 L9 L: L; L< L= L> L? L HH I I S C@T4@ C~ CP@ !HH !I!I !S!C@T?C0u@CP@ "HH "IC"I "SD"CI@T@"C~ "CP@#H #Uc #II #S #CTC~ #CP@ $HH $I\$I $S$X@T? $C $C %HH %I]%I %S%X@T4@%C~ %CP@ &HH &I&I &S&X @T?C|@C|@'H 'Ud 'II 'S~ 'C@'TioT?'C~ 'CP@(H (Ue (II (S= (CTC~ (CP@ )HH )I)I )S~ )C.@)T镲 ?)C~ )CP@ *HH *I*I *S~ *C.@*T镲 ?*C~ *CP@ +HH +I+I +S~ +C.@+T镲 ?+C~ +CP@ ,HH ,I,I ,S,C4@T@,C~ ,CP@ -HH -I -I -S-C4@T@-C~ -CP@ .HH .I^.I .S.C9@T@.C~ .CP@ /HH /I_/I /S~ /C.@/T镲 ?/C~ /CP@ 0HH 0I`0I 0S0C$@T$@0C~ 0CP@ 1HH 1Ia1I 1S1C$@T$@1C~ 1CP@ 2HH 2Ib2I 2S2C$@T$@2C~ 2CP@ 3HH 3Ic3I 3S3C$@T$@3C~ 3CP@ 4HH 4Id4I 4S~ 4C.@4T镲 ?4C0u@CP@ 5HH 5IE5I 5SF5C$@T$@?v@CX@ 6F) 6F) 6FO 6F) 6DP6@@A4@6C~ 6CP@7\ 7\o 7]] 7Sp7C^CC 8HH 8I 8I 8S~ 8C.@8T镲 ?8C~ 8CP@ 9HH 9I9I 9S~ 9C.@9T镲 ?9C~ 9CP@ :HH :I:I :S:C$@T$@:C~ :CP@ ;HH ;I;I ;S~ ;C.@;T镲 ?;C~ ;CP@ <HH <I<I <S~ <C.@<T镲 ?<C0u@CP@ =HH =IG=I =SH=C$@T$@C0u@CP@ >HH >II>I >SJ>C$@T$@>C~ >CP@?H ?Hf ?II ?S> ?CTC~ ?CP@DlbVbRfbVlRlllbbblbbbbjVtFllbljVb@ LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ L[ L\ L] L^ L_ L @HH @I@I @S@C$@T$@@C~ @CP@ AHH AIAI ASAC$@T$@AC~ ACP@ BHH BIBI BSBC$@T$@BC~ BCP@ CHH CICI CSCC$@T$@CC~ CCP@ DHHU DIe DS7DC@T4@ DC8 DC9 EHH EIfEI ESEC$@T$@EC~ ECP@ FHH FIgFI FSFC$@T$@FC~ FCP@ GHH GIhGI GS~ GC.@GT镲 ?GC~ GCP@ HHH HIiHI HSHC$@T$@HC~ HCP@ IHH IIjII ISIC$@T$@IC~ ICP@ JHH JIkJU JS-~ JC.@JT镲 ?JC0u@CP@ KHH KIKKU KSLKC$@T$@KC~ KCP@LH LHg LII LS? LCTC~ LCP@ MHH MIlMI MSMC$@T$@MC~ MCP@ NHH NImNI NS~ NC.@NT镲 ?NC~ NCP@ OHH OInOI OS[OC$@T$@OC~ OCP@PH PHh PII PS.PC$@T$@PC~ PCP@QH QH QII QS@ QCTC~ QCP@ RHH RI5RI RSRC$@T$@RC~ RCP@ SHH SI6SI SSSC$@T$@SC~ SCP@ THH TI7TI TSNTC$@T$@TC~ TCP@ UHH UIoUI USUC4@T@UC~ UCP@ VHH VIpVI VS/VC$@T$@VC~ VCP@ WHH WIqWI WS~ WC.@WT镲 ?WC~ WCP@ XHH XIrXI XSXC$@T$@XC~ XCP@ YHH YIsYI YS$ YCTC~ YCP@ ZHHI ZIt ZSAZC@T4@ZC~ ZCP@ [HHI [Iu [S[C@T4@[C~ [CP@ \HHI \Iv \S~ \C@\T&S?\C~ \CP@ ]HHI ]Iw ]S~ ]C@]T&S?]C~ ]CP@ ^HHI ^Ix ^S^C@T4@^C~ ^CP@ _HH _Iy_I _Sq_C@T4@ _Cr _CsDlbbbb^bblbbjbRblbbRbbbbblbRZZddZ` La b Lc Ld Le Lf Lg Lh Li Lj Lk Ll Lm Ln o Lp Lq Lr Ls Lt u v w x y z { | } L~ Z Z `HHI `IM `SN~ `C@`T&S?`C~ `CP@ aHH aIzaI aSaC$@T$@?v@CX@ bF) bF) bF) bFQ bDRb@@A4@bC~ bCP@ cHH cI{cI cS cCTC~ cCP@ dHHI dI| dSNdC @T?dC~ dCP@ eHHI eI} eSeC @T?eC~ eCP@ fHHI fI~ fSfC @T?fC~ fCP@ gHHI gI gSgC @T?gC~ gCP@ hHHI hI hS~ hC@hT&S?hC~ hCP@ iHHI iI iS~ iC@iT&S?iC~ iCP@ jHHI jI jS~ jC@jT&S?jC~ jCP@ kHHI kI kS~ kC@kT48EG?kC~ kCP@ lHH lIlI lSlC @T?lC~ lCP@ mHH mImI mS~ mC@mT&S?mC0u@CP@ nHH nIOnI nSPnC$@T$@?0u@CP@ oUU oUQoU oSRoC$@T$@oC~ oCP@ pUU pUtpU pSupC@T4@C z@Cp@qH qU qII qS qCTC~ qCP@ rHH rIrI rSrC$@T$@rC~ rCP@ sHH sIsI sS0sC$@T$@sC~ sCP@ tHH t_t_ tStC$@T$@C0u@CP@ uUU uUSuU uSTuC$@T$@C0u@CP@ vUU vUUvU vSvC$@T$@C0u@CP@ wUU wUwU wSwC$@T$@C0u@CP@ xUU xUxU xSxC@T4@C0u@CP@ yUU yUyU ySyC@T4@C0u@CP@ zUU zUzU zS~ zC@zTioT?zC0u@CP@ {UU {U{U {S{C$@T$@C0u@CP@ |UU |U|U |S|C$@T$@?v@CX@ }F) }F) }FS }F) }DT}@$@T$@}C~ }CP@ ~{V ~V~V ~W~X$@Y$@`Px@C`@ {V V;V |:~ X@}ioT?`x@Ch@D6ldVtRZZZZddddbjVbVRbbVVVVVVjVVtV Z L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L  {V VV |X @~?`|@C|@H U __ SBC@T4@C~ CP@H Um II Sn~ C.@T镲 ?C~ CP@H Uu II StC@T4@C~ CP@H Uw II Sv~ C@TioT?C~ CP@H Uy II SxC@T4@C~ CP@H U| II SzC@T4@C~ CP@H U} II S{~ C@T&S?C~ CP@H U~ II S~ C@T&S?C~ CP@H U II SC$@T$@C~ CP@H U II SiC@T?C~ CP@H U II SC@T?C~ CP@H U II SC@T4@C~ CP@H U II SC@T4@C~ CP@H U II SC@T4@C~ CP@H U II SC@T4@C~ CP@H U II SC@T4@C~ CP@H U II SC$@T$@C~ CP@H U II SC$@T$@C~ CP@H U II SC$@T$@C~ CP@H U II SC@T4@C~ CP@H U II SC@T4@C~ CP@H U II SC@T4@C~ CP@H U II SC@T4@C~ CP@ HU II SC$@T$@C|@C|@ HU II SC$@T$@C|@C|@ HU II SC$@T$@C|@C|@ HU II SC$@T$@C|@C|@H U II S~ C@T48EG?C~ CP@H U II SC@T?C~ CP@H U II SC@T4@?0u@CP@U U UU S~ C@T&S??0u@CP@DlVblblbbllbbbbbbbbbbbbbbbVVVVlbV                U U UU S~ C@T&S??0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU SC @T??0u@CP@U U UU S CT?0u@CP@ UU UU SC@T4@ ? C UU UU SC$@T$@?0u@CP@ UU UU SC@T4@?0u@CP@ UU UU SC$@T$@?0u@CP@ UU UU SC@T4@?0u@CP@ UU UU SC@T4@?0u@CP@ UU UU SC@T4@?0u@CP@ UU UU SC@T4@?0u@CP@ UU UU S~ C@T&S??v@CX@ F) F) FU F) DV@$@A$@?0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU SC$@T$@ ? C F) F F) F) DW@$@A$@?0u@CP@U U UU SC @T??0u@CP@U U UU S~ C@T48EG??0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU SC @T??0u@CP@U U UU SC@T4@?0u@CP@U U UU SC@T4@?0u@CP@U U UU S ~ C@T&S??0u@CP@U U UU S ~ C.@T镲 ??0u@CP@U U UU S ~ C@T&S??0u@CP@U U UU S~ C.@T镲 ??0u@CP@DljVVVVVVXfVVVVVVVjhVVfhVjVVVVjjj        Z Z Z c   Z Z Z Z Z Z Z Z ZU U UU S~ C@T48EG??0u@CP@U U UU SC@T4@?0u@CP@ UU UU S~ C@TioT??p{@Cx@U U UU S~ C@T&S??0u@CP@U U UU S~ C.@T镲 ??0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU S~ C.@T镲 ??0u@CP@U U UU S!C@T??v@CX@ F) F" F) F) DX~ @.@A镲 ??v@CX@ F) FY F) F) DZ~ @.@A镲 ??v@CX@ F) F[ F) F) D\~ @8@A_L??v@CX@ F) F] F) F) D^@@A4@?v@CX@ F) F_ F) F) D`@@A4@?v@CX@a Va bb W XY`Px@C`@{VVV Wb~ X.@Y镲 ?~ `Px@C {V VV Wb~ X.@Y镲 ?`Px@C`@ {V VV WX$@Y$@`Px@C`@ F) Fc F) F) Dd@$@A$@?v@CX@ F) Fe F) F) Df~ @.@A镲 ??v@CX@ F) Fg F) F) Dh@$@A$@?v@CX@ F) Fi F) F) Dj@@A4@?~ CP@{ Vk VV W~ X@YioT?`Px@C`@V V VV W~ X@Y48EG?`Px@C`@V V VV W~ X@YioT?`Px@C`@a a bb |=X$@Y$@`x@Ch@a a< bb |w~ X@YioT?` z@Cp@a av bb |X$@Y$@`|@C|@a a bb |X@Y4@`|@C|@a a bb |X$@Y$@`|@C|@a a bb |X@Y4@`|@C|@D ljVjjjVVVjV|||hhXXjVh|htjjjVjVVV Z Z Z Z L L L  R L R L L L L L L L L L L L L L L L L L L JZa a bb |X@Y4@`|@C|@a a bb |X$@Y$@`|@C|@a a bb |X@Y?`|@C|@a a bb |X@Y4@ `C H HII S CAC~ CP@H Hi II S1C@A?C~ CP@H Hj II SC@A?C~ CP@H Hk II S~ C@TioT??v@CX@ F) Fl F) F) Dm@@A4@?v@CX@ F) Fn F) F) Do~ @(@A&S?E~ CP@ H! HII SC@T4@C~ CP@H Hl II SC@T4@E~ CP@ H" HII S CTC~ CP@H Hm II SC@T4@C~ CP@H Hn II SC@T4@C~ CP@H Ho II SC@T?C~ CP@H Hp II SC@T4@C~ CP@H H II SC@T?C~ CP@H Hq II SC@T?C~ CP@H Hr II S C@T?C~ CP@ HH II SC@T4@C|@C|@H Hs II SC@T4@C~ CP@H Ut II S~ C.@T镲 ?C~ CP@H Hu II S CTC~ CP@ HH I I S ~ C2@T"~j?C~ CP@ HH I!I S C @T?C~ CP@ HH I"I S C@T4@C~ CP@ HH I#I SqC @T?C~ CP@ HH I$I SrC @T?C~ CP@ HH I%I SsC@T4@?v@CX@ F) F) Fp F) Dq@4@A@C~ CP@ {V dV W~ X,@Y48EG?`Px@C`@DlVVVXJbbjh~ZbJbbbbbbbVblRlbbbbVt JZ JZ JZ L Z L Z Z     R e L L L L L     L Z L L {V d>V W?~ X(@Y&S?`x@Ch@ {V dxV Sz~ X.@Y镲 ?` z@Cp@ {V dyV S{X$@Y$@` z@Cp@H Hv II S ~ C.@T镲 ??v@CX@ F) Fw F) F) Dr@$@A$@C~ CP@ {V VV WX$@Y$@`Px@C`@H Hx II S~ C@T&S?~ C|@ C{ a bb WX$@Y$@`Px@C`@ {a a@b WA~ X.@Y镲 ?`x@Ch@ H H II S~ C@ T48EG? ? C6 F) F# F) F) Ds~ @@ A48EG? ?v@CX@ F) F) Ft F) Du @) A) ?v@CX@ F) F) F) Fv Dw @@A4@?v@CX@ F) F) F) Fx Dy~ @@ AioT? E~ CP@{ a bb W~ X@YioT?`Px@C`@ H# HII S CTC~ CP@H Hy II SC9@T@C~ CP@H Hz ff S!C4@T@C~ CP@H H{ II SC$@T$@C~ CP@H H| II SC@T4@C~ CP@ HH II SC@T4@?0u@CP@ UU U$U S%C@T4@?0u@CP@ UU U&U S'C@T4@?0u@CP@ UU U(U S)C@T4@?0u@CP@ UU U*U S+C@T4@?0u@CP@ UU U,U S-C@T4@?0u@CP@ UU U.U S/C@T4@?0u@CP@ UU U0U S1C@T4@?0u@CP@ UU U2U S3C@T4@C~ CP@ {V VV WX$@Y$@`Px@C`@H U II S~ C@T48EG?C~ CP@H H} II SC@T4@C~ CP@DljjVjtVpVjp|xh~jJbbbbVVVVVVVVbVl Z! e" YZ# L$ L% L& L' L( L) L* L+ L, L- L. L/ L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 7 L8 9 : ; < = > ? L a a~ bb W XY `Px@C`@ !aa !b!b !W~ !X2@!Y"~j?!`Px@C`@ "{V "b"V "W"X$@Y$@`Px@C`@#H #H #II #S#C@T4@#C~ #CP@$H $H $II $S$C@T4@$C~ $CP@%H %H %II %S%C@T?%C~ %CP@&H &H &II &SL&C$@T$@&C~ &CP@ 'HH 'IJ'I 'SK'C@T4@'C~ 'CP@(H (II (gg (S(C@T4@(C~ (CP@)H )H )gg )S)C@T4@)C~ )CP@*H *U *II *SP *CTC~ *CP@ +HU +h+h +S+CI@T@+C~ +CP@ ,HH ,I,I ,S,CD@T@,C~ ,CP@ -HH -I-I -S-C9@T@-C~ -CP@ .HH .I.I .S.C4@T@.C~ .CP@ /HH /U/U /S/C4@T@/C~ /CP@ 0HH 0I0I 0SO0C9@T@0C~ 0CP@ 1HH 1I1I 1S1C$@T$@1C~ 1CP@ 2HH 2I2I 2S2C9@T@2C~ 2CP@ 3HH 3I3I 3S3C9@T@3C~ 3CP@ 4HH 4I4I 4S4C4@T@4C~ 4CP@ 5HH 5I5I 5S5CD@T@5C~ 5CP@ 6HH 6I6I 6S6C$@T$@6?~ 6CP@ 7F) 7F) 7F 7F) 7D 7@) 7A)7C~ 7CP@ 8HHI 8I 8S8C@T4@?v@CX@ 9F) 9F) 9F) 9Fz 9D{~ 9@.@9A镲 ?9?v@CX@ :F) :F) :F) :F| :D}~ :@@:AioT?:?v@CX@ ;F) ;F) ;F) ;F~ ;D~ ;@.@;A镲 ?;?v@CX@ <F) <F) <F) <F <D<@4@A@?v@CX@ =F) =F) =F) =F =D=@$@A$@?v@CX@ >F) >F) >F) >F >D~ >@@>AioT?>?v@CX@ ?F) ?F) ?F) ?F ?D?@@A??C~ ?CP@D,lXjVbbbbbbbRbbbbbbbbbbbbzN|||hh|@ ZA LB LC LD LE LF LG LH LI J K RL LM LN LO RP LQ LR LS LT LU LV LW X RY Z [ \ ] ^ _ @{VV @b @W@X$@Y$@`Px@C`@ AHH AIAI ASAC$@T$@AC~ ACP@ BHH BIBI BS*BC$@T$@BC~ BCP@ CHH CICI CS~ CC.@CT镲 ?CC~ CCP@ DHH DIDI DSDC@T4@DC~ DCP@ EHH EIEI ESEC@T4@EC~ ECP@ FHH FIFI FSFC@T4@FC~ FCP@ GHH GIGI GS~ GC@GTioT?GC~ GCP@ HHH HIHI HSHC@T?HC~ HCP@ IHH IIII IS~ IC@ITioT?I?0u@CP@ JUU JU4JU JS5JCI@T@?0u@CP@ KUU KU6KU KS7KC$@T$@KE~ KCP@ LHY LHII LSLC$@T$@LC~ LCP@MH MH MII MS MC@T?MC~ MCP@NH NH NII NS~ NC@NTioT?NC~ NCP@OH OH OII OSOC$@T$@OE~ OCP@ PH$ PHII PS" PCTC~ PCP@QH QH QII QS~ QC@QT&S?QC~ QCP@ RHH RI RI RS~ RC@RTioT?RC~ RCP@SH SH SII SS~ SC,@ST48EG?SC~ SCP@ THH TI TI TSTC@T?TC~ TCP@UH UH UII US~ UC.@UT镲 ?UC~ UCP@ VHH VI VI VSVC@T?VC~ VCP@WH WH WII WS~ WC"@WT镲 q?W?v@CX@ XF) XF) XF XF) XD~ X@"@XA镲 q?XE~ XCP@ YH% YHII YDB~ YC@YT&S? Y?m YCn ZF) ZF ZF) ZF) ZD Z@) ZA)Z?v@CX@ [F) [F) [F [F) [D[@@A4@?v@CX@ \F) \F) \F \F) \D~ \@.@\A镲 ?\?v@CX@ ]F) ]F) ]F ]F) ]D]@4@A@?v@CX@ ^F) ^F) ^F ^F) ^D^@@A??v@CX@ _F) _F) _F _F) _D~ _@@_A48EG?_?v@CX@DTlNbblbbblbjVbZblbJlllblbj~hxh|hh` a Zb c Rd Re Rf Rg Rh Ri Rj Rk Rl Zm Ln o Rp Zq Rr Rs Rt Ru Rv Lw x Ly JLz L{ L| L} Z~ L L `F) `F) `F `F) `D~ `@@`AioT?`?v@CX@ a{V aVaV aW~ aX@aY48EG?a`Px@C`@ bF) bF bF) bF) bDb@ @A??v@CX@ cF) cF cF) cF) cD~ c@.@cA镲 ?cCv@CX@ dF) dFC dUV dD~ d@@dA&S?dCx@Ch@ eF) eF| eUV eW}e@ @A?C z@Cp@ fH& fHII fS~ fX.@fi镲 ?fE~ fCP@ gH' gHII gS~ gX.@gi镲 ?gE~ gCP@ hH( hHII hS~ hX.@hi镲 ?hE~ hCP@ iH) iHII iSiX @i?iE~ iCP@ j_* jHII jS~ jX.@ji镲 ?jE~ jCP@ k_+ kHII kSj~ kX.@ki镲 ?kE~ kCP@l{ lV lVV lWlX$@Y$@`Px@C`@ m_, mHII mS~ mC(@mT&S?mC~ mCP@nH nH nII nS~ nC@nTioT?n?v@CX@ oF) oF oF) oF) oDo@ @A?oE~ oCP@p{ pV pVV pW~ pX@pY&S?p`|@C|@ q_- qHII qSqC@T?qE~ qCP@r_ rH rII rSrC@T4@rE~ rCP@s_ sI sgg sS~ sX@sTioT?sE~ sCP@t_ tI tgg tStX @T?tE~ tCP@ uH. uHII uS~ uC.@uT镲 ?uE~ uCP@ vH/ vHII vS vCTC~ vCP@wH w_ wII wSwC @T??v@CX@ xF) xF) xF xF) xDx@@A4@xC~ xCP@yH y_ yII ySyC$@T$@yC~ yCP@zH z_ zII zSzC$@T$@zC~ zCP@{H {_ {II {S{C @T?{C~ {CP@|H |_ |II |S|C @T?|C~ |CP@ }{V }V}V }W}X$@Y$@`Px@C`@~H ~_ ~II ~S~C @T?~C~ ~CP@H _ II S#C @T?C~ CP@Dl|jh|nZdddZddVdjtjZblbdJVtbbbbVb L  R L L L L R L L L L  R R R 'R +R R R R R R R R R R RH _ II SC$@T$@C~ CP@H _& II S'~ C(@T&S??0u@CP@U U8 UU S9C @T??v@CX@ F) F F) F) D@$@A$@?v@CX@ F) F F) F) D@$@A$@E~ CP@ _0 _II SC @T?C~ CP@_ _ II S~ C@TioT?C~ CP@_ _ II S~ C@TioT?C~ CP@_ _ II SC@T?C~ CP@ _1 _II S(X$@i$@E~ CP@ _2 _II S CTC~ CP@_ _ II S~ C@T&S?C~ CP@_ _ II SC$@T$@C~ CP@_ _ II S~ C*@Tr鷯?C~ CP@_ _ II SC$@T$@?v@CX@ F) F) F F) D@$@A$@?0u@CP@U U: UU S;C$@T$@?v@CX@ F) F F) F) D@@A?E~ CP@ _3 _II SC$@T$@E~ CP@_ _ II SC$@T$@C|@C|@ _4 _II SC$@T$@E~ CP@_ _d II SxC@T4@E~ CP@ __ _e_ SDC@T?Cx@Ch@ __ IfI S6C @T?E~ CP@ __ IgI SyC@T4@E~ CP@ __ IhI SzC@T4@E~ CP@ __ IiI SC$@T$@E~ CP@ __ IjI SC$@T$@E~ CP@ __ IkI SC@T4@E~ CP@_ _ II SC$@T$@E~ CP@_ Uw II SC@T4@E~ CP@_ U{ II S~ C@TioT?E~ CP@DlbjVhtZllbZJlblVhVtZVZbVbbbbbbbb R R R R R  R Z Z Z Z Z Z Z Z Z  R  R ,Z Z L L L L L L L_ _| II SC$@T$@E~ CP@_ _} II SC$@T$@E~ CP@_ _ II S~ C.@T镲 ?E~ CP@_ U II SkC$@T$@E~ CP@_ U II S+C$@T$@E~ CP@_ Ul II S2C@T4@?0u@CP@U U< UU S=C$@T$@?0u@CP@U U> UU S?~ C(@T&S?E~ CP@{ V VV W~ X@Y&S?`Px@C`@{ VE UV WF X}`x@Ch@ {U VGV WH~ X(@Y&S?`x@Ch@ {U VIV W~ X@Y48EG?`x@Ch@ {U VJV WK~ X"@Y镲 q?`x@Ch@ {U VLV WM~ X.@Y镲 ?`x@Ch@ {U VNV WOX$@Y$@`x@Ch@ {U VPV WQ~ X@Y&S?`x@Ch@ {U VRV WSX@Y4@`x@Ch@ j j]] SC$@T$@?v@CX@ F) F F) F) D@$@A$@?v@CX@ F) F F) F) D@@A?E~ CP@ _5 _II SC$@T$@?v@CX@ F) F F) F) D~ @@A48EG??v@CX@ F) F F) F) D@@A?E~ CP@{ V VV WX@Y4@`Px@C`@{ VT VV WUX$@Y$@`x@Ch@ _6 _II S, CTC~ CP@_ _ II S CTC~ CP@ __ IQI SRC$@T$@C~ CP@ __ ISI S~ C@T48EG?C~ CP@ __ ITI SWC@T4@C~ CP@ __ IUI SC@T?C~ CP@ __ IVI SX~ C@TioT?C~ CP@DlbblbbVVljXjjjjVjVNhtN|tVVJRblbb L L L L    R     R L L L L L L L L L L L L_ _Y UU SZ CTC~ CP@ __ U[U S_C$@T$@C~ CP@ __ U\U S`C@T4@C~ CP@ __ U]U SaC @T?C~ CP@ __ U^U SC@T4@?v@CX@ F) Fb F) F) D @) A)?v@CX@ F) F) F F) D~ @.@A镲 ??v@CX@ F) F) F F) D@$@A$@?v@CX@ F) F) F F) D@$@A$@?v@CX@ F) F F) F) D@@A4@?v@CX@ F) F F) F) Dc~ @@AioT?E~ CP@ _7 _II SC4@T@?0u@CP@F G@ FF D~ @.@A镲 ? ? C FF FF D@@A??p{@Cx@ FF FF D@@A4@?p{@Cx@F F FF D @@A??Px@C`@{VVVWXY~ `Px@C{ V VV W X$@Y$@`Px@C`@ U8 UUU SA CT?0u@CP@U UB UU SC~ C.@T镲 ??0u@CP@U UD UU SEC @T??0u@CP@U UF UU SG~ C@T48EG??0u@CP@U UH UU SI~ C@T&S?E~ CP@ _9 _II S CTC~ CP@_ _ II SC$@T$@C~ CP@ __ __ Sl~ C@T48EG?C~ CP@_ _ __ SC$@T$@C~ CP@ __ __ S~ C@TioT?C~ CP@ __ __ S CTC~ CP@ ___ _ SC@T?C~ CP@ ___ _ SC@T?C~ CP@ ___ _ SC@T4@C~ CP@DjlRbbbVx|hhh~NpVVV0VPjVjlJblblRZZ L L L L L   v@  L Z Z Z Z Z Z Z Z n @ R Z @ Z Z L L L ___ _ SC@T4@C~ CP@ ___ _ SC@T?C~ CP@ ___ _ SC@T4@C~ CP@ ___ _ S~ C@T48EG?C~ CP@ ___ _ S~ C@T48EG?C~ CP@ ___ _ SC@T??v@CX@ F) F) F) F D~ @@A&S?C~ CP@_ _ __ SC$@T$@C~ CP@_ _ __ S~ C(@T&S?C~ CP@ __ __ S~ C@TioT??0u@CP@U UJ UU SK~ C@T&S??0u@CP@U UL UU SM~ C@T&S??0u@CP@ UU UNU SOC@T??v@CX@ F) F F) F) D @) A)?v@CX@ F) F) F F) D~ @(@A&S??v@CX@ F) F) F F) D~ @(@A&S??v@CX@ F) F F) F) D@@A??v@CX@ F) F F) F) D@@A??v@X@ F) F F) F) D~ @(@A&S?C~ CP@{ V VV W XY`Px@C`@ {V VV WX@Y?`Px@C`@ {V VV WX@Y?`Px@C`@ {V VV WX@Y4@`Px@C`@ {V VV W~ X@Y&S?`Px@C`@ {V VV W~ X@Y48EG?`Px@C`@ {V VV WX$@Y$@`Px@C`@ {V VV W~ X.@Y镲 ?`Px@C`@ _: ___ WC4@T@?0u@CP@U UP UU SQ~ C(@T&S?E~ CP@{ V VV WX$@Y$@`Px@C`@{ V VV W~ X@Y48EG?`Px@C`@{ VV UU WWX$@Y$@`x@Ch@DlZZZddN~bljjjVx||hh~XVVVjjVjNlVj R L pL R c R L L L             _; ___ S CTC~ CP@_ _8 __ SC$@T$@C~ CP@_ _9 II S~ C@T&S?C~ CP@_ _: II SC@T4@E~ CP@ _< _II S)~ C(@T&S?C~ CP@_ _ II Sm~ C@TioT?C~ CP@ __ I7I S8C@T4@?0u@CP@U UR UU SSC$@T$@E~ CP@{ V VV W!X @Y?`Px@C`@ _= _II S C$@T$@?0u@CP@ U UT UU SU~ C@ T&S? E~ CP@ H> HII S CTC~ CP@ H H II Sp~ C(@ T&S? C~ CP@ H H II Sn~ C@ T48EG? C~ CP@H H II SoC0@T??0u@CP@ U UUU SV CT?0u@CP@U UW UU SXC9@T@?0u@CP@U UY UU SZC4@T@?0u@CP@U U[ UU S\C$@T$@?0u@CP@U U] UU S^C4@T@?0u@CP@U U_ UU S`C@T4@?0u@CP@U Ua UU SbC4@T@?0u@CP@U Uc UU SdC9@T@?0u@CP@U Ue UU SfC9@T@?0u@CP@U Ug UU ShC$@T$@?0u@CP@U U UU SCY@T??0u@CP@U U UU SC9@T@?0u@CP@U U UU SC9@T@?0u@CP@U U UU S~ C(@T&S??0u@CP@U U UU S CT?0u@CP@ UU UU S~ C(@T&S??0u@CP@ UU UU SC0@T??0u@CP@D lJblbdlVbVNlJllVPVVVVVVVVVVVVjXj ! " # $ % @& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 R6 R7 R8 R9 R: R; R< L= L> L? L UU U U S~ C(@ T&S? ?0u@CP@!U !U !UU !S !CT!?0u@CP@ "UU "U"U "S"C$@T$@?0u@CP@ #UU #U#U #S~ #C(@#T&S?#?0u@CP@ $UU $U$U $S~ $C(@$T&S?$?0u@CP@ %UU %U%U %S~ %C(@%T&S?%?0u@CP@ &UU &U&U &S&C0@T??0u@CP@ 'UU 'U'U 'S'C@T4@?0u@CP@ (UU (U(U (S(C0@T??0u@CP@ )UU )U)U )S)C0@T??0u@CP@ *UU *U*U *S*C0@T??0u@CP@ +UU +U+U +S+C4@T@?0u@CP@ ,UU ,U,U ,S,C$@T$@?0u@CP@ -UU -U-U -S-C0@T??0u@CP@ .UU .U.U .S.C@T4@?0u@CP@ /UU /U/U /S/C0@T??0u@CP@ 0UU 0U0U 0S0C@T4@?0u@CP@ 1UU 1U1U 1S~ 1C(@1T&S?1?0u@CP@ 2UU 2U2U 2S2C4@T@?0u@CP@ 3UU 3U3U 3S3C$@T$@?0u@CP@ 4UU 4U4U 4S~ 4C@@4TsF?4?0u@CP@ 5UU 5U 5U 5S ~ 5C@@5TsF?5?0u@CP@ 6UU 6U 6U 6S 6C4@T@?0u@CP@7U 7U 7UU 7S7C0@T??0u@CP@8U 8U 8UU 8S8C0@T?8E~ 8CP@ 9H? 9HII 9S~ 9C(@9T&S?9E~ 9CP@ :H@ :HII :S~ :C&@:T48E?:E~ :CP@ ;HA ;HII ;S;C$@T$@;E~ ;CP@<H <H; <II <S~ <C.@<T镲 ?<E~ <CP@ =HB =HII =S~~ =C(@=T&S?=E~ =CP@ >HC >HII >S~ >C6@>Tz6>?>E~ >CP@ ?HD ?HII ?S ?CTC~ ?CP@D ljXVjjjVVVVVVVVVVVjVVjjVVbddZldd@ LA RB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP Q R RS LT LU V W X LY LZ L[ L\ ] L^ L_ L@H @H @II @S~ @CF@@TAǘ?@C~ @CP@AH AH AII AS~ ACF@ATAǘ?AC~ ACP@BH BH BII BSBC$@T$@BC~ BCP@CH CH CII CSW~ CC8@CT_L?CC~ CCP@DH DH DII DS<DC$@T$@DE~ DCP@ EHE EHII ES ECTC~ ECP@FH FH FII FS~ FC@FT&S?FC~ FCP@GH GH GII GS3~ GC*@GTr鷯?GC~ GCP@HH HH HII HS9~ HC;@HTl?HC~ HCP@IH IH III IS=~ IC1@IT%u?IC~ ICP@JH JH JII JS>JC$@T$@JC~ JCP@KH KH KII KSKC$@T$@KC~ KCP@LH LH LII LSVLC$@T$@LC~ LCP@MH MH MII MS MCTC~ MCP@ NHH NINI NS~ NC&@NT48E?NC~ NCP@ OHH OIOI OSOC$@T$@OC~ OCP@ PHH PIPI PS~ PC"@PT镲 q?PC~ PCP@QH QH QII QS QCTC~ QCP@ RHH RIRI RSH~ RC@ RTGRC~ RCP@ SHH SISI SS~ SC@ STS?`y@k@ THH TITI TS~ TC@ TTGT?0u@CP@UU UU UUU USUC$@T$@UE~ UCP@ V_F V___ VS VCTC~ VCP@W_ W_ W__ WS? WCTC~ WCP@ X__ X_X_ XS%XCD@T@?v@CX@ YF) YF) YF YF) YD Y@) YA)Y?v@CX@ ZF) ZF) ZF) ZF ZDZ@D@A@?v@CX@ [F) [F) [F) [F [D~ [@.@[A镲 ?[C~ [CP@ \__ \_\_ \S'\C4@T@\C~ \CP@ ]__ ]_]_ ]SE~ ]C.@]T镲 ?]C~ ]CP@ ^__ ^_^_ ^SX~ ^C6@^Tz6>?^C~ ^CP@ ___ __o__ _S~ _C.@_T镲 ? _? _CDlllblbJllllbbbRlblRhffbJRVxh~bll` La Lb Lc Ld Le Rf Rg Rh Ri Rj Rk Rl Rm Rn Ro Rp Rq Rr Rs Rt Lu Lv Lw Lx Ly Lz L{ L| L} L~ L L `F) `F) `F `F) `D`@$@A$@`C~ `CP@ aF) aF) aFXaU aDY~ a@*@aAr鷯?aCx@Ch@ b__ b_b_ bSbC$@T$@Cp{@Cx@c_ c_ c__ cS@ cCTC~ cCP@ d__ d_d_ dS&~ dC>@dT镲 ?dC~ dCP@e_ e_ e__ eSA eCTC~ eCP@f_ f_ f__ fSfC@T4@C|@C|@ g__ g_g_ gS(~ gC>@gT镲 ?gC~ gCP@ h__ h_h_ hSY~ hC6@hTz6>?hC~ hCP@ i__ i_i_ iSiC4@T@iE~ iCP@ j_G j___ jS jCTE~ jCP@k_ k_ k__ kSkCI@T@kE~ kCP@l_ l_ l__ lSlC4@T@lE~ lCP@m_ m_ m__ mS mElE~ mCP@ n_g n_n_ nSZnC4@T@nE~ nCP@ o__ o_o_ oSoC$@T$@oE~ oCP@ p__ p_p_ pSpC@T4@pE~ pCP@q_ q_ q__ qS qCTE~ qCP@ r__ r_r_ rSrCD@T@rE~ rCP@ s__ s_s_ sSsC4@T@sE~ sCP@t_ t_ t__ tSr tCTE~ tCP@ u__ u_su_ uSuuC$@T$@uE~ uCP@ v__ v_tv_ vSvvC9@T@vE~ vCP@ w_H w___ wS wCTC~ wCP@x_ x_ x__ xSB~ xC6@xTz6>?xC~ xCP@y_ y_ y__ ySC~ yC,@yT48EG?yC~ yCP@z_ z_ z__ zSD~ zC>@zT镲 ?zC~ zCP@{_ {_ {__ {SF~ {C,@{T48EG?{C~ {CP@|_ |_ |__ |S~ |C,@|T48EG?|C~ |CP@}_ }_ }__ }S~ }C6@}Tz6>?}C~ }CP@~_ ~_ ~__ ~S~ ~C6@~Tz6>?~C~ ~CP@_ _ __ S CTC~ CP@DltxVRlRVllbJbbRbbbRbbRbbJlllllll L L L L L L L L R R R R P     Z Z    R __ __ SC @T?C~ CP@ __ __ SC @T?C~ CP@ __ __ SC@T4@C~ CP@ __ __ SC @T?C~ CP@ __ __ SC$@T$@C~ CP@ __ __ S*C$@T$@C~ CP@ __ __ S,C @T?C~ CP@ __ _+_ S-C @T?C~ CP@ __ _._ S/C$@T$@C~ CP@ __ _0_ S1C@T4@C~ CP@ __ _2_ S3C @T?C~ CP@ __ _4_ S5C @T?E~ CP@ _I ___ S~ C.@T镲 ?E~ CP@ _J ___ SC$@T$@E~ CP@_ _ __ SC$@T$@C|@C|@ _K ___ S~ C8@T_L?E~ CP@ _L ___ SCI@T@?0u@CP@ UM UUU SC$@T$@?0u@CP@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU S~ C@T&S??0u@CP@U U UU S~ C@T&S??0u@CP@U U UU S~ C(@T&S??0u@CP@U U UU SC @T??0u@CP@ UU UU SC @T??|@C|@U U UU SC$@T$@?0u@CP@U U UU S!C$@T$@?0u@CP@ {V V"V W#X@Y?`Px@C`@ UN UUU S" CT?0u@CP@U U# UU S$C$@T$@?0u@CP@U U% UU S&~ C(@T&S??0u@CP@U U' UU S(C @T??0u@CP@U U) UU S*C$@T$@?0u@CP@D*lbbbbbbbbbbbbdZVdNNVjjjVVVVVPVjV  R R Z R R R R L L L L  L        U U+ UU S,~ C(@T&S??0u@CP@U U- UU S.C4@T@E~ CP@ _ ___ SC@T4@?v@CX@ F F) F) F) D~ @.@A镲 ??v@CX@ F) F F) F) D@@A4@?v@CX@ F) F F) F) D@@A4@E~ CP@ _ ___ SC@T4@E~ CP@~ VL@ VVV W$C@^4@`Px@C`@ _ ___ SC@T4@E~ CP@m U __ S CTE~ CP@ m_ __ SC@T4@E~ CP@ m_ __ SC$@T$@E~ CP@m _ __ S C@T??0u@CP@ U UUU S C$@T$@C~ CP@_ _ UU SqC@T?C~ CP@_ _ UU SC@T?C~ CP@n _ __ S~ C@TioT?~ C|@ Cn _ __ S:C$@T$@?0u@CP@ UU U/U S0C$@T$@?0u@CP@U U1 UU S2C$@T$@C~ CP@ m ___ SC@T??0u@CP@ U UUU S CT?0u@CP@U U3 UU S C$@T$@?0u@CP@U U4 UU S C@T4@?0u@CP@U U5 UU SZ~ C@TioT? ?8 C9U U6 UU SC@T??0u@CP@U U7 UU S~ C@TioT??0u@CP@U U[ UU S\ CT?x@Ch@ UU U]V S^C @T??x@Ch@ UU U_V S`C@T4@?x@Ch@ UU UaV SbC@T4@?x@Ch@ UU UcV Sd~ C@TioT??x@Ch@D:ljbN|htZNZRbbVZbbpVVbNPVVpVjXVVV      ;Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z     U8 UUU S9C @T??0u@CP@ U: UUU S;~ C(@T&S??0u@CP@U U< UU S=C @T??0u@CP@ U> UUU S?C$@T$@?0u@CP@U U@ UU SAC@T4@?0u@CP@ UB UUU SC CT?0u@CP@U UD UU SE~ C.@T镲 ??0u@CP@ UU UFU SG~ C@T48EG??0u@CP@U UH UU SIC$@T$@?0u@CP@ UU UJU SKC@T4@?v@CX@ F F) F) F) D @) A)?v@CX@ F) F F) F) D@$@A$@?v@CX@ F) F F) F) D@@A??v@CX@ F) F F) F) D@@A4@?v@CX@{ V% VV W&~ X.@Y镲 ?`Px@C`@ V' VVV W( XY`Px@C`@{ V) VV W*X@Y4@`Px@C`@{ V+ VV W,X@Y4@`Px@C`@{ V- VV W.~ X@Y48EG?`Px@C`@{ V/ VV W0X @Y?`Px@C`@{ V1 VV W2X$@Y$@`Px@C`@{ V3 VV W4~ X.@Y镲 ?`Px@C`@ Ve VVV Wf X}`x@Ch@V Vg VV Wh~ X.@Y镲 ?`x@Ch@V Vi VV WjX$@Y$@`x@Ch@V Vk VV WlX@Y4@`x@Ch@ V~ VVV WXY`C{ V VV W~ X.@Y镲 ?` z@Cp@{ V VV W~ X.@Y镲 ?` z@Cp@{ V VV WX@Y4@` z@Cp@{ V VV W~ X@Y48EG?` z@Cp@{ V VV W~ X.@Y镲 ?` z@Cp@D2lNbVNVPjjVVxhhhjPVVjVVjPjVV>jjVj 9   @ @ :@ P @  { V VV WX@Y4@` z@Cp@{ V VV W~ X@Y&S?` z@Cp@{ V VV WX$@Y$@` z@Cp@{ V VV W~ X.@Y镲 ?` z@Cp@{ V VV WX4@Y@` z@Cp@{ V VV WX$@Y$@` z@Cp@{ V VV W~ X.@Y镲 ?` z@Cp@{ V VV WX$@Y$@` z@Cp@{ V VV WX$@Y$@` z@Cp@o 4pqopst uuuottt pqoooowpqoooowpqoooowpqoooowpqoooowpqoooowpqoooowpqoooowpqoooowpqoooowpqoooowpqoooowpqooooooooooooooooooooooooooooDlVjVjVVjVV,.   oooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooo oooo oooo oooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooDl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? oooo!oooo"oooo#oooo$oooo%oooo&oooo'oooo(oooo)oooo*oooo+oooo,oooo-oooo.oooo/oooo0oooo1oooo2oooo3oooo4oooo5oooo6oooo7oooo8oooo9oooo:oooo;oooo<oooo=oooo>oooo?ooooDl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ooooAooooBooooCooooDooooEooooFooooGooooHooooIooooJooooKooooLooooMooooNooooOooooPooooQooooRooooSooooTooooUooooVooooWooooXooooYooooZoooo[oooo\oooo]oooo^oooo_ooooDl`abc`ooooaooooboooocoooo < (  vA??ecblankPicture 3360ecblank]&` vA??ecblankPicture 3370ecblank ]&` vA??ecblankPicture 1076ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1081ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1084ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1087ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1090ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1092ecblankYY]&`  vA??ecblankPicture 1094ecblankYY]& `  vA??ecblankPicture 1096ecblankYY]& `  vA??ecblankPicture 1099ecblankYY]& `  vA??ecblankPicture 1102ecblankYY]& `  vA??ecblankPicture 1105ecblankYY]& ` vA??ecblankPicture 1107ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1110ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1115ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1118ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1120ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1123ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1126ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1129ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1132ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1135ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1138ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1141ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1144ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1146ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1148ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1150ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1152ecblankYY]&` vA??ecblankPicture 1154ecblankYY]&`  vA??ecblankPicture 1156ecblankYY]& ` ! vA??ecblankPicture 1158ecblankYY]&!` " vA??ecblankPicture 1160ecblankYY]&"` # vA??ecblankPicture 1163ecblankYY]&#` $ vA??ecblankPicture 1168ecblankYY]&$` % vA??ecblankPicture 1171ecblankYY]&%` & vA??ecblankPicture 1174ecblankYY]&&` ' vA??ecblankPicture 1177ecblankYY]&'` ( vA??ecblankPicture 1180ecblankYY]&(` ) vA??ecblankPicture 1183ecblankYY]&)` * vA??ecblankPicture 1186ecblankYY]&*` + vA??ecblankPicture 1189ecblankYY]&+` , vA??ecblankPicture 1192ecblankYY]&,`< - vA??ecblankPicture 1195ecblankYY]&-`< . vA??ecblankPicture 1198ecblankYY]&.`< / vA??ecblankPicture 1200ecblankYY]&/`< 0 vA??ecblankPicture 1202ecblankYY]&0`< 1 vA??ecblankPicture 1204ecblankYY]&1`< 2 vA??ecblankPicture 1206ecblankYY]&2`< 3 vA??ecblankPicture 1208ecblankYY]&3`< 4 vA??ecblankPicture 1210ecblankYY]&4`< 5 vA??ecblankPicture 1212ecblankYY]&5`< 6 vA??ecblankPicture 1214ecblankYY]&6`< 7 vA??ecblankPicture 1216ecblankYY]&7`< 8 vA??ecblankPicture 1218ecblankYY]&8`< 9 vA??ecblankPicture 1220ecblankYY]&9`< : vA??ecblankPicture 1222ecblankYY]&:`< ; vA??ecblankPicture 1225ecblankYY]&;`< < vA??ecblankPicture 1230ecblankYY]&<`< = vA??ecblankPicture 1233ecblankYY]&=`< > vA??ecblankPicture 1236ecblankYY]&>`< ? vA??ecblankPicture 1239ecblankYY]&?`< @ vA??ecblankPicture 1242ecblankYY]&@`< A vA??ecblankPicture 1245ecblankYY]&A`< B vA??ecblankPicture 1248ecblankYY]&B`< C vA??ecblankPicture 1251ecblankYY]&C`< D vA??ecblankPicture 1254ecblankYY]&D`< E vA??ecblankPicture 1257ecblankYY]&E`< F vA??ecblankPicture 1260ecblankYY]&F`< G vA??ecblankPicture 1263ecblankYY]&G`< H vA??ecblankPicture 1266ecblankYY]&H`< I vA??ecblankPicture 1269ecblankYY]&I`< J vA??ecblankPicture 1272ecblankYY]&J`< K vA??ecblankPicture 1275ecblankYY]&K`< L vA??ecblankPicture 1280ecblankYY]&L`< M vA??ecblankPicture 1283ecblankYY]&M`< N vA??ecblankPicture 1286ecblankYY]&N`< O vA??ecblankPicture 1289ecblankYY]&O`< P vA??ecblankPicture 1292ecblankYY]&P`< Q vA??ecblankPicture 1295ecblankYY]&Q`< R vA??ecblankPicture 1298ecblankYY]&R`< S vA??ecblankPicture 1301ecblankYY]&S`< T vA??ecblankPicture 1304ecblankYY]&T`< U vA??ecblankPicture 1307ecblankYY]&U`< V vA??ecblankPicture 1310ecblankYY]&V`< W vA??ecblankPicture 1313ecblankYY]&W`< X vA??ecblankPicture 1316ecblankYY]&X`< Y vA??ecblankPicture 1322ecblankYY]&Y`< Z vA??ecblankPicture 1325ecblankYY]&Z`< [ vA??ecblankPicture 1328ecblankYY]&[`< \ vA??ecblankPicture 1331ecblankYY]&\`< ] vA??ecblankPicture 1334ecblankYY]&]`< ^ vA??ecblankPicture 1337ecblankYY]&^`< _ vA??ecblankPicture 1340ecblankYY]&_`< ` vA??ecblankPicture 1343ecblankYY]&``< a vA??ecblankPicture 1346ecblankYY]&a`< b vA??ecblankPicture 1349ecblankYY]&b`< c vA??ecblankPicture 1352ecblankYY]&c`< d vA??ecblankPicture 1355ecblankYY]&d`< e vA??ecblankPicture 1358ecblankYY]&e`< f vA??ecblankPicture 1361ecblankYY]&f`< g vA??ecblankPicture 1366ecblankYY]&g`< h vA??ecblankPicture 1369ecblankYY]&h`< i vA??ecblankPicture 1372ecblankYY]&i`< j vA??ecblankPicture 1375ecblankYY]&j`< k vA??ecblankPicture 1378ecblankYY]&k`< l vA??ecblankPicture 1381ecblankYY]&l`< m vA??ecblankPicture 1384ecblankYY]&m`< n vA??ecblankPicture 1393ecblankYY]&n`< o vA??ecblankPicture 1395ecblankYY]&o`< p vA??ecblankPicture 1397ecblankYY]&p`< q vA??ecblankPicture 1399ecblankYY]&q`< r vA??ecblankPicture 1401ecblankYY]&r`< s vA??ecblankPicture 1403ecblankYY]&s`< t vA??ecblankPicture 1405ecblankYY]&t`< u vA??ecblankPicture 1407ecblankYY]&u`< v vA??ecblankPicture 1409ecblankYY]&v`< w vA??ecblankPicture 1411ecblankYY]&w`< x vA??ecblankPicture 1413ecblankYY]&x`< y vA??ecblankPicture 1415ecblankYY]&y`< z vA??ecblankPicture 1417ecblankYY]&z`< { vA??ecblankPicture 1419ecblankYY]&{`< | vA??ecblankPicture 1421ecblankYY]&|`< } vA??ecblankPicture 1423ecblankYY]&}`< ~ vA??ecblankPicture 1425ecblankYY]&~`< vA??ecblankPicture 1427ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1429ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1431ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1433ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1435ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1437ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1439ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1441ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1443ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1445ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1447ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1449ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1451ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1455ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1457ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1459ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1461ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1463ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1465ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1467ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1469ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1471ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1474ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1476ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1478ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1480ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1483ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1485ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1487ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1489ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1491ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1493ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1495ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1497ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1650ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1653ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1656ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1659ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1662ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1665ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1668ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1671ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1674ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1677ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1680ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1683ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1686ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1689ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1692ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1695ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1698ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1701ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1704ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1707ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1710ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1713ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1716ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1719ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1722ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1725ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1728ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1731ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1734ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1837ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1839ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1841ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1843ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1845ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1847ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1849ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1851ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1853ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1855ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1857ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1859ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1861ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1863ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1865ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1867ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1869ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1871ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1873ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1875ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1877ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1879ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1881ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1883ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1885ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1887ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1889ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1891ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1893ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1896ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1899ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1902ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1905ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1908ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1911ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1914ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1917ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1920ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1923ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1926ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1929ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1932ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1935ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1938ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1943ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1946ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1949ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1952ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1955ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1958ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1961ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1964ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1967ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1970ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1973ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1976ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1979ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1982ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1985ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1990ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1993ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1996ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 1999ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2002ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2005ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2008ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2011ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2014ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2017ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2020ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2023ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2026ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2029ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2032ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2035ecblankYY]&`<  vA??ecblankPicture 2038ecblankYY]& `<  vA??ecblankPicture 2041ecblankYY]& `<  vA??ecblankPicture 2044ecblankYY]& `<  vA??ecblankPicture 2047ecblankYY]& `<  vA??ecblankPicture 2050ecblankYY]& `< vA??ecblankPicture 2053ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2056ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2059ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2062ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2065ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2068ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2071ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2076ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2081ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2084ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2087ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2090ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2093ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2096ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2101ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2104ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2107ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2110ecblankYY]&`<  vA??ecblankPicture 2113ecblankYY]& `< ! vA??ecblankPicture 2116ecblankYY]&!`< " vA??ecblankPicture 2119ecblankYY]&"`< # vA??ecblankPicture 2122ecblankYY]&#`< $ vA??ecblankPicture 2127ecblankYY]&$`< % vA??ecblankPicture 2130ecblankYY]&%`< & vA??ecblankPicture 2133ecblankYY]&&`< ' vA??ecblankPicture 2136ecblankYY]&'`< ( vA??ecblankPicture 2139ecblankYY]&(`< ) vA??ecblankPicture 2171ecblankYY]&)`< * vA??ecblankPicture 2174ecblankYY]&*`< + vA??ecblankPicture 2177ecblankYY]&+`< , vA??ecblankPicture 2180ecblankYY]&,`< - vA??ecblankPicture 2183ecblankYY]&-`< . vA??ecblankPicture 2188ecblankYY]&.`< / vA??ecblankPicture 2191ecblankYY]&/`< 0 vA??ecblankPicture 2194ecblankYY]&0`< 1 vA??ecblankPicture 2197ecblankYY]&1`< 2 vA??ecblankPicture 2200ecblankYY]&2`< 3 vA??ecblankPicture 2203ecblankYY]&3`< 4 vA??ecblankPicture 2206ecblankYY]&4`< 5 vA??ecblankPicture 2209ecblankYY]&5`< 6 vA??ecblankPicture 2214ecblankYY]&6`< 7 vA??ecblankPicture 2217ecblankYY]&7`< 8 vA??ecblankPicture 2220ecblankYY]&8`< 9 vA??ecblankPicture 2223ecblankYY]&9`< : vA??ecblankPicture 2226ecblankYY]&:`< ; vA??ecblankPicture 2229ecblankYY]&;`< < vA??ecblankPicture 2232ecblankYY]&<`< = vA??ecblankPicture 2235ecblankYY]&=`< > vA??ecblankPicture 2238ecblankYY]&>`< ? vA??ecblankPicture 2241ecblankYY]&?`< @ vA??ecblankPicture 2244ecblankYY]&@`< A vA??ecblankPicture 2249ecblankYY]&A`< B vA??ecblankPicture 2252ecblankYY]&B`< C vA??ecblankPicture 2255ecblankYY]&C`< D vA??ecblankPicture 2258ecblankYY]&D`< E vA??ecblankPicture 2261ecblankYY]&E`< F vA??ecblankPicture 2264ecblankYY]&F`< G vA??ecblankPicture 2269ecblankYY]&G`< H vA??ecblankPicture 2272ecblankYY]&H`< I vA??ecblankPicture 2275ecblankYY]&I`< J vA??ecblankPicture 2278ecblankYY]&J`< K vA??ecblankPicture 2281ecblankYY]&K`< L vA??ecblankPicture 2284ecblankYY]&L`< M vA??ecblankPicture 2287ecblankYY]&M`< N vA??ecblankPicture 2290ecblankYY]&N`< O vA??ecblankPicture 2295ecblankYY]&O`< P vA??ecblankPicture 2298ecblankYY]&P`< Q vA??ecblankPicture 2301ecblankYY]&Q`< R vA??ecblankPicture 2304ecblankYY]&R`< S vA??ecblankPicture 2309ecblankYY]&S`< T vA??ecblankPicture 2312ecblankYY]&T`< U vA??ecblankPicture 2315ecblankYY]&U`< V vA??ecblankPicture 2320ecblankYY]&V`< W vA??ecblankPicture 2325ecblankYY]&W`< X vA??ecblankPicture 2328ecblankYY]&X`< Y vA??ecblankPicture 2331ecblankYY]&Y`< Z vA??ecblankPicture 2334ecblankYY]&Z`< [ vA??ecblankPicture 2337ecblankYY]&[`< \ vA??ecblankPicture 2340ecblankYY]&\`< ] vA??ecblankPicture 2343ecblankYY]&]`< ^ vA??ecblankPicture 2348ecblankYY]&^`< _ vA??ecblankPicture 2351ecblankYY]&_`< ` vA??ecblankPicture 2356ecblankYY]&``< a vA??ecblankPicture 2359ecblankYY]&a`< b vA??ecblankPicture 2362ecblankYY]&b`< c vA??ecblankPicture 2365ecblankYY]&c`< d vA??ecblankPicture 2370ecblankYY]&d`< e vA??ecblankPicture 2373ecblankYY]&e`< f vA??ecblankPicture 2376ecblankYY]&f`< g vA??ecblankPicture 2381ecblankYY]&g`< h vA??ecblankPicture 2384ecblankYY]&h`< i vA??ecblankPicture 2387ecblankYY]&i`< j vA??ecblankPicture 2390ecblankYY]&j`< k vA??ecblankPicture 2395ecblankYY]&k`< l vA??ecblankPicture 2398ecblankYY]&l`< m vA??ecblankPicture 2401ecblankYY]&m`< n vA??ecblankPicture 2406ecblankYY]&n`< o vA??ecblankPicture 2409ecblankYY]&o`< p vA??ecblankPicture 2412ecblankYY]&p`< q vA??ecblankPicture 2417ecblankYY]&q`< r vA??ecblankPicture 2420ecblankYY]&r`< s vA??ecblankPicture 2423ecblankYY]&s`< t vA??ecblankPicture 2426ecblankYY]&t`< u vA??ecblankPicture 2429ecblankYY]&u`< v vA??ecblankPicture 2432ecblankYY]&v`< w vA??ecblankPicture 2435ecblankYY]&w`< x vA??ecblankPicture 2438ecblankYY]&x`< y vA??ecblankPicture 2443ecblankYY]&y`< z vA??ecblankPicture 2446ecblankYY]&z`< { vA??ecblankPicture 2449ecblankYY]&{`< | vA??ecblankPicture 2452ecblankYY]&|`< } vA??ecblankPicture 2455ecblankYY]&}`< ~ vA??ecblankPicture 2458ecblankYY]&~`< vA??ecblankPicture 2461ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2464ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2467ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2470ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2473ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2476ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2479ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2482ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2485ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2488ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2491ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2494ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2497ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2500ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2503ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2506ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2509ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2512ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2517ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2520ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2523ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2526ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2531ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2534ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2537ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2540ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2543ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2547ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2552ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2555ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2558ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2561ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2564ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2567ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2570ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2573ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2576ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2579ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2582ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2585ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2588ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2591ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2593ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2596ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2598ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2600ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2602ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2605ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2608ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2610ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2612ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2614ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2616ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2618ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2620ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2622ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2624ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2626ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2629ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2631ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2633ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2635ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2638ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2641ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2643ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2645ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2647ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2649ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2652ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2655ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2657ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2659ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2661ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2663ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2665ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2667ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2669ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2671ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2673ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2675ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2677ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2679ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2681ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2683ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2685ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2687ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2689ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2692ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2694ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2697ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2699ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2702ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2704ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2706ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2708ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2710ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2712ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2714ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2716ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2718ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2720ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2722ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2724ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2726ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2729ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2732ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2735ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2737ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2739ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2741ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2743ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2745ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2765ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2767ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2769ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2772ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2775ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2777ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2779ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2781ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2784ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2786ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2788ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2791ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2794ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2796ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2798ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2800ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2803ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2806ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2809ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2812ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2814ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2817ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2820ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2823ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2825ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2827ecblankYY]&`<  vA??ecblankPicture 2829ecblankYY]& `<  vA??ecblankPicture 2831ecblankYY]& `<  vA??ecblankPicture 2833ecblankYY]& `<  vA??ecblankPicture 2836ecblankYY]& `<  vA??ecblankPicture 2838ecblankYY]& `< vA??ecblankPicture 2840ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2842ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2844ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2846ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2848ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2850ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2852ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2854ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2856ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2858ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2860ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2862ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2864ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2867ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2869ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2871ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2873ecblankYY]&`< vA??ecblankPicture 2875ecblankYY]&`<  vA??ecblankPicture 2877ecblankYY]& `< ! vA??ecblankPicture 2879ecblankYY]&!`< " vA??ecblankPicture 2881ecblankYY]&"`< # vA??ecblankPicture 2883ecblankYY]&#`< $ vA??ecblankPicture 2885ecblankYY]&$`< % vA??ecblankPicture 2887ecblankYY]&%`< & vA??ecblankPicture 2889ecblankYY]&&`< ' vA??ecblankPicture 2891ecblankYY]&'`< ( vA??ecblankPicture 2893ecblankYY]&(`< ) vA??ecblankPicture 2896ecblankYY]&)`< * vA??ecblankPicture 2898ecblankYY]&*`< + vA??ecblankPicture 2900ecblankYY]&+`< , vA??ecblankPicture 2902ecblankYY]&,`< - vA??ecblankPicture 2904ecblankYY]&-`< . vA??ecblankPicture 2906ecblankYY]&.`< / vA??ecblankPicture 2908ecblankYY]&/`< 0 vA??ecblankPicture 2910ecblankYY]&0`< 1 vA??ecblankPicture 2912ecblankYY]&1`< 2 vA??ecblankPicture 2914ecblankYY]&2`< 3 vA??ecblankPicture 2916ecblankYY]&3`< 4 vA??ecblankPicture 2918ecblankYY]&4`< 5 vA??ecblankPicture 2920ecblankYY]&5`< 6 vA??ecblankPicture 2923ecblankYY]&6`< 7 vA??ecblankPicture 2925ecblankYY]&7`< 8 vA??ecblankPicture 2927ecblankYY]&8`< 9 vA??ecblankPicture 2929ecblankYY]&9`< : vA??ecblankPicture 2931ecblankYY]&:`< ; vA??ecblankPicture 2933ecblankYY]&;`< < vA??ecblankPicture 2935ecblankYY]&<`< = vA??ecblankPicture 2937ecblankYY]&=`< > vA??ecblankPicture 2939ecblankYY]&>`< ? vA??ecblankPicture 2941ecblankYY]&?`< @ vA??ecblankPicture 2943ecblankYY]&@`< A vA??ecblankPicture 2945ecblankYY]&A`< B vA??ecblankPicture 2947ecblankYY]&B`< C vA??ecblankPicture 2949ecblankYY]&C`< D vA??ecblankPicture 2951ecblankYY]&D`< E vA??ecblankPicture 2953ecblankYY]&E`< F vA??ecblankPicture 2955ecblankYY]&F`< G vA??ecblankPicture 2957ecblankYY]&G`< H vA??ecblankPicture 2959ecblankYY]&H`< I vA??ecblankPicture 2961ecblankYY]&I`< J vA??ecblankPicture 2963ecblankYY]&J`< K vA??ecblankPicture 2966ecblankYY]&K`< L vA??ecblankPicture 2969ecblankYY]&L`< M vA??ecblankPicture 2972ecblankYY]&M`< N vA??ecblankPicture 2975ecblankYY]&N`< O vA??ecblankPicture 2978ecblankYY]&O`< P vA??ecblankPicture 2981ecblankYY]&P`< Q vA??ecblankPicture 2984ecblankYY]&Q`< R vA??ecblankPicture 2987ecblankYY]&R`< S vA??ecblankPicture 2990ecblankYY]&S`< T vA??ecblankPicture 2993ecblankYY]&T`< U vA??ecblankPicture 2996ecblankYY]&U`< V vA??ecblankPicture 2998ecblankYY]&V`< W vA??ecblankPicture 3000ecblankYY]&W`< X vA??ecblankPicture 3002ecblankYY]&X`< Y vA??ecblankPicture 3004ecblankYY]&Y`< Z vA??ecblankPicture 3007ecblankYY]&Z`< [ vA??ecblankPicture 3009ecblankYY]&[`< \ vA??ecblankPicture 3011ecblankYY]&\`< ] vA??ecblankPicture 3013ecblankYY]&]`< ^ vA??ecblankPicture 3015ecblankYY]&^`< _ vA??ecblankPicture 3018ecblankYY]&_`< ` vA??ecblankPicture 3021ecblankYY]&``< a vA??ecblankPicture 3023ecblankYY]&a`< b vA??ecblankPicture 3025ecblankYY]&b`< c vA??ecblankPicture 3027ecblankYY]&c`< d vA??ecblankPicture 3029ecblankYY]&d`< e vA??ecblankPicture 3031ecblankYY]&e`< f vA??ecblankPicture 3034ecblankYY]&f`< g vA??ecblankPicture 3373ecblank]&g`< h vA??ecblankPicture 3375ecblank]&h`< i vA??ecblankPicture 3378ecblank]&i`< j vA??ecblankPicture 3370ecblank ]&j`< k vA??ecblankPicture 3370ecblank ]&k`< l tA??ecblankPicture 144ecblank ]&l`< m tA??ecblankPicture 146ecblank ]&m`< n tA??ecblankPicture 147ecblank ]&n`< o rA??ecblankPicture 98ecblank]&o`< p rA??ecblankPicture 99ecblank]&p`< q tA??ecblankPicture 100ecblank]&q`< r tA??ecblankPicture 101ecblank]&r`< s tA??ecblankPicture 104ecblank]&s`< t tA??ecblankPicture 105ecblank]&t`< u tA??ecblankPicture 106ecblank]&u`< v tA??ecblankPicture 107ecblank]&v`< w tA??ecblankPicture 108ecblank]&w`< x tA??ecblankPicture 109ecblank]&x`< y tA??ecblankPicture 110ecblank]&y`< z tA??ecblankPicture 111ecblank]&z`< { tA??ecblankPicture 112ecblank]&{`< | tA??ecblankPicture 113ecblank]&|`< } tA??ecblankPicture 114ecblank]&}`< ~ tA??ecblankPicture 115ecblank]&~`< tA??ecblankPicture 116ecblank]&`< tA??ecblankPicture 117ecblank]&`< tA??ecblankPicture 118ecblank]&`< tA??ecblankPicture 119ecblank]&`< tA??ecblankPicture 120ecblank]&`< tA??ecblankPicture 121ecblank]&`< tA??ecblankPicture 122ecblank]&`< tA??ecblankPicture 123ecblank]&`< tA??ecblankPicture 124ecblank]&`< tA??ecblankPicture 125ecblank]&`< pA??ecblankResim 148ecblank]&`< pA??ecblankResim 149ecblank]&`< pA??ecblankResim 150ecblank]&`< pA??ecblankResim 151ecblank]&`< pA??ecblankResim 266ecblank]&`< pA??ecblankResim 267ecblank]&`<ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d >@R)27ggD Oh+'0HP`x AERTURKmustafa kutsalMicrosoft Excel@n@l@B՜.+,00 PXh px maliye Genel Liste-Birleik&'Genel Liste-Birleik'!Yazdrma_Alan alma SayfalarAdlandrlm Aralklar !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !#$%&'()+,-./01Root Entry FWorkbookBSummaryInformation("DocumentSummaryInformation8*