аЯрЁБс>ўџ BDўџџџAџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@№Пњ0bjbjЯ2Я232­X­XGџџџџџџˆŒŒŒŒŒŒŒ HHHH\| А(фффффППП$иR*@=-ŒППППП=ŒŒффлjMMMП"ŒфŒфMПM"MoŒŒoфи mКЙЧHс.oЫL€0Аoj(jo  ŒŒŒŒojŒƒHППMППППП==  d D7   & .. SANAY0 VE T0CARET ANON0M ^0RKET0 Ticaret Sicil Memurluu Ticaret Sicil No SermayesiTescil Tarihi 0lan Tarihi Ticaret Sicil Gazetesi Say1s1  NAMA YAZILI 0LMмHABER SIRA NO TEMS0L ETT00 H0SSE ADED0 TEMS0L ETT00 NOM0NAL DEER0 K0M0N NAMINA YAZILI OLDUU  DEV0R B0LG0LER0 DEV0R EDENDEV0R ALANYіnetim Kurulu Karar1Ad1 Soyad1 (Unvan1)0mzas1Ad1 Soyad1 (Unvan1)0mzas1TarihNo             ^JLN~‚„ІЊЌРТФрфцў @ D F H h r t v † Œ Р Ц < B D b ќяырЯОЖЯОЖЯОЖЯОЖЯОЖЯОЖыЉ™’рppppы`hЙxЋhЙxЋ5OJQJ\^J h…fY5CJOJQJ\^JaJ h…fY5CJOJQJ\^JaJ h…fYh…fYh…fYh…fY5OJQJ\^JhMHє5OJQJ\^Jh_rсCJaJ h_rс5CJOJQJ\^JaJ h_rс5CJOJQJ\^JaJhЙxЋh…fYCJaJh…fYh…fY5OJQJ\^Jh ZН%LN~‚„ІЊ§ѕ§щр‚щр^kd$$If–F”,ж0”<D%'Ј 'џџџџіА6ііжџџжџџџџџжџџжџџ4ж4ж Faікpжџџџџ $Ifgd_rс $$Ifa$gd_rс$a$gd…fYњ0ўЊЌРТФЁ•1^kdp$$If–F”,ж0”<D%'Ј 'џџџџіА6ііжџџжџџџџџжџџжџџ4ж4ж Faікpжџџџџ$If $$Ifa$gd_rс^kdИ$$If–F”,ж0”<D%'Ј 'џџџџіА6ііжџџжџџџџџжџџжџџ4ж4ж FaікpжџџџџФрфцў і№’і№^kd($$If–F”,ж0”<D%'Ј џџџџ'џџџџџџџџіА6ііжџџџџџџџџжџџџџџжџџжџџ4ж4ж Faікpжџџџџ$If $$Ifa$ @ D F H Ё˜’42^kdД$$If–F”,ж0”<D%'Ј џџџџ'џџџџџџџџіА6ііжџџџџџџџџжџџџџџжџџжџџ4ж4ж Faікpжџџџџ$If $$Ifa$^kdю$$If–F”,ж0”<D%'Ј џџџџ'џџџџџџџџіА6ііжџџџџџџџџжџџџџџжџџжџџ4ж4ж FaікpжџџџџH t v † Š Œ Р Ф їѕщр‚щр^kdz$$If–F”Jж0И|)'Ј 'Фџџџџіl6ііжџџжџџџџџжџџжџџ4ж4ж FaіVpжџџџџ $IfgdЙxЋ $$Ifa$gdЙxЋ$a$gd…fYФ Ц  < Ё•Œ.•^kdј$$If–F”Jж0И|)'Ј џџџџ'Фџџџџџџџџіl6ііжџџџџџџџџжџџџџџжџџжџџ4ж4ж FaіVpжџџџџ $IfgdЙxЋ $$Ifa$gdЙxЋ^kd2$$If–F”Jж0И|)'Ј џџџџ'Фџџџџџџџџіl6ііжџџџџџџџџжџџџџџжџџжџџ4ж4ж FaіVpжџџџџ< @ B D d f | ’ О і˜–ŽŽ‚‚‚ $$Ifa$gdЙxЋ$a$gdЙxЋ^kdО$$If–F”Jж0И|)'Ј џџџџ'Фџџџџџџџџіl6ііжџџџџџџџџжџџџџџжџџжџџ4ж4ж FaіVpжџџџџ $IfgdЙxЋb d f ш і , 8 > @ D H L P T X Z ^ b f j n r t v x z | ~ ‚ „ † ˆ Š Œ  ’ ” 0Ž00’0Ю0і0ј0њ0№хдУдУдУВдУдУдУВдУдУдУВЁВЁВЁВЁВЁВЁВЁ›Ё—†Ё— h_rс5CJOJQJ\^JaJhЙxЋUh…fY hЙxЋ5CJOJQJ\^JaJ hЙxЋ5CJOJQJ\^JaJ h…fY5CJOJQJ\^JaJ h…fY5CJOJQJ\^JaJhЙxЋhЙxЋCJaJhЙxЋh…fY5OJQJ\^J-О Р ш і , 8 > ‰}}}}}} $$Ifa$gdЙxЋvkd„$$If–F”;жFёџd( 2's'Аџџџџ'Œ џџџџіЏ26ііж џџџж џџџџџџџџџж џџџж 4ж4ж Faі7pжџџџџџџ> @ D H L A5,5 $IfgdЙxЋ $$Ifa$gdЙxЋОkdj$$If–F”;жˆёџ\ d !(h. 2'k џџџџ'џџџџџџџџ'Ј џџџџџџџџ'џџџџџџџџ'Tџџџџџџџџ'8џџџџџџџџіЏ26ііжџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџжџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџжџџџџџџжџџџџџџ4ж4ж Faі7pж<џџџџџџџџџџџџL P T X Z іъі,ОkdА $$If–F”hжˆёџ\ d !(h. 2'k џџџџ'џџџџџџџџ'Ј џџџџџџџџ'џџџџџџџџ'Tџџџџџџџџ'8џџџџџџџџіЏ26ііжџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџжџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџжџџџџџџжџџџџџџ4ж4ж Faі7pж<џџџџџџџџџџџџ $$Ifa$gdЙxЋ $IfgdЙxЋZ ^ b f j n r ѓъѓъѓъ $IfgdЙxЋ $$Ifa$gdЙxЋr t v x z A5,5 $IfgdЙxЋ $$Ifa$gdЙxЋОkdі $$If–F”hжˆёџ\ d !(h. 2'k 'џџџџ'Ј џџџџ'џџџџ'Tџџџџ'8џџџџіЏ26ііжџџџџџџжџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџжџџџџџџжџџџџџџ4ж4ж Faі7pж<џџџџџџџџџџџџz | ~ € ‚ іъі,Оkd. $$If–F”hжˆёџ\ d !(h. 2'k 'џџџџ'Ј џџџџ'џџџџ'Tџџџџ'8џџџџіЏ26ііжџџџџџџжџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџжџџџџџџжџџџџџџ4ж4ж Faі7pж<џџџџџџџџџџџџ $$Ifa$gdЙxЋ $IfgdЙxЋ‚ „ † ˆ Š Œ Ž ѓъѓъѓъ $IfgdЙxЋ $$Ifa$gdЙxЋŽ  ’ 0’0ј0њ0A?????Оkdf $$If–F”hжˆёџ\ d !(h. 2'k 'џџџџ'Ј џџџџ'џџџџ'Tџџџџ'8џџџџіЏ26ііжџџџџџџжџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџжџџџџџџжџџџџџџ4ж4ж Faі7pж<џџџџџџџџџџџџirket nam1na imza etmeye selahiyetli olanlardan en az ikisinin imzas1 : Yіnetim Kurulu Ba_kan1 Yіnetim Kurulu мyesi 11h0:p./ШАЦA А‚.!АŠ"АŠ#7$Š%ААХАХЖ$$If–к!vh5жЈ 5ж#vЈ #v:V –F”,іА6і,ж5жЈ 5ж9ж/ж џ/ж џ/ж џџџџџџрџ4ж FaікpжџџџџЖ$$If–к!vh5жЈ 5ж#vЈ #v:V –F”,іА6і,ж5жЈ 5ж9ж/ж џ/ж џ/ж џџџџџџрџ4ж FaікpжџџџџЖ$$If–к!vh5жЈ 5ж#vЈ #v:V –F”,іА6і,ж5жЈ 5ж9ж/ж џ/ж џ/ж џџџџџџрџ4ж FaікpжџџџџФ$$If–к!vh5жЈ 5ж#vЈ #v:V –F”,іА6і,ж5жЈ 5ж9ж/ж џ/ж џџџџџџрџ/ж џџџџџџрџ/ж џ4ж FaікpжџџџџФ$$If–к!vh5жЈ 5ж#vЈ #v:V –F”,іА6і,ж5жЈ 5ж9ж/ж џ/ж џџџџџџрџ/ж џџџџџџрџ/ж џ4ж FaікpжџџџџФ$$If–к!vh5жЈ 5ж#vЈ #v:V –F”,іА6і,ж5жЈ 5ж9ж/ж џ/ж џџџџџџрџ/ж џџџџџџрџ/ж џ4ж FaікpжџџџџЖ$$If–V!vh5жЈ 5жФ#vЈ #vФ:V –F”Jіl6і,ж5жЈ 5жФ9ж/ж џ/ж џ/ж џџџџџџрџ4ж FaіVpжџџџџФ$$If–V!vh5жЈ 5жФ#vЈ #vФ:V –F”Jіl6і,ж5жЈ 5жФ9ж/ж џ/ж џџџџџџрџ/ж џџџџџџрџ/ж џ4ж FaіVpжџџџџФ$$If–V!vh5жЈ 5жФ#vЈ #vФ:V –F”Jіl6і,ж5жЈ 5жФ9ж/ж џ/ж џџџџџџрџ/ж џџџџџџрџ/ж џ4ж FaіVpжџџџџФ$$If–V!vh5жЈ 5жФ#vЈ #vФ:V –F”Jіl6і,ж5жЈ 5жФ9ж/ж џ/ж џџџџџџрџ/ж џџџџџџрџ/ж џ4ж FaіVpжџџџџф$$If–7!vh5жs5жА5жŒ #vs#vА#vŒ :V –F”;іЏ26і,ж5жs5жА5жŒ 9ж/ж џ/ж џ/ж џџџџџџрџ/ж 4ж Faі7pжџџџџџџD$$If–7!vh5жk 5ж5жЈ 5ж5жT5ж8#vk #v#vЈ #v#vT#v8:V –F”;іЏ26і,ж5жk 5ж5жЈ 5ж5жT5ж89ж/ж џ/ж џџџџџџрџ/ж џџџџџџрџ/ж џ4ж Faі7pж<џџџџџџџџџџџџD$$If–7!vh5жk 5ж5жЈ 5ж5жT5ж8#vk #v#vЈ #v#vT#v8:V –F”hіЏ26і,ж5жk 5ж5жЈ 5ж5жT5ж89ж/ж џ/ж џџџџџџрџ/ж џџџџџџрџ/ж џ4ж Faі7pж<џџџџџџџџџџџџ6$$If–7!vh5жk 5ж5жЈ 5ж5жT5ж8#vk #v#vЈ #v#vT#v8:V –F”hіЏ26і,ж5жk 5ж5жЈ 5ж5жT5ж89ж/ж џ/ж џ/ж џџџџџџрџ4ж Faі7pж<џџџџџџџџџџџџ6$$If–7!vh5жk 5ж5жЈ 5ж5жT5ж8#vk #v#vЈ #v#vT#v8:V –F”hіЏ26і,ж5жk 5ж5жЈ 5ж5жT5ж89ж/ж џ/ж џ/ж џџџџџџрџ4ж Faі7pж<џџџџџџџџџџџџ6$$If–7!vh5жk 5ж5жЈ 5ж5жT5ж8#vk #v#vЈ #v#vT#v8:V –F”hіЏ26і,ж5жk 5ж5жЈ 5ж5жT5ж89ж/ж џ/ж џ/ж џџџџџџрџ4ж Faі7pж<џџџџџџџџџџџџœ@@ёџ@ NormalCJ_HaJmHsHtHRAђџЁR Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@ѓџГR Normal Tabloі4ж l4жaі ,kєџС, Liste YokF™ђF _rс Balon MetniCJOJQJ^JaJG2џџџџ&'?ABSUV`abprs‚ ЂЃЄКЛУХЦрту !"23>I_`t{–œŸ ЂЄІЈЊЌ­ЏБГЕЗЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩFI˜0€€0˜0€€˜0€€Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ@0€€ Љ@0€€ ™@0€€ Љ@0€€ Љ@0€€ ™@0€€ Љ@0€€ Љ@0€€ ™@0€€ ˜0€€ј€˜0€€˜0€€Љ@0€€ Љ@0€€ ™@0€€ Љ@0€€ Љ@0€€ ™@0€€ Љ@0€€ Љ@0€€ ™@0€€ Љ@0€€ Љ0€€ ™@0€€ ˜0€€˜0€€˜0€€pЉ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€&?ABSUV`abpr ЂЄКУХЦрту !>I_`t{–œŸЂЄІЈЊЌЏБГЕЗЙЩFIMy0My0Oy0 -My0 My0 My0 My0 My0 Oy0 M90 My0 My0-My0-Oy0-My0-Oy0 -My0 -Oy0Oy0Oy0-Oy0-My0 My0-Oy0-My0 My0-Oy0 My0 My0 Oy0 @ Oy0$-My0$-My0$-My0& My0&-My0&-My0&-My0&-My0&-My0&-Oy0(-My0(-My0(-My0(-My0(-My0(-Oy0*-My0*-My0* My0* My0* My0* Oy00Oy00Oy00Oy000 Мœ-Оb њ0ЊФ H Ф < О > L Z r z ‚ Ž њ0 њ0№8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№АЙуюIЄЙЩIЄЙЛЩIАЙIџџжzkanDelllMm х zm _‰E;…fYЙxЋVzБ ZНsyТ./Ш_rс"ъMHє'?ABSUV`abprs‚ ЂЃЛУХЦрту !3>I_`t{–œŸ ЂЄІЈЊЌ­ЏБГЕЗЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШIžžžžž–žžž–žžžžž–џ@€ДДœо­ўўДД(ЪG@@ @0џџUnknownџџџџџџџџџџџџGЂ‡z €џTimes New Roman5€Symbol3&Ђ ‡z €џArial;&Ђ ‡z €џArial TUR5&Ђ ‡za€џTahoma"qˆ№ФЉ]$Ќ&b$Ќ&[$Ќ&W№W№!№Š7ДДr4FF3ƒ№H)№џ?цџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџsyТџџ& жzkanDelllўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0|˜ ЌИШдрє , 8 D P\dltц…ssжzkanfzkazka Normal.dotDelll.d3llMicrosoft Word 10.0@FУ#@z9ЄИЧ@РыИЧ@džЙЧW№ўџеЭеœ.“—+,љЎ0ј hp„Œ”œ ЄЌДМ Ф вц жzkan BST1FA … Konu Baўl§№§ ўџџџ !ўџџџ#$%&'()*+,-./0ўџџџ2345678ўџџџ:;<=>?@ўџџџ§џџџCўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF€HtКЙЧE€Data џџџџџџџџџџџџ1Tableџџџџ"jWordDocumentџџџџ32SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ1DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ9CompObjџџџџџџџџџџџџiџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Belgesi MSWordDocWord.Document.8є9Вq